Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2015
 
Wrzesień
 
 
 
Tydzień 36
 
Roboty drogowe
 
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Rozbiórka elementów dróg i ulic - nawierzchnia A1 km 334+800 - 335+937  2 500,00 m2 2 500,00 m2
2 Rozbiórka elementów dróg i ulic – bariery stalowe A1 km 334+800 - 335+937 750,00 mb 750,00 mb
3 Odhumusowanie Dw 100+110 km 0+550 - 0+750
Dw 112 km 0+000 - 0+169
0 m2
0 m2
1 400,00 m2
1 000,00 m2
II ROBOTY ZIEMNE    
4 Wykonanie wykopów A1 km 328+100 - 330+050
A1 km 335+000 - 335+937
L03 km 0+750 - 1+050
3 000,00 m3
1 100,00 m3
2 000,00 m3
3 000,00 m3
1 100,00 m3
2 000,00 m3
5 Wykonanie nasypów A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 333+000 - 333+800
A1 km 335+300 - 335+600
A1 km 327+100 - 330+500
3 000,00 m3
500,00 m3
2 000,00 m3
3 000,00 m3
3 000,00 m3
500,00 m3
2 000,00 m3
3 000,00 m3
III PODBUDOWY    
6 Warstwa mrozoochronna – gr. 20 cm A1 km 330+500 - 330+873 14 920,00 m2 14 920,00 m2
7 Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, warstwy niebitumiczne A1 km 324+935 - 324+959                               A1 km 325+015 - 325+060  
PZM 24 km 325+445 - 325+505
Łącznica L01                        
5 360,00 m2 5 360,00 m2
8 Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, warstwy bitumiczne A1 km 324+935 - 324+959 str. L i P                              
A1 km 325+015 - 325+060 str. L i P 
PZM 24 km 325+445 - 325+505
Łącznica L01                       
 
19 164,00 m2 14 919,00 m2
9 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 18 cm A1 km 325+445 - 325+505 1 380,00 m2 1 380,00 m2
10 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 15 cm L01 km 0+050 - 0+720 3 500,00 m2 3 500,00 m2
11 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 DG 106849E km 0+302 - 0+550 0 m2 1 500,00 m2
A1 km 330+500 - 330+873 str. P 4 737,10 m2 4 737,10 m2
A1 km 330+700 - 330+873 str. L 0 m2 2 197,10 m2
12 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 327+120 - 328+170 str. L 13 020,00 m2 13 020,00 m2
A1 km 328+250 - 329+000 str. P 9 450,00 m2 5 580,00 m2
13 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm PZM 24 km 325+445 - 325+505    1 310,00 m2 1 310,00 m2
Łącznica L01 km 0+44,18 - 0+739 4 050,00 m2 4 050,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
14 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 320+010 - 322+150 str. L
A1 km 327+100 - 328+100 str. P
23 540,00 m2

12 400,00 m2
0,00 m2

12 400,00 m2
15 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm A1 km 324+935 - 324+959 str. P i L 522,00 m2 522,00 m2
A1 km 325+015 - 325+060 str. P i L 998,00 m2 998,00 m2
Łącznica L01 km 0+44,18 - 0+739 4 075,00 m2 2 875,00 m2
PZM 24 km 325+445 - 325+505    1 305,00 m2 1 305,00 m2
16 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm A1 km 324+935 - 324+959 520,00 m2 520,00 m2
A1 km 325+015 - 325+060 994,00 m2 994,00m2
A1 km 324+959 - 325+015 (MA-273 1 225,00 m2 1 225,00 m2
Łącznica L01 km 0+44,18 - 0+739 4 090,00 m2 1 120,00  m2
PZM 24 km 325+445 - 325+505    1 300,00 m2 0,00 m2
  V ELEMENTY ULIC      
17 Ściek trójkątny na ławie betonowej A1 km 325+445 - 325+505 120,00 mb 120,00 mb
A1 km 331+970 - 332+336 str. L 212,00 mb 0 mb
L01 km 0+050 - 0+720 80,00 mb 0,00 mb
L03 km 0+090 - 0+400
str. P
 
310,00 mb 0 mb
18 Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej DG 106849E km 0+302 - 0+550 230,00 mb 0,00 mb
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze, Montaż balustrad Wiadukt drogowy WD-270 80 m 0 m
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze, Montaż barier energochłonnych   160 m 160 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja powierzchni betonowych 800 m2 600 m2
2 Nawierzchnia SMA Most autostradowy MA-273 1 800 m2 1 800 m2
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja powierzchni betonowych
 
3 000 m2 1 300 m2
   
3 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż balustrad
 
Wiadukt drogowy WD-274 100 m 100 m 
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze, Montaż barier energochłonnych   200 m 200 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja powierzchni betonowych
 
800 m2 800 m2
4 Kapa chodnikowa
Betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy na skrzydłach – oś 3
 
Wiadukt drogowy WD-275 7 m3 7 m3
Kapa chodnikowa, Zbrojenie kap na skrzydłach - oś 3 1 300 kg 1 300 kg
Kapa chodnikowa, Betonowanie kap na skrzydłach - oś 3 8 m3 0 m3
Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych
 
20 m 0 m
Krawężnik mostowy kamienny
Ułożenie krawężników kamiennych
 
20 m 20 m
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż balustrad
 
85 m 85 m
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze, Montaż barier energochłonnych   170 m 170 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja płyty pomostu + podpór
 
600 m2 600 m2
5 Podpory
Zbrojenie muru M3
 
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 4 300 kg 4 300 kg
Podpory, Betonowanie muru M4 50 m3 50 m3
Podpory, Betonowanie muru M4 – II etap 7,5 m3 0 m3
6 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż balustrad
 
Wiadukt drogowy WD-276 89 m 89 m
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze , Montaż barier energochłonnych   178 m 178 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja płyty pomostu + podpór
 
1 200 m2 960 m2
7 Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym w obrębie kap chodnikowych
 
Wiadukt autostradowy WA-277 200 m2 0 m2
8 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego
 
Wiadukt autostradowy WA-278 0 m2 242 m2
9 Płyty przejściowe
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe – oś 1 – kierunek Stryków i Tuszyn
 
Wiadukt autostradowy WA-280 30 m3 30 m3
Płyty przejściowe, Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe – oś 2 – kierunek Stryków i Tuszyn 30 m3 30 m3
10 Ława fundamentowa
Betonowanie fundamentu – segment C – oś 3
 
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 200 m3 200 m3
Podpory
Zbrojenie korpusu – oś 1 i 3
 
15 000 kg 15 000 kg
11 Podpory, Zbrojenie oczepu – oś 2 – kierunek Tuszyn Wiadukt autostradowy WA-281 8 000 kg 8 000 kg
Podpory, Zbrojenie korpusu – oś 3 – kierunek Tuszyn    15 000 kg 15 000 kg
Podpory, Betonowanie oczepu – oś 2 – kierunek Stryków 30 m3 0 m3
12 Belki T
Montaż belek typu T na podporach P1, P2, P3, P4
 
Wiadukt drogowy WD-282 45 szt 52 szt
 
Antykorozja powierzchni betonowych
 
Przepust P-172a 30 m2 30 m2
 
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne oraz szczelne
Zbiornik 3Z7- wykonanie balastu betonowego 
 
A1 km 330+090 1062 m3 1062 m3
Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne oraz szczelne, Zbiornik 3Z7- wykonanie podsypki piaskowej gr. 15cm   160 m3 160 m3
Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne oraz szczelne, Zbiornik 3Z7- układanie geomembrany 1062 m2 0 m2
Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm
 
Łącznica L03
0+200-0+800
 
700 m 400 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 44 m 44 m
3 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm
 
Łącznica L04/L05 0+100-0+500 400 m 100 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2,Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 26 m 26 m
4 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm
 
Łącznica L02 0+400-0+700 300 m 0 m
Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3, Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 20 m 0 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
5 Kolektor 8 A1 km 325+740-326+000    
Montaż przepompowni 3-P4 1 szt. 1 szt.
Montaż rury PP600 150 m 134 m
Montaż studni DN1500 4 szt. 4 szt.
6 Kolektor 10 A1 km 326+740    
Montaż włazów na studniach DN1000 0szt 1 szt
7 Kolektor 12, 13      
Montaż włazów na studniach DN1000 A1 km 328+740 o szt 4 szt.
8 Kolektor 16 A1 km 330+125    
Montaż osadnika 3OD16.1 1 szt. 1 szt.
Montaż rury PP500 82 m 56 m
Montaż rury PP300 19,5 m 19,5 m
Montaż rury PP200 10 m 10 m
Montaż studni DN1200 3 szt. 3 szt.
Montaż studni DN1500 3 szt. 2 szt.
9 Wpusty deszczowe  fi500
Montaż krat żeliwnych
 
A1 330+700-330+880 10 szt. 10 szt.
10 Wyloty DN200
Montaż wylotów
 
A1 km 333+350, Łącznica L01, 324+986-324+538 10 szt. 15 szt.
Magistrala wodociągowa DN1600
11 Kolizja 0033A
Prace wykończeniowe
 
DP 2900E km 0+140 0,10 szt. 0,10 szt.
12 Kolizja 0031
Prace wykończeniowe
 
DG 106849E km 0+340 0,10 szt. 0,10 szt.
13 Kolizja 0033
Prace wykończeniowe
 
A1 km 327+200 0,10 szt 0,10 szt
  Przebudowa rowów melioracyjnych    
14 Rów R-W4
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
 
A1 km 325+720 82 m 0 m
15 Rów bez nazwy
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
 
A1 km 332+300 300 m 0 m
System łączności autostradowej
16 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od D1 do D3 ora od D6 do D10
 
A1 km 320+220-320+700 1130 m 693 m
 
 
 
Tydzień 37
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
II ROBOTY ZIEMNE    
1 Wykonanie wykopów A1 km 333+750 - 334+100
A1 km 334+900 - 335+937 str. P
L03 km 0+750 - 1+050
 
750,00 m3
3 600,00 m3

1 000,00 m3
 
300,00 m3
3 600,00 m3

1 000,00 m3
 
2 Wykonanie nasypów A1 km 330+900 - 332+000
A1 km 332+360 - 332+600
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 327+100 - 330+500
A1 km 335+300 - 335+600 str. P
L01 km 0+100 - 0+730
 
800,00 m3
300,00 m3
2 000,00 m3
5 000,00 m3
2 500,00 m3

500,00 m3
 
800,00 m3
300,00 m3
2 000,00 m3
5 000,00 m3
2 000,00 m3

300,00 m3
 
3 Ulepszenie gruntu dodatkami A1 km 334+900 - 335+937 str. P
L03 km 0+740 - 1+050
Dw 100+110 km 0+550 - 0+750

Dw 101 km 0+000 - 0+139
Dw 112 km 0+000 - 0+169
22 000,00 m2

3 000,00 m2

1 200,00 m2

850,00 m2
1 000,00 m2
0,00 m2

0,00 m2

1 200,00 m2

850,00 m2
1 000,00 m2
III PODBUDOWY    
4 Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, warstwy bitumiczne PZM 24 km 325+445 - 325+505 1 300,00 m2 1 300,00 m2
5 Ulepszone podłoże - stabilizacja Dw 79 km 0+000 - 0+048
Dw 89 km 0+000 - 0+083
Dw 90 km 0+050 - 0+075
0 m2
0 m2
0 m2
400,00 m2
600,00 m2
200,00 m2
6 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 328+700 - 330+825 str. P
A1 km 330+490 - 330+825 str. L
26 350,00 m2

4 155,00 m2
15 005,00 m2

4 155,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
7 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 320+010 - 322+150 str. L
A1 km 327+100 - 328+100 str. L
PA km 321+150 str. L
23 540,00 m2

12 400,00 m2

0,00 m2
0,00 m2

12 400,00 m2

518,00 m2
8 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm PZM 24 km 325+445 - 325+505  1 300,00 m2 1 300,00 m2
  V ELEMENTY ULIC      
9 Ściek trójkątny na ławie betonowej A1 km 325+030 - 325+445 800 m 800 m
L03 km 0+090 - 0+400 str. P 100 m 100 m
A1 km 331+970 - 332+336 str. L 360 m 360 m
10 Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej DG 106849E km 0+302 - 0+550 230,00 m 230,00 m
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze, Montaż balustrad Wiadukt drogowy WD-270 80 m 0 m 
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja  ustroju nośnego
 
300 m2 300 m2
2 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż balustrad i barier energochłonnych  
Most autostradowy MA-273 180 m  180 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego
2 000 m2 1 200 m2
   
3 Kapa chodnikowa
Betonowanie kap – kierunek Tuszyn
Wiadukt drogowy WD-275 8 m3  0 m3
Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych 
20 m 0 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja powierzchni betonowych
400 m2 400 m2
4 Podpory
Betonowanie muru M3 – II etap  
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 7 m3 7 m3
Podpory Betonowanie ciosów podłożyskowych – podpora 3 2 m3 2 m3
Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
Izolacja cienka korpusu przyczółka – podpora  3
300 m2 300 m2
5 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego
Wiadukt drogowy WD-276 900 m2 900 m2
6 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja powierzchni betonowych
 
Wiadukt autostradowy WA-277 0 m2 300 m2
7 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja powierzchni betonowych
 
Wiadukt autostradowy WA-278 0 m2 300 m2
8 Podpory
Zbojenie korpusów w osi 1 - seg. A, B, C
 
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 0 kg 22 000 kg
9 Podpory, Zbrojenie korpusu - oś 1 - kierunek Tuszyn Wiadukt autostradowy WA-281 0 kg 12 000 kg
Podpory, Zbrojenie korpusu - oś 3 - kierunek Tuszyn 0 kg 12 000 kg
Podpory, Zbrojenie oczepu oś 2 - kierunek Tuszyn i Stryków 0 kg 6 000 kg
Podpory, Betonowanie korpusu – oś 3 – kierunek Tuszyn    220 m3 220 m3
Podpory, Betonowanie oczepu – oś 2 – kierunek Stryków 30 m3 30 m3
10 Antykorozja powierzchni betonowych Przepust P1 40 m2 40 m2
11 Antykorozja powierzchni betonowych Przepust P3 45 m2 45 m2
12 Antykorozja powierzchni betonowych
Zbrojenie płyt najazdowych
Przepust P4 30 m2
0 kg
30 m2
3 000 kg
13 Zasypki wlotu i wylotu Przepust P6 0 m3 150 m3
14 Antykorozja powierzchni betonowych Przepust P7 40 m2 40 m2
15 Antykorozja powierzchni betonowych Przepust PZM19 45 m2 45 m2
16 Antykorozja powierzchni betonowych Przepust PZM24 40 m2 40 m2
17 Antykorozja powierzchni betonowych Przepust P101 40 m2 40 m2
18 Antykorozja powierzchni betonowych Przepust P102 40 m2 40 m2
19 Antykorozja powierzchni betonowych Przepust P103 40 m2 40 m2
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 A1 km 327+140-328+235 1045 m 0m
Montaż studni drenarskich  4 szt. 0 szt
Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 80 m 0 m
2 Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne oraz szczelne
Zbiornik 3Z7- wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm   A1 km 330+090 160 m3  0 m3
Zbiornik 3Z7- układanie geomembrany 1062 m2 0 m2
Zbiornik 3Z7- układanie ażurów 1062 m2 0 m2
3 Przepusty fi 600 z rur z tworzyw sztucznych
Montaż przepustu P-166
 
Dw 92+93 0 m 10 m
Oświetlenie układu drogowego
4 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm
Łącznica L03
km 0+200-0+800
300 m 600 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2,Wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe Łącznica L03 0 szt 13 szt
5 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm
Łącznica L04/L05
km 0+100-0+500
300 m 0 m 
6 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm
Łącznica L02
km 0+400-0+700
 
300 m 320 m
Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3, Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 20 m 20 m
7 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3,Wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe Łącznica L02 0 szt 6 szt
Budowa kanalizacji deszczowej 
8 Kolektor 1 A1 km 320+150    
Montaż osadnika 3OS1 1 szt 0 szt
Montaż rury betonowej DN800 25 m 0 m
Montaż rury PP200 9 m 0 m
Montaż studni DN1200 1 szt 0 szt
Montaż studni DN1600 3 szt 0 szt
9 Kolektor 8 A1 km 325+800-326+100    
Montaż rury PP600 150 m  190 m
Montaż studni DN1500 4 szt. 4 szt
10 Kolektor 18      
Montaż przepompowni 3P-8 A1 km 330+720 1 szt 1 szt
11 Wpusty deszczowe  fi500      
Montaż krat żeliwnych  A1 km 332+200-332+300 0 szt 34 szt
A1 km 332+350-332+600 20szt 34 szt
A1 km 332+350-332+600 20 szt 34 szt
12 Wyloty DN200      
Montaż wylotów A1 km 325+00-325+500
A1 km 328+230 - WD-276
10 szt
0 szt
6szt
6szt
System łączności autostradowej
13 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7
od D5 do D10
A1 km 321+250-322+150 912 m  912 m
14 Rurociąg kablowy, Rury osłonowe: Montaż rury ochronnej 1x RHDPEp 160/9,1 A1 km 321+250-321+500 0 m  20 m
 
 
 
Tydzień 38
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Rozbiórka elementów dróg i ulic - nawierzchnia L03 km 0-200 - 0+100 200,00 m2 650,00 m2
2 Rozbiórka elementów dróg i ulic - bariery L03 km 0-200 - 0+000 0,00 mb 200,00 mb
II ROBOTY ZIEMNE    
3 Wykonanie wykopów A1 km 333+750 - 334+100
A1 km 334+900 - 335+937 str. P
L03 km 0+750 - 1+050
450,00 m3
3 000,00 m3

750,00 m3
200,00 m3

3 000,00 m3
750,00 m3
4 Wykonanie nasypów A1 km 328+200 - 330+500
A1 km 330+900 - 332+700
A1 km 335+300 - 335+600 str. P
Dw 100+110
km 0+550 - 0+750
Dw 101 km 0+000 - 0+139
Dw 112 km 0+000 - 0+169
4 000,00 m3
0,00 m3

2 500,00 m3

500,00 m3
400,00 m3
500,00 m3
4 000,00 m3
150,00 m3

2 500,00 m3

500,00 m3
400,00 m3
500,00 m3
III PODBUDOWY    
  Podbudowa z mieszanki niezwiązanej    
5 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm Dw 75 km 0+400 - 1+304 4 972,00 m2 4 972,00 m2
Dw 77 km 0+000 - 0+103 0,00 m2 618,00 m2
Dw 79 km 0+000 - 0+048 600,00 m2 600,00 m2
Dw 80 km 0+000 - 0+254 1 524,00 m2 1 524,00 m2
Dw 81 km 0+000 - 0+080 480,00 m2 480,00 m2
Dw 82 km 0+000 - 0+441 2 425,50 m2 2 425,50 m2
DG106849E
km 0+302 - 0+550
1 488,00 m2 1 488,00 m2
Dw 100+110
km 1+692 - 2+707
4 500,00 m2 0,00 m2
Dw 100+110
km 0+906 - 1+480
3 000,00 m2 3 000,00 m2
Dw 100+110 zjazdy 100,00 m2 0,00 m2
Dw 102 km 0+351 - 0+848 2 200,00 m2 0,00 m2
Dw 103 (zjazd) 50,00 m2 0,00 m2
Dw 104 (zjazd) 50,00 m2 0,00 m2
P-172a, droga w miejscowości Grabina Wola, km 0+000 - 0+032 0,00 m2 200,00 m2
6 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 18 cm A1 km 332+305 - 332+343
A1 km 332+358 - 332+400
1 600,00 m2
1 600,00 m2
800,00 m2
800,00 m2
7 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 15 cm L03 km 0+000 - 0+791 8 000,00 m2 8 000,00 m2
8 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki zw. cementem o kl. wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 329+910 -330+825 JP
PA km 328+650
11 400,00 m2
0,00 m2
11 400,00 m2
1 035,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
9 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 328+100 - 330+825 JL 29 975,00 m2 29 975,00 m2
  V ELEMENTY ULIC      
10 Ściek trójkątny na ławie betonowej A1 km 325+638 - 325+877 str.L 0,00 mb 239,00 mb
A1 km 325+685 - 325+850 str.P 0,00 mb 165,00 mb
A1 km 331+970 - 332+336 str. P 360,00 mb 360,00 mb
A1 km 331+970 - 332+336 str. L 0,00 mb 360,00 mb
A1 km 330+897 - 331+162 str. P 265,00 mb 100,00 mb
L03 km 0+090 - 0+400 str. P 300,00 mb 300,00 mb
DG 106849E km 0+302 - 0+400 98,00 mb 98,00 mb
VI OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
11 Bariery ochronne
12 H1W4A A1 km 334+864 - 335+504 str. L 0,00 mb 640,00 mb
13 H1W3A DG 106873E
 km 0+318 - 0+330 str. L i P (najazd na WD-274)
0,00 mb 24,00 mb
DG 106873E
km 0+432 - 0+444 str. L  i P (najazd na WD-274)
0,00 mb 24,00 mb
DG 106849E
km 0+215 - 0+227 str. L i P (najazd na WD-275)
0,00 mb 24,00 mb
DP 2900E
km 0+265 - 0+277 str. L i P (najazd na WD-276)
0,00 mb 24,00 mb
DP 2900E
km 0+366 - 0+378 str. L i P (najazd na WD-276)
0,00 mb 24,00 mb
Droga gminna Gołygów - Lichocinek km 0+255 - 0+323 str. L (najazd na WD-279) 0,00 mb 68,00 mb
Droga gminna Gołygów - Lichocinek
km 0+425 - 0+437 str. L (najazd na WD-279)
0,00 mb 12,00 mb
Droga gminna Gołygów - Lichocinek
km 0+251 - 0+323 str. P (najazd na WD-279)
0,00 mb 72,00 mb
Droga gminna Gołygów – Lichocinek
 km 0+425 - 0+493 str. P (najazd na WD-279)
0,00 mb 68,00 mb
14 N2W3B DG 106873E
km 0+236 - 0+318 str. L (najazd na WD-274
0,00 mb 82,00 mb
DG 106873E
km 0+444 - 0+576 str. L (najazd na WD-274)
0,00 mb 132,00 mb
DG 106873E
km 0+232 - 0+318 str. P (najazd na WD-274)
0,00 mb 86,00 mb
DG 106873E
km 0+444 - 0+534 str. P (najazd na WD-274)
0,00 mb 90,00 mb
DG 106849E
km 0+123 - 0+215 str. L (najazd na WD-275)
0,00 mb 92,00 mb
DG 106849E
km 0+119 - 0+215 str. P (najazd na WD-275)
0,00 mb 96,00 mb
DP 2900E
km 0+137 - 0+265 str. L (najazd na WD-276)
0,00 mb 128,00 mb
DP 2900E
km 0+378 - 0+486 str. L (najazd na WD-276)
0,00 mb 108,00 mb
DP 2900E
km 0+149 - 0+265 str. P (najazd na WD-276)
0,00 mb 116,00 mb
DP 2900E
km 0+474 - 0+486 str. P (najazd na WD-276)
0,00 mb 96,00 mb
Droga gminna Gołygów - Lichocinek
km 0+437 - 0+497 str. L (najazd na WD-279)
0,00 mb 60,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych w pasie rozdziału Φ110 – Φ200 A1 km 327+140-328+235 1045 m 1045 m
Montaż studni drenarskich  A1 km 327+140-328+235 4 szt. 4 szt.
Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 A1 km 327+140-328+235 80 m 80 m
Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm Łącznica L04/L05
km 0+100-0+500
400 m 300 m
Montaż fundamentów 13 szt. 9 szt.
Montaż fundamentów Łącznica L03
km 0+000 – 0+250
0 szt. 6 szt.
3 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm Łącznica L01
km 0+100-0+600
450 m 500 m
Montaż fundamentów 13 szt. 15 szt.
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm Łącznica L02 km 0+950 -0+0150 0 m 100 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
4 Kolektor 1 A1 km 320+150    
Montaż osadnika 3OS1 1 szt. 1 szt.
Montaż rury betonowej DN800 25 m 25 m
Montaż rury PP200 9 m 9 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 1 szt.
Montaż studni DN1600 3 szt. 3 szt.
5 Kolektor 7 A1 km 325+760    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt 3 szt.
6 Kolektor 8 A1 km 326+100–326+400    
Montaż rury PP600 160 m 160 m
Montaż studni DN1500 4 szt. 4 szt.
7 Kolektor 12, 13      
Montaż osadników przy studniach wpadowych A1 km 328+240 0 szt 1 szt.
8 Kolektor 40 A1 km 335+340    
Montaż rur PP DN 500  20 m 0 m
9 Kolektor 41 A1 km 335+920    
  Montaż rur PP DN 300 21m  21 m
10 Wpusty deszczowe  fi500      
Montaż krat żeliwnych  A1 km 326+740-325+550 40 szt. 15 szt.
A1 km 330+900 -332+300 40 szt. 25 szt
Łącznica L03 0 szt. 5 szt
11 Wyloty DN200
Montaż wylotów DN200
A1 km 325+000-325+550 0 szt 15 szt.
System łączności autostradowej
12 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E1 do E4
A1 km 324+950 - 326+100 1146 m 790 m
13 Kanalizacja kablowa
Montaż poprzeczki 2x RHDPEp125/11,4 między studniam E4 i E4/1 A1 km 326+100 0 m 12 m
Montaż poprzeczki 2x RHDPEp125/11,4 między studniam E14 i E14/1 A1 km 335+280 0 m 28 m
Montaż poprzeczki 2x RHDPEp125/11,4 między studniam E16 i E16/1 A1 km 335+800 0 m 36 m
14 Studnie kablowe SKMP-3
Montaż studni F16
A1 km 325+800 0 szt. 1 szt.
15 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni F16/1
A1 km 325+800 0 szt. 1 szt.
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż balustrad 
Wiadukt drogowy WD-270 80 m 80 m
Zabezpieczenie  powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego
200 m2 200 m2
2 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego
Most autostradowy MA-273 1 500 m2 1 500 m2
3 Kapa chodnikowa
Betonowanie kap – kierunek Tuszyn
Wiadukt drogowy WD-275 8 m3 8 m3
Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych 
20 m 20 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja powierzchni betonowych
300 m2 300 m2
4 Geokompozyt + dren Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 200 m2 0 m2
Łożyska garnkowe
Montaż łożysk garnkowych
0 szt. 18 szt.
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka - oś 3
300 m3 30 m3
5 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
Wiadukt drogowy WD-276 400 m2 400 m2
Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Montaż kolektora odwadniającego
0 m 160 m
6 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
Wiadukt autostradowy WA-277 1 600 kg 1 600 kg
Izolacja gruba
Wykonanie izolacji 
80 m2 250 m2
Krawężnik mostowy kamienny, układanie krawężnika  0 m 84 m
7 Krawężnik mostowy kamienny
Układanie krawężnika zanikającego
Wiadukt autostradowy WA-278 48 m 48 m
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż barier energochłonnych
0 m 42 m
8 Podpory
Zbrojenie korpusów – oś 1 i 3 (seg. A, B, C, M1, M2, M3, M4) 
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 15 000 kg 15 000 kg
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka  fundamentów (seg. A, B, M3, M4) - oś 3 
0 m3 200 m3
9 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż balustrad 
Wiadukt drogowy WD-279 0 m 102,5 m
10 Podpory
Zbrojenie ścianek zaplecznych – oś 1 i 2 – kierunek Stryków
Wiadukt autostradowy WA-280 3 000 kg 1 000 kg
Izolacja gruba
Izolacja gruba pod kapami
0 m2 150 m2
Krawężnik mostowy kamienny
Ułożenie krawężników na ustroju nośnym – kierunek Stryków i Tuszyn
0 mb 70 mb
11 Podpory
Zbrojenie korpusu – oś 3 – kierunek Stryków   
Wiadukt autostradowy WA-281 15 000 kg 8000 kg
Podpory, Betonowanie muru oporowego M1 – II etap 15 m3 15 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka fundamentu – oś 1 – kierunek Tuszyn
300 m3 0 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami, Zasypka muru oporowego M1 0 m3 350 m3
12 Ustrój nośny
Zbrojenie ustroju (poprzecznice)
Wiadukt drogowy WD-282 5 000 kg 5 000 kg
 
 
 
 
Tydzień 39
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Rozbiórka elementów dróg i ulic - nawierzchnia L03 km 0-200 - 0+100 1 000,00 m2 1 000,00 m2
II ROBOTY ZIEMNE    
2 Wykonanie wykopów A1 km 333+750 - 334+100
A1 km 332+700 – 332+800
500,00 m3
1 500,00 m3
250,00 m3
500,00 m3
3 Wykonanie nasypów A1 km 325+020 – 326+400
A1 km 328+200 – 330+500
A1 km 330+900 – 332+700
L03 km 0+100 – 0+450
Dw 100+110 km 0+000 – 0+700
Dw 107 km 0+000 – 0+824
1 000,00 m3
1 000,00 m3
600,00 m3
750,00 m3

400,00 m3
450,00 m3
1 000,00 m3
1 000,00 m3
600,00 m3
0,00 m3

0,00 m3
250,00 m3
III PODBUDOWY    
4 Warstwa mrozoochronna - grubość 20 cm A1 km 334+900 - 335+937 JP 21 000,00 m2 21 000,00 m2
L03 km 0+750 – 1+050 30 00,00 m2 30 00,00 m2
5 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 18 cm A1 km 332+305 – 332+343
A1 km 332+358 – 332+400
800,00 m2
800,00 m2
800,00 m2
800,00 m2
6 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm Dw 74 km 1+290 – 1+754
Dw 83 km 0+000 – 0+402
Dw 102 km 0+351 – 0+848
Dw 100+110 km 1+692 – 2+702
2 700,00 m2
2 400,00 m2
2 200,00 m2

4 500,00 m2
0,00 m2
2 400,00 m2
500,00 m2

4 500,00 m2
7 Platforma robocza  z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 A1 km 334+470 – 334+750 str. L
A1 km 335+300 – 335+937 str. P
L03 km 0+750 – 1+050
3 450,00 m2

11 200,00 m2

3 000,00 m2
3 450,00 m2

11 200,00 m2

2 300,00 m2
8 Ulepszone podłoże G1 – stabilizacja – gr. 15 cm Dw 74 km 0+700 – 1+100 2 800,00 m2 0,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
9 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 328+100 – 330+825 JP 29 975,00 m2 29 975,00 m2
10 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W – warstwa wiążąca – beton asfaltowy (AC 16W) – gr. 4 cm Dw 100+110 km 0+906 – 1+480
Dw 100+110 km 1+692,34 – 2+707,62
 
8 276,00 m2 6 441,00 m2
P-172a, droga w miejscowości Grabina Wola km 0+000 – 0+302 130,00 m2 130,00 m2
  V ELEMENTY ULIC      
11 Ściek trójkątny na ławie betonowej A1 km 330+897 – 331+321 str. P 324,00 mb 324,00 mb
A1 km 330+897 – 331+321 str. L 424,00 mb 424,00 mb
A1 km 326+240 – 326+450 str. P 0,00 mb 210,00 mb
VI OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
12 Bariery ochronne
H2W5A
 
A1 km 331+000 – 332+200 1 200,00 mb 1 200,00 mb
A1 km 332+600 – 333+000 400,00 mb 400,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Przepusty żelbetowe fi 800 pod koroną drogi
Montaż wylotów przy przepustach P-140, P-141, P-144, P-145, P-146, P-147 
A1 km 326+740, 327+065, 327+130 12 szt. 12 szt.
Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm od słupa 3/3/3 do 3/3/6 Łącznica L02
km 0+850-0+1050
100 m 100 m
Montaż fundamentów 6 szt 6 szt.
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x240 od stacji trafo do szafy SO3 węzeł Tuszyn 375 m 200 m
3 OŚWIETLENIE W REJONIE OUA-ROMANÓW wraz z obwodami kablowymi + punktami oświetleniowymi
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35mm   A1 320+000-320+100 100 m 0 m
Montaż fundamentów A1 320+000-320+400 11 szt. 7 szt.
4 OŚWIETLENIE W REJONIE WĘZŁA WROCŁAW wraz z obwodami kablowymi + punktami oświetleniowymi
Montaż kabla zasilającego YAKY 5x35mm   A1 km 324+900-325+200 0 m 200 m
Montaż fundamentów A1 km 324+900-325+200 4 szt. 4 szt.
Budowa kanalizacji deszczowej 
5 Kolektor 4 A1 km 325+080    
Montaż rury PP500 29 m 59 m
Montaż rury PP200 11 m 11 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 1 szt.
Montaż studni DN1500 4 szt. 4 szt.
6 Kolektor 8 A1 km 326+100–326+400    
Montaż rury PP600 72,5 m 40 m
Montaż studni DN1500 2 szt. 1 szt.
7 Kolektor 16      
Montaż studni DN1500 A1 km 330+220 0 szt. 2 szt.
8 Kolektor 17 A1 km 330+125    
Montaż osadnika 3OS17 1 szt. 1 szt.
Montaż rury PP600 20 m 8 m
Montaż rury PP200 8 m 8 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 0 szt.
Montaż studni DN1500 4 szt. 2 szt.
9 Kolektor 20 A1 km 332+340    
Montaż wylotu DN300 0 szt 1 szt.
10 Kolektor 25 A1 km 330+900    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 3 szt.
11 Kolektor 40 A1 km 335+340    
Montaż rur PP DN 500  20 m 20 m
12 Wpusty deszczowe  fi500      
Montaż krat żeliwnych  A1 km 324+000 - 325+550 30 szt. 23 szt.
13 Wyloty DN200
Montaż wylotów DN200
A1 km 332+350
A1 km 324+000 – 325+500
0 szt. 10 szt.
System łączności autostradowej
14 Studnie kablowe SKMP-3
Montaż studni E5, F15
A1 km 326+700
A1 km 325+280
0 szt. 2 szt.
15 Studnie kablowe SKR-2
Montaż studni F15/1
A1 km 325+280 0 szt. 1 szt.
16 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E1 do E4 A1 km 324+950 - 326+100 357 m 357 m
17 Rurociąg kablowy,Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E4 do E5 A1 km 326+100 – 326+700 599 m 449 m
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Montaż kolektora 
Wiadukt drogowy WD-270 81 m 0 m
2 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze, Montaż barier  Wiadukt drogowy WD-275 22 m 0 m
3 Ustrój nośny
Montaż rusztowań podparcia ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 30% 30%
Geokompozyt + dren 200 m2 200 m2
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka - oś 3
300 m3 300 m3
4 Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Montaż balustrady przy schodach skarpowych
Wiadukt drogowy WD-276 30 m 30 m
5 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
Wiadukt autostradowy WA-277 5 400 kg 5 400 kg
Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych
48 mb 48 mb
Krawężnik mostowy kamienny
Układanie krawężnika na skrzydłach
48 m 48 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) – ustrój nośny
0 m2 500 m2
6 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż barier energochłonnych
Wiadukt autostradowy WA-278 56 m 56 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) – ustrój nośny
0 m2 500 m2
7 Podpory, Betonowanie korpusu – segment C Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 190 m3 150 m3
Podpory, Zbrojenie korpusu– oś 1 – segment C 0 kg 11 500 kg
Podpory, Zbrojenie korpusu – oś 3 – segment C 0 kg 11 500 kg
Podpory, Zbrojenie – mur oporowy M2 i M1 0 kg 10 000 kg
Podpory, Zbrojenie -  mur oporowy M3 i M4 0 kg 5 000 kg
Podpory, Zasypki fundamentów – oś 3 – segment A, B, C, M1, M2 0 kg 130 m3
8 Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Montaż kolektora 
Wiadukt drogowy WD-279 83 m 0 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) – ustrój nośny
0 m2 220 m2
9 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
Wiadukt autostradowy WA-280 3 000 kg 3 000 kg
10 Podpory, Betonowanie korpusu – oś 1 – kierunek Stryków Wiadukt autostradowy WA-281 230  m3 230  m3
Podpory, Zbrojenie korpusu – oś 3 – kierunek Stryków 10 000 kg 10 000 kg
Podpory, Zasypki – mur oporowy M1 0 m3 2 500 m3
11 Ustrój nośny
Zbrojenie ustroju nośnego
Wiadukt drogowy WD-282 15 000 kg 15 000 kg
12 Betonowanie ścianki czołowej - wylot Przepust P-5 0 m3 2,5 m3
Betonowanie fundamentów skrzydełek - wylot 0 m3 4 m3
13 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust PZM 23 45 m2 45 m2
14 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust PP I 45 m2 45 m2
15 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust PZM 29 45 m2 45 m2
16 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust PD3 45 m2 45 m2
17 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust PZM 25 45 m2 45 m2
18 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust PZM 30 45 m2 45 m2
19 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust PZM 31 45 m2 45 m2
 
 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT - WRZESIEŃ 2015

 
 
 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'