Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
ZAKRES ROBÓT
 
 
Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)


•budowa odcinka autostrady o nawierzchni sztywnej (13,128 km);
•budowa węzła autostradowego: ◦„Tuszyn”, długość łącznic 3999,03 m;

•przebudowa istniejącego węzła „Tuszyn” (WA 280, WA 281 oraz WD 282);
•budowa dróg dojazdowych/serwisowych (obsługujących tereny przyległe do autostrady): ◦Drogi serwisowe bez mijanek,
◦Drogi serwisowe z mijankami;

•budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;
•budowa pasa technologicznego;
•budowa obiektów mostowych - wiaduktów autostradowych, wiaduktów drogowych, mostu autostradowego, przejść dla zwierząt) w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą w ilości 13 sztuk;
•budowa przepustów skrzynkowych w ilości 39 szt.;
•budowa pozostałych obiektów inżynierskich;
•budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia oczyszczające);
•wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń ochronna, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, retencyjno – infiltracyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady, zbiorniki kompensacyjne dla płazów;
•budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przyautostradowych i zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetycznych zasilających i oświetleniowych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i innych;
•przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzenia melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych);
•budowa oświetlenia drogowego;
•budowa systemów: łączności autostradowej, zarządzania ruchem, gromadzenia danych statystycznych o ruchu;
•oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady;
•wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich;
•oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to wymagane stosownymi decyzjami;
•po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad;
•przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy;
•przywrócenie do stanu poprzedniego (w miarę istniejących możliwości) i naprawienia szkód powstałych w trakcie robót budowlanych na terenach, którymi GDDKiA dysponuje w ramach ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ustalonych decyzją ZRID lub Wykonawca uzyskał prawo do czasowego zajęcia;
•wykonanie wszelkich innych robót jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
 
 
 
 
Interaktywna mapa schematu drogi wraz z obiektami - kliknij aby powiększyć
 

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
(partner konsorcjum)
Strabag sp. z o.o.  z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 

 
(lider konsorcjum)
Budimex SA  z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'