Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2015
 
Październik
 
 
 
Tydzień 40
 
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Zdjęcie warstwy humusu wraz  z utylizacją nadmiaru humusu Dw 111 km 0+200 - 0+700 3 000,00 m2 1 000,00 m2
II ROBOTY ZIEMNE    
2 Wykonanie wykopów A1 km 332+700 - 332+800
A1 km 333+750 - 334+100
1 000,00 m3
250,00 m3
1 000,00 m3
250,00 m3
3 Wykonanie nasypów A1 km 325+020 - 326+400
A1 km 328+200 - 330+500
L03 km 0+100 - 0+450
Dw 100+100 km 0+000 - 0+700
Dw 107 km 0+000 - 0+824
1 000,00 m3
1 000,00 m3
0,00 m3

400,00 m3
250,00 m3
1 000,00 m3
1 000,00 m3
250,00 m3

200,00 m3
250,00 m3
III PODBUDOWY    
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwy niebitumiczne ######################## 0,00 m2 12 845,00 m2
5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - warstwy bitumiczne ######################## 0,00 m2 19 336,00 m2
6
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm
Dw 74 km 1+290 - 1+754
Dw 102 km 0+351 - 0+848
Dw 103
Dw 104
2 700,00 m2
2 200,00 m2
0 m2
0 m2
2 700,00 m2
2 200,00 m2
160,00 m2
60,00 m2
7 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 18 cm A1 km 330+840 - 330+870 0,00 m2 720,00 m2
8 Platforma robocza  z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 L03 km 0+750 - 1+050 0,00 m2 2 300,00 m2
9 Ulepszone podłoże  - stabilizacja - 15cm Dw 74 km 0+700 - 1+100 0,00 m2 2 800,00 m2
10 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 335+005 - 35+937,65 str. P 14 260,00 m2 13 240,00 m2
11 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm A1 km 332+305 - 332+343,03 str. P
A1 km 332+358,89 - 332+400 str. P
A1 km 332+305 - 332+343,45 str. L
A1 km 332+359,31 - 332+400 str. L
1 760,00 m2 1 760,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
12 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 320+010 - 322+150 str. L 23 540,00 m2 0,00 m2
13 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm A1 km 332+305 - 332+343,03 str. P
A1 km 332+358,89 - 332+400 str. P
A1 km 332+305 - 332+343,45 str. L
A1 km 332+359,31 - 332+400 str. L
1 748,00 m2 1 748,00 m2
14 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W – warstwa wiążąca – beton asfaltowy (AC 16W) – gr. 4 cm DG 106849 E 0+301,96–0+550 0,00 m2 1 200,00 m2
Dw 75 km 0+436,82 – 1+146,7 0 m2 3 725,00 m2
Dw 77 km 0+000 – 0+103,8 0 m2 645,00 m2
Dw 80 km 0+041,4 – 0+259,69 0 m2 1 165,00 m2
Dw 81 km 0+000 – 0+080,45 0 m2 400,00 m2
Dw 82 km 0+000 – 0+198,8 0 m2 1 120,00 m2
Dw 82 km 0+214,24 – 0+441,1 0 m2 995,00 m2
Dw 100+110 km 2+340 - 0+707,62 1 835,00 m2 1 835,00 m2
Dw 102 km 0+351,82 - 0+848,01 1 915,00 m2 0,00 m2
Dw 103 km 0+000 - 0+040,91 201,00 m2 0,00 m2
Dw 104 km 0+000 - 0+015,07 89,00 m2 0,00 m2
15 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm droga na terenie gm. Czarnocin km 0-032 (P 172A 128,00 m2 128,00 m2
Dw 75 km 0+436,82 – 1+146,7 0,00 m2 1 835,00 m2
Dw 77 km 0+000 – 0+103,8 0,00 m2 635,00 m2
Dw 80 km 0+041,4 – 0+259,69 0,00 m2 1 150,00 m2
Dw 81 km 0+000 – 0+080,45 0,00 m2 395,00 m2
Dw 82 km 0+000 – 0+198,8 0,00 m2 1 105,00 m2
Dw 82 km 0+214,24 – 0+441,1 0,00 m2 975,00 m2
Dw 100+110 km 0+906 - 1+480
Dw 100+110 km 1+692,34 - 2+707,62
8 150,00 m2 8 150,00 m2
Dw 102 km 0+351,82 - 0+848,01 1 913,00 m2 0,00 m2
Dw 103 km 0+000 - 0+040,91 201,00 m2 0,00 m2
Dw 104 km 0+000 - 0+015,07 89,00 m2 0,00 m2
16 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm A1 km 332+305 - 332+400 str. L i str. P 2 090,00 m2 2 090,00 m2
  V ELEMENTY ULIC      
17 Ściek trójkątny na ławie betonowej A1 km 326 +240 - 326+450 str. L 210,00 mb 210,00 mb
A1 km 326+978 - 327+507 str. L 530,00 mb 530,00 mb
A1 km 333+790 - 333+985 str. L 195,00 mb 100,00 mb
A1 km 333+790 - 334+020 str. P 230,00 mb 100,00 mb
L02 km 0+860 - 1+000 140,00 mb 0,00 mb
VI OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
18 Bariery ochronne
H2W5A
A1 km 325+500 - 327+000 1 200,00 mb 1 200,00 mb
19 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 325+020 - 325+470 str. L 0,00 mb 450,00 mb
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110 – Φ200 między obiektem 276 a 277
A1 km 328+285 – 330+860 2 758 m 572 m
2 Montaż studni drenarskich  17 szt 5 szt
3 Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 331 m 92m
Zasilanie Obiektów
4 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x240 od stacji trafo do szafy SO3
węzeł Tuszyn 175 m 175 m
5 OŚWIETLENIE W REJONIE OUA-ROMANÓW wraz z obwodami kablowymi + punktami oświetleniowymi
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35mm   A1 320+000-320+100 100 m 0 m
Montaż fundamentów A1 320+000-320+400 11 szt. 7 szt.
6 OŚWIETLENIE W REJONIE WĘZŁA WROCŁAW wraz z obwodami kablowymi + punktami oświetleniowymi
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35mm   A1 km 320+000 – 320+100 100m 100m
Montaż fundamentów A1 km 320+000 – 320+400 4 szt. 4 szt.
Budowa kanalizacji deszczowej 
7 Kolektor 4 A1 km 325+080    
Montaż rury PP500 31,5 m 31,5 m
Montaż studni DN1500 2 szt. 2 szt.
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 2 szt.
8 Kolektor 14 A1 km 328+780    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 4 szt. 0 szt.
9 Kolektor 17 A1 km 330+125    
Montaż osadnika 3OS17.1 1 szt. 0 szt.
Montaż rury PP600 12 m 12 m
Montaż rury PP300 107,5 m 62 m
Montaż rury PP200 8,5 m 0 m
Montaż studni DN1200 6 szt. 2 szt.
Montaż studni DN1500 3 szt. 1 szt.
10 Kolektor 20 A1 km 332+300    
Montaż przepompowni 3P-9 0 szt. 1 szt.
11 Kolektor 28 Łącznica L01    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 1 szt. 0 szt.
12 Kolektor 29 Łącznica L01    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 4 szt. 0 szt.
13 Wpusty deszczowe  fi500      
Montaż krat żeliwnych  A1 km 324+000 – 325+550;
A1 km 325+550-326+740
10 szt. 43 szt.
14 Wyloty DN200
Montaż wylotów  DN200
A1 km 321+335;
A1 km 326+740 – 328+240
0 szt. 47 szt.
System łączności autostradowej
15 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E4 do E5
A1 km 326+100 – 326+700 150 m 150 m
16 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E5 do E7 A1 km 326+700 – 327+300 598 m 598 m
17 Kanalizacja kablowa
Montaż poprzeczek 2xRHDPEp125/11,4
A1 km 325+455,
A1 km 325+465
0 m 31 m
18 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni E2/2, E3/1, E3/2, E5/1, E6/2
A1 km 325+100,
A1 km 325+455,
A1 km 326+100,
A1 km 327+300
5 szt. 2 szt.
Przebudowa rowów melioracyjnych    
19 Rów bez nazwy
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+720 300 m 150 m
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Montaż kolektora
Wiadukt drogowy WD-270 0 mb 68 mb
2 Ustrój nośny
Montaż rusztowań podparcia ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 50% 50%
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka - oś 3
200 m3 200 m3
3 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż barier 
Wiadukt drogowy WD-275 22 mb 22 mb
Kapa chodnikowa
Nawierzchnia z żywicy epoksydowej – kierunek Tuszyn
55 m2 55 m2
4 Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych
Wiadukt autostradowy WA-277 48 m3 48 m3
Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych
88 mb 88 mb
Krawężnik mostowy kamienny
Układanie krawężnika na skrzydłach
48 m 48 m
Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym
800 m2 400 m2
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja)
500 m2 500 m2
5 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż barier energochłonnych
Wiadukt autostradowy WA-278 56 mb 56 mb
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Drenaż na obiekcie
96 mb 96 mb
Nawierzchnia SMA
Nawierzchnia SMA
800 m2 800 m2
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja)
500 m2 500 m2
6 Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Kolektor odwadniający
Wiadukt autostradowy WD-279 0 m 83 m
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) – ustrój nośny
0 m2 600 m2
7 Podpory, Betonowanie korpusu – oś 3 – segment C  Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 150 m3 150 m3
Podpory, Zbrojenie korpusu 0 kg 25 000 kg
Podpory, Betonowanie skrzydełka M1, M2, M3 70 m3 70 m3
8 Podpory
Zbrojenie podpór
Wiadukt autostradowy WA-280 1 500 kg 1 500 kg
9 Podpory, Betonowanie korpusu – oś 3 – kierunek Stryków Wiadukt autostradowy WA-281 220 m3 220 m3
Podpory, Betonowanie podpór – oś 1 – kierunek Stryków 0 m3 40 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka – oś 2
0 m3 200 m3
Łożyska garnkowe
Montaż łożysk garnkowych
0 szt. 12 szt.
10 Ustrój nośny
Montaż kotew talerzowych
Wiadukt drogowy WD-282 100% 100%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego 0 kg 75 000 kg
Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Montaż wpustów i sączków 
100% 100%
11 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja Przepust PP II 45 m2 45 m2
12 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja Przepust PP III 45 m2 45 m2
13 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja Przepust PP 3 45 m2 45 m2
14 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja Przepust PD 4a 45 m2 45 m2
15 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja Przepust PP 4b 45 m2 45 m2
16 Betonowanie ścianek  - wylot Przepust P5 5 m3 4 m3
 
 
 
Tydzień 41
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Zdjęcie warstwy humusu wraz  z utylizacją nadmiaru humusu Dw 111 km 0+200 - 0+700 2 000,00 m2 1 500,00 m2
2 Rozbiórka elementów dróg i ulic, Warstw ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (nawierzchnia) Dw 111 km 0+210 – 0+928 3 550,00 m2 3 550,00 m2
3 Rozbiórka elementów dróg i ulic, Warstw wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm (nawierzchnia) Dw 111 km 0+210 – 0+928 3 550,00 m2 3 550,00 m2
II ROBOTY ZIEMNE    
4 Wykonanie wykopów L02 km 1+000 – 1+300 1 000,00 m3 800,00 m3
5 Wykonanie nasypów A1 km 320+010 – 322+150
A1 km 325+020 – 330+870
A1 km 335+000 - 335+937 str. P
L03 km 0+100 - 0+450
1 000,00 m3

500,00 m3

0,00 m3

750,00 m3
1 000,00 m3

500,00 m3

400,00 m3

750,00 m3
III PODBUDOWY    
6 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwy niebitumiczne #################### 8 980,00 m2 16 055,00 m2
7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - warstwy bitumiczne #################### 12 853,00 m2 19 925,00 m2
8 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm Dw 92+93 km 0+000 - 2+907
Dw 76 km 0+000 - 0+880
L03 km 0+740 - 1+000
4 500,00 m2

0,00 m2

2 100,00 m2
0,00 m2

480,00 m2

2 100,00 m2
9 Platforma robocza oraz ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem), Ulepszone podłoże  - stabilizacja - 15cm Dw 111 km 0+210 - 0+928 0,00 m2 1 500,00 m2
10 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 334+495 - 334+750 str. L
A1 km 334+495 - 334+650 str. P
A1 km 334+950 - 335+090 str. P
3 160,00 m2

1 930,00 m2

0,00 m2
 
3 160,00 m2

2 540,00 m2

2 500,00 m2
 
11 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm L03 km 0-040 - 0+830 0,00 m2 7 075,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
12 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 320+010 - 322+150 str. L
PA km 321+150 str. L
PA km 328+650 str. P
23 540,00 m2

0,00 m2
0,00 m2
23 540,00 m2

518,00 m2
518,00 m2
13 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W – warstwa wiążąca – beton asfaltowy (AC 16W) – gr. 4 cm Dw 74 km 1+290 - 1+754,01 2 460,00 m2 2 460,00 m2
Dw 83 km 0+000 - 0+402,18 2 225,00 m2 2 225,00 m2
Dw 83 km 0+667 - 0+902 1 170,00 m2 1 170,00 m2
Dw 83 km 0+970,32 - 1+146 920,00 m2 920,00 m2
Dw 102 km 0+000 - 0+095,13;
Dw 102 km 0+351,82 - 0+848,01
1 915,00 m2 2 255,00 m2
Dw 103 km 0+000 - 0+040,91 201,00 m2 201,00 m2
Dw 104 km 0+000 - 0+015,07 89,00 m2 89,00 m2
14 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 74 km 1+290 - 1+754,01 2 420,00 m2 2 420,00 m2
Dw 75 km 0+436 - 0+850 1 835,00 m2 1 835,00 m2
Dw 77 km 0+000 - 0+103,8 635,00 m2 635,00 m2
Dw 83 km 0+000 - 0+402,18 2 195,00 m2 2 195,00 m2
Dw 83 km 0+667 - 0+902 1 150,00 m2 1 150,00 m2
Dw 83 km 0+970,32 - 1+146 905,00 m2 905,00 m2
Dw 102 km 0+000 - 0+095,13;
Dw 102 km 0+351,82 - 0+848,01
1 913,00 m2 2248,00 m2
Dw 103 km 0+000 - 0+040,91 201,00 m2 201,00 m2
Dw 104 km 0+000 - 0+015,07 89,00 m2 89,00 m2
15 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm DG 106849E km 0+236,46 – 0+550 1 510,00 m2 1 510,00 m2
16 Nawierzchnia z kostki betonowej
Warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej
DG 106849E km 0+320 – 0+540 550,00 m2 0,00 m2
  V ELEMENTY ULIC      
17 Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce piaskowej DG106849E km 0+320 – 0+540 230,00 mb 230,00 mb
18 Ścieki prefabrykowane
Ściek trójkątny na ławie betonowej z zabudową studzienki ściekowej wraz z zabudową studzienek
A1 km 326+978 - 327+507 str. P 530,00 mb 530,00 mb
A1 km 326 +240 - 326+450 str. P 210,00 mb 210,00 mb
A1 km 333+790 - 333+985 str. L 195,00 mb 195,00 mb
A1 km 333+790 - 334+020 str. P 230,00 mb 230,00 mb
19 Ścieki prefabrykowane,Ściek o zmiennej niwelecie na ławie betonowej A1 km 327+348 - 327+507
A1 km 334+100 - 334+250 str. L
318,00 mb

150,00 mb
318,00 mb

75,00 mb
20 Ścieki prefabrykowane, Ściek podchodnikowy DG106406E km 0+000 - 0+880
DP2900E km 0+000 - 0+910
12,50 mb

15,00 mb
12,50 mb

15,00 mb
VI OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
21 Bariery ochronne,H2W7A A1 km 325+630 – 326+046 416,00 mb 416,00 mb
22 Bariery ochronne,H2W4A A1 km 326+046 - 326+161
A1 km 326+651 - 326+833
A1 km 332+600 - 332+700
115,00 mb

182,00 mb

100,00 mb
115,00 mb

182,00 mb

100,00 mb
23 Bariery ochronne,H1W4A A1 km 325+470 - 325+777 str. L
A1 km 326+030 - 326+108 str. L
A1 km 332+100 - 332+340 str. P
A1 km 333+550 - 333+950 str. P
327,00 mb

78,00 mb

240,00 mb

0,00 mb
327,00 mb

78,00 mb

0,00 mb

450,00 mb
24 Bariery ochronne,H1W3A A1 km 326+028 - 326+104 str. P
DG106406E km 0+000 - 0+880
A1 km 326+097 - 326+157 str. L
76,00 mb

133,00 mb

60,00 mb
76,00 mb

133,00 mb

60,00 mb
25 Bariery ochronne,N2W3B DG106406E km 0+000 – 0+880 74,00 mb 74,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110 – Φ200 między obiektem 276 a 277
A1 km 328+285 – 330+860 2186 m 780 m
2 Montaż studni drenarskich  12 szt. 5 szt.
3 Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 239 m 108 m
Zasilanie Obiektów i urządzeń ITS
4 Zasilanie urządzeń ITS
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x120mm od stacji trafo do złącza ZK4.3
węzeł Tuszyn 212 m 130 m
5 Zasilanie urządzeń ITS, Montaż rur ochronnych RHDPEp110 60 m 0 m
6 Zasilanie urządzeń ITS, Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm od stacji trafo do złącza ZKVMS/D0+418 węzeł Tuszyn – DK91 235 m 0 m
7 Przepompownia P1
Montaż kabla YAKXs 4x35 mm2
324+700 0 m 15 m
8 Przepompownia P1, Montaż złącza ZKP1-P1 0 szt. 1 szt.
Oświetlenie układu drogowego
9 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od słupa 2/5/5 do 2/5/9
Łącznica L03 0 m 170 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2,Montaż fundamentów słupów od  2/5/6 do 2/2/6 0 szt. 4 szt.
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2,Montaż fundamentów słupów od 2/3/6 do 2/3/1 0 szt. 6 szt.
Budowa kanalizacji deszczowej 
10 Kolektor 6 A1 km325+760    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P2 0 kpl 1 kpl.
Montaż rury PE90 0 m 0 m
11 Kolektor 7 A1 km 325+760    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P3 0 kpl. 1 kpl.
Montaż studni rozprężnej DN1200 0 szt. 1 szt.
Montaż rury DN300 0 m 8 m
12 Kolektor 12 A1 km 328+240    
Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt.
Montaż rury PP200 0 m 20 m
Montaż osadnika przy studni wpadowej 0 szt. 1 szt.
13 Kolektor 17 A1 km 330+125    
Montaż osadnika 3OS17.1 1 szt. 1 szt.
Montaż rury PP300 107,5 m 72 m
Montaż rury PP200 8,5 m 8,5 m
Montaż studni DN1200 5 szt. 5 szt.
Montaż studni DN1500 1 szt. 1 szt.
14 Wpusty deszczowe  fi500      
Montaż krat żeliwnych  A1 km 328+240 – 300+900; 333+700-334+200 20 szt. 45 szt.
15 Wyloty DN200
Montaż wylotów  DN200
A1 km 328+240 – 300+900 20 szt 5 szt.
Przebudowa kanalizacji deszczowej
16 Montaż rury betonowej DN800 DK91 (Dw110 km 0+220) 60 m 0 m
Montaż studni DN2000 2 szt. 0 szt.
System łączności autostradowej
17 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E6 do E8 A1 km 327+300-328+100 801 m 250 m
18 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E17 do E20 A1 km 332+640-333+050 0 m 552 m
19 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od F1 do F2 A1 km 333+430-333+690 0 m 260 m
20 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni E5/1
A1 km 326+700 1 szt. 1 szt.
Przebudowa rowów melioracyjnych    
21 Rów bez nazwy
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+720 300 m 30 m
22 Rów R-W4
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+720 0 m 25 m
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Montaż rusztowań podparcia ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 25% 25%
Ustrój nośny, zbrojenie płyty ustroju  50 000 kg 50 000 kg
2 Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym
Wiadukt autostradowy WA-277 400 m2 400 m2
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Asfalt lany na ustroju nośnym - kierunek Stryków i Tuszyn
800 m2 800 m2
3 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Przeciwspadki z asfaltu lanego na ustroju nośnym - kierunek Stryków i Tuszyn
Wiadukt autostradowy WA-278 14 m2 0 m2
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) – ustrój nośny
250 m2 250 m2
4 Podpory,Betonowanie muru oporowego – M1 Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 15 m3  15 m3
Podpory, Betonowanie muru oporowego – M2 15 m3 0 m3
Podpory, Betonowanie muru oporowego – M3 15 m3 15 m3
Podpory, Betonowanie muru oporowego – M4 – etap 1 100 m3 100 m3
Podpory,Betonowanie muru oporowego – M4 – etap 2 15 m3 0 m3
Podpory, Betonowanie korpusu – oś 3 segment B 0 m3 120 m3
5 Podpory
Betonowanie ścianki zaplecznej – oś 1 – kierunek Stryków 
Wiadukt autostradowy WA-280 0 m3 16 m3
6 Podpory
Betonowanie skrzydełka – oś 3 – kierunek Stryków – I etap
Wiadukt autostradowy WA-281 50 m3 50 m3
Podpory
Betonowanie skrzydełka – oś 3 – kierunek Stryków – II etap
15 m3 0 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki za korpusami – oś  3 – kierunek Stryków i Tuszyn 
0 m3 800 m3
Łożyska garnkowe
Montaż łożysk garnkowych – oś 3 – kierunek Stryków
4 szt. 4 szt.
7 Ustrój nośny
Betonowanie ustroju nośnego
Wiadukt drogowy WD-282 390 m3 390 m3
8 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust P-105 40 m2 40 m2
9 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust P-106 40 m2 40 m2
10 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust P-119 40 m2 40 m2
11 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust P-120 40 m2 40 m2
 
 
 
Tydzień 42
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Zdjęcie warstwy humusu wraz  z utylizacją nadmiaru humusu Dw 111 km 0+550 – 0+700 1 000,00 m2 1 000,00 m2
II ROBOTY ZIEMNE    
2 Wykonanie wykopów L03 km 1+000 – 1+200 1 000,00 m3 1 000,00 m3
3 Wykonanie nasypów L03 km 0-030 – 0+900

Dw 111 km 0+300 – 0+550
1 200,00 m3

700,00 m3
1 200,00 m3

700,00 m3
III PODBUDOWY    
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwy niebitumiczne A1 km 330+825 - 330+874,72 str. L

A1 km 330+895,65 - 330+940 str. L

A1 km 330+825 - 330+871,94 str. P

A1 km 330+892,87 - 330+940 str. P
2 160,00 m2 2 160,00 m2
5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - warstwy bitumiczne A1 km 330+825 - 330+874,72 str. L

A1 km 330+895,65 - 330+940 str. L

A1 km 330+825 - 330+871,94 str. P

A1 km 330+892,87 - 330+940 str. P

L03 km -0+040 – 0+820
20 855,00 m2 17 455,00 m2
6 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 18 cm A1 km 330+892 - 335+940 str. P
A1 km 330+895 - 335+940 str. L
600,00 m2 600,00 m2
7 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm Dw 92+93 km 0+000 – 2+907 4 500,00 m2 4 500,00 m2
8 Platforma robocza oraz ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem), Ulepszone podłoże  - stabilizacja - 15cm L02 km 1+000 – 1+200 3 000,00 m2 0,00 m2
9 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm A1 km 330+825 - 330+874,72 str. L
A1 km 330+825 - 330+871,94 str. P
A1 km 330+892,87 - 330+940 str. P
A1 km 330+895,65 - 330+940 str. L
2 160,00 m2 2 160,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
10 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm A1 km 334+950 - 335+937,65 str. P
PA km 328+650 str. L
7 655,00 m2

518,00 m2
7 655,00 m2

518,00 m2
11 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W – w. wiążąca – beton asfaltowy (AC 16W) – gr. 4 cm L03 km 0-040 - 0+830 6 995,00 m2 0,00 m2
12 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16 W) - gr. 9 cm A1 km 330+825 - 330+874,72 str. L
A1 km 330+895,65 - 330+940 str. L
A1 km 330+825 - 330+871,94 str. P
A1 km 330+892,87 - 330+940 str. P
L03 km -0+040 - 0+820
2 145,00 m2 2 145,00 m2
13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 – w. ścieralna gr. 4 cm A1 km 330+825 - 330+940 str. P
A1 km 330+825 - 330+940 str. L

L03 km 0-040 - 0+830
2 595,00 m2
6 960,00 m2
0,00 m2
6 160,00 m2
  V Roboty Wykończeniowe      
14 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
 
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 331+100 - 332+300
A1 km 332+800 - 333+800
A1 km 334+800 -335+937 str. P
Najazdy na WD-279
12 000,00 m2

20 000,00 m2

25 000,00 m2

28 000,00 m2

15 000,00 m2

5 600,00 m2
12 000,00 m2

20 000,00 m2

25 000,00 m2

28 000,00 m2

15 000,00 m2

5 600,00 m2
15 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 330+900 - 332+300
A1 km 332+360 - 334+220
8 241,67 m2

14 758,33 m2

25 000,00 m2

20 500,00 m2
8 241,67 m2

14 758,33 m2

25 000,00 m2

20 500,00 m2
VI OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
16 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 326+161 – 326+651 490,00 mb 490,00 mb
17 Bariery ochronne, N2W4A L01 km 0+160 - 0+570
L01 km 0+080 - 0+600 str. P
L03 km 0+100 - 0+800 str. P
410,00 mb

520,00 mb

700,00 mb
410,00 mb

520,00 mb

0,00 mb
18 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 326+157 - 326+484 str. L
A1 km 326+098 - 326+465 str. P

L03 km  0-250 - 0+100
327,00 mb

367,00 mb


350,00 mb
327,00 mb

367,00 mb


0,00 mb
VII ELEMENTY ULIC
19 Ścieki prefabrykowane
Ściek trójkątny na ławie betonowej z zabudową studzienki ściekowej wraz z zabudową studzienek
A1 km 328+232 - 328+788 str. P
A1 km 328+232 - 328+774 str. L
A1 km 330+546 - 330+868 str. L
A1 km 330+546 - 330+868 str. P
L02 km 0+850 - 1+000
556,00 mb

542,00 mb

322,00 mb

0,00 mb

150,00 mb
556,00 mb

542,00 mb

322,00 mb

322,00 mb

150,00 mb
20 Ścieki prefabrykowane, Ściek o zmiennej niwelecie na ławie betonowej A1 km 334+080 – 334+200 str. P
A1 km 334+100 - 334+250 str. L
120,00 mb

75,00 mb
120,00 mb

75,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110 – Φ200 między obiektem 276 a 277
A1 km 328+285-330+860 1 406 m  1356 m
2 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne, Montaż studni drenarskich  7 szt. 7 szt.
3 Drenaż, Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 131 m 131 m
4 Zbiornik retencyjny km 330+150 (330+090P)3Z7
Betonowanie płyty dociążającej
A1 km 330+150 1 000 m3 1 000 m3
Zasilanie Obiektów i urządzeń ITS
5 Zasilanie urządzeń ITS, Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x120mm od stacji trafo do złącza ZK4.3
 
węzeł Tuszyn 82 m 82 m
6 Zasilanie urządzeń ITS, Montaż rur ochronnych RHDPEp110 60 m 60 m
7 Zasilanie urządzeń ITS, Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm od stacji trafo do złącza ZKVMS/D0+418 węzeł Tuszyn – DK91 235 m 100 m
8 Zasilanie urządzeń ITS, Montaż rur ochronnych RHDPEp110 0 m 26 m
9 Zasilanie urządzeń ITS, Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x120mm od km 335+450 do złącza ZKK A1 km 335+450-335+940 0 m 500 m
10 Zasilanie urządzeń ITS, Montaż złączy: ZKSZR.3, ZK LCS332+616P, ZK LCS332+645L, ZK VMS 326+100L, ZK3.6, ZK HSWIM 327+300L1, ZK HSWIM 327+300L2, ZK3.4 A1 km 326+100-327+300;
A1 km 330+200-332+650;
A1 km 322+090
0 szt. 8 szt.
11 Przepompownia P5
Montaż złącza ZK-P5
A1 km 328+750 0 szt. 1 szt.
12 Przepompownia P9
Montaż złączy ZKP1-P9, ZK-P9
A1 km 332+300 0 szt. 2 szt.
Oświetlenie układu drogowego
13 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od słupa 2/2/6 do 2/2/19
A1 km 335+000-335+600 520 m 0 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż fundamentów słupów od słupa 2/2/6 do 2/2/19  12 szt. 0 szt.
Budowa kanalizacji deszczowej 
14 Kolektor 14 A1 km 328+760    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P5 1 kpl 1 kpl
15 Kolektor 16 A1 km 330+160    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P6 1 kpl. 0 kpl.
16 Kolektor 17 A1 km 330+180    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P7 1 kpl. 0 kpl
17 Wpusty deszczowe  fi500 A1 km 328+240-300+900    
Montaż krat żeliwnych  20 szt 39 szt.
Wyloty DN200 A1 km 328+240-328+800    
Montaż wylotów DN200 15 szt. 34 szt.
Przebudowa kanalizacji deszczowej
18 Montaż rury betonowej DN800 DK91 (DW110 km 0+220) 119 m 60 m
Montaż rury PP400 0 m 6,5 m
19 Montaż studni DN2000 3 szt. 2 szt.
System łączności autostradowej
20 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E6 do E8
A1 km 327+300-328+100 551 m 551 m
21 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E8 do E11 A1 km 328+100-329+645 2 011 m 550 m
22 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E15 do E18 A1 km 331+105-332+620 1 897 m 528 m
23 Kanalizacja kablowa
Montaż poprzeczki 2xRHDPEp125/11,4 między F9/2 a F9/3
A1 km 334+500 0 m 60 m
24 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni  F9/3
A1 km 334+500 0 szt. 1 szt.
Przebudowa rowów melioracyjnych    
25 Rów R-W4
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+720 57m 57m
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Montaż rusztowań pod ustrój nośny (nitka północ)
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 0% 25%
Ustrój nośny, zbrojenie płyty ustroju  40 000 kg 40 000 kg
2 Nawierzchnia SMA
Nawierzchnia SMA na ustroju nośnym – kierunek Stryków i Tuszyn
Wiadukt autostradowy WA-277 800 m2 0 m2
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Drenaż na obiekcie
0 mb 110 mb
3 Podpory,Betonowanie muru oporowego – M2 – etap 2 Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 15 m3 15 m3
Podpory, Betonowanie muru oporowego – M4 – etap 2 15 m3 15 m3
Podpory, Betonowanie korpusu – oś 1 – segment A 125 m3 125 m3
Podpory, Betonowanie korpusu – oś 1 – segment B 0 m3 125 m3
Podpory,Betonowanie korpusu – oś 3 – segment A 125 m3 125 m3
4 Podpory
Betonowanie ścianek zaplecznych – oś 1 – kierunek Tuszyn i Stryków
Wiadukt autostradowy WA-280 0 m3 40 m3
Podpory, Betonowanie ścianek zaplecznych – oś 3 – kierunek Stryków 0 m3 20 m3
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja)
0 m2 400 m2
5 Podpory
Zbrojenie skrzydełka – oś 3 – kierunek Tuszyn
Wiadukt autostradowy WA-281 0 m3 4 000 kg
Podpory, Betonowanie skrzydełka – oś 3 – kierunek Tuszyn – II etap 15 m3 15 m3
Podpory, Zbrojenie skrzydełka – oś 1 – kierunek Tuszyn 0 m3 5 000 kg
Podpory, Betonowanie skrzydełka – oś 1 – kierunek Tuszyn – I etap 50 m3 60 m3
Podpory, Zbrojenie poprzecznicy – oś 1 – kierunek Stryków i Tuszyn  - etap I 0 m3 3 000 kg
Podpory, Betonowanie poprzecznicy – oś 1 – kierunek Stryków i Tuszyn  - etap I  60 m3 11 m3
Podpory, Zbrojenie poprzecznicy – oś 3 – kierunek Stryków i Tuszyn  - etap I 0 m3 6 000 kg
Podpory, Betonowanie poprzecznicy – oś 3 – kierunek Stryków i Tuszyn 0 m3 22 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki za korpusami – oś 3 – kierunek Stryków i Tuszyn 
2 000 m3 3 500 m3
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja)
0 m2 150 m2
6 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust P-121 40 m2 40 m2
7 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust P-122 40 m2 40 m2
8 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust P-123 40 m2 40 m2
9 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (antykorozja) Przepust P-124 38 m2 38 m2
 
 
 
 
Tydzień 43
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Zdjęcie warstwy humusu wraz z utylizacją nadmiaru humusu DG 106607E km 0+200 - 0+270 0,00 m2 560,00 m2
2 Rozbiórka elementów dróg i ulic
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
DG 106607E km 0+200 - 0+270 0,00 m2 350,00 m2
II ROBOTY ZIEMNE    
3 Wykonanie wykopów DG 106607E km 0+200 - 0+270 0,00 m3 400,00 m3
4 Wykonanie nasypów A1 km 334+470 - 334+750
A1 km 334+950 - 335+937
L03 km 0-100 - 0+900
650,00 m3

375,00 m3

400,00 m3
650,00 m3

375,00 m3

400,00 m3
III PODBUDOWY    
5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- warstwy niebitumiczne
L03 km 0+830 - 0+895,25 530,00 m2 530,00 m2
6 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - warstwy bitumiczne A1 km 330+825 - 330+874,72 str. L
A1 km 330+825 - 330+871,94 str. P
A1 km 330+895,65 - 330+940 str. L
A1 km 330+892,87 - 330+940 str. P
L03 km 0+730 - 0+895,25
5 055,00 m2 5 055,00 m2
7 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm Dw 88 km 0+987 – 2+198
Dw 88 km 2+426 - 2+273
0,00 m2 7 900,00 m2
8 Platforma robocza oraz ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem), Ulepszone podłoże  - stabilizacja - 15cm L02 km 1+000 - 1+200

Dw 111 km 0+550 - 0+650
2 100,00 m2

1 000,00 m2
1 500,00 m2

1 000,00 m2
9 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm L03 km 0+830 - 0+895,25 530,00 m2 530,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
10 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm, ułożona na geowłókninie o gramaturze 450 g/m2≤MA≤550 g/m2 A1 km 320+010 – 320+108 str. P (pas wyłączenia)
A1 km 334+495 - 334+820 str. L
A1 km 335+040 - 335+937,65 str. P
0,00 m2

3 575,00 m2

6 900,00 m2
420,00 m2

3 575,00 m2

0,00 m2
11 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm L03 km 0+820 - 895,25 605,00 m2 605,00 m2
12 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm A1 km 330+825 - 330+940
str. P i L
L03 km 0+730 - 895,25
2 595,00 m2


1 325,00 m2
2 595,00 m2


1 325,00 m2
  V Roboty Wykończeniowe      
13 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870

L03 km 0+070 - 0+850
L04/05 km 0+100 - 0+420
5 000,00 m2

10 000,00 m2


10 000,00 m2

4 000,00 m2
5 000,00 m2

10 000,00 m2


10 000,00 m2

4 000,00 m2
14 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
8 241,67 m2

14 758,33 m2
8 241,67 m2

14 758,33 m3
15 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie rowów uszczelnionych geomembraną A1 km 334+850 - 335+937 str. L

L03
4 200,00 m2

2 000,00 m2
4 200,00 m2

2 000,00 m2
16 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie A1 km 325+034 - 325+548 133,41 mb 133,41 mb
A1 km 325+685 - 325+840 37,60 mb 37,60 mb
A1 km 326+240 - 326+420 33,57 mb 33,57 mb
A1 km 326+925 - 327+507 92,77 mb 92,77 mb
A1 km 330+950 - 332+300 250,00 mb 250,00 mb
A1 km 332+350 - 332+650 100,00 mb 100,00 mb
DG106406E km 0+000 - 0+880 42,90 mb 42,90 mb
DG106873E km 0+000 - 0+640 69,30 mb 69,30 mb
DG106849E km 0+000 - 0+550 68,55 mb 68,55 mb
DP2900E km 0+000 - 0+910 182,55 mb 182,55 mb
L03 40,00 mb 40,00 mb
Najazdy na WD-279 30,00 mb 30,00 mb
VI OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
17 Oznakowanie pionowe
Wygrodzenia dla pieszych U11a
Najazd na WD 279 0,00 mb 200,00 mb
18 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 326+833 - 327+246 413,00 mb 413,00 mb
19 Bariery ochronne, H2W4A A1 km 327+246 - 327+461 215,00 mb 215,00 mb
20 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 326+930 - 327+547 str. L
L03 km  0-250 - 0+100
617,00 mb

350,00 mb
617,00 mb

350,00 mb
21 Bariery ochronne, H1W5A L03 km 0+440 - 0+480 str. L 0,00 mb 40,00 mb
22 Bariery ochronne, N2W4A L03 km 0+100 - 0+800 str. P
L03 km 0+200 - 0+440 str. L
L03 km 0+480 - 0+830 str. L
700,00 mb

0,00 mb

0,00 mb
700,00 mb

240,00 mb

350,00 mb
VII ELEMENTY ULIC
23 Ścieki prefabrykowane, Ściek trójkątny na ławie betonowej z zabudową studzienki ściekowej wraz z zabudową studzienek A1 km 330+110 - 330+273 str. L
A1 km 330+110 - 330+273 str. P
L02 km 0+850 - 1+000
163,00 mb

163,00 mb

150,00 mb
163,00 mb

163,00 mb

150,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110 – Φ200 między obiektem 276 a 277
A1 km 328+285 - 330+860 50 m 50 m
2 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne, Montaż studni drenarskiej 3DS68  A1 km 334+358 0 szt. 1 szt.
3 Drenaż, Układanie poprzeczek drenarskich Φ110  A1 km 334+358 0 m 17 m
4 Przepusty żelbetowe fi 800 pod koroną drogi  
Montaż wylotów betonowych
A1 km 320+086
A1 km 325+170 - 325+320
A1 km 327+065
10 szt. 0 szt.
5 Zbiornik retencyjny km 330+150 (330+090P)3Z7
Betonowanie płyty dociążającej
A1 km 330+150 0 m3 4 000 m3
Zasilanie Obiektów i urządzeń ITS
6 Zasilanie urządzeń ITS, Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm od ZK SZR.3 do ZK LCS 332+645L  A1 km 332+320 - 332+645 330 m 0 m
7 Zasilanie urządzeń ITS, Montaż rur ochronnych 46 m 0 m
8 Zasilanie urządzeń ITS, Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm od stacji trafo do złącza ZKVMS/D0+418 węzeł Tuszyn DK91 0 m 100 m
9 Zasilanie urządzeń ITS, Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x120mm relacji ZK4.3-ZK3.11-ZKK A1 km 335+060 - 335+460 0 m 400 m
Oświetlenie układu drogowego
10 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od słupa 2/6/14 do 2/6/16
Łącznica L03, DK1 160 m 160 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż fundamentów, słupów i opraw od słupa 2/6/14 do 2/6/16 4 szt 4 szt
11 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2,Montaż słupów i opraw na odcinku 2/6/13-2/5/8 oraz 2/7/2-2/7/9 Łącznica L03;
Łącznica L04/05
0 szt. 29 szt.
12 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż kabla YAKY 4x35mm od 2/2/7 do 2/2/16 A1 km 335+060 - 335+460 0 m 400 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
13 Kolektor 8 A1 km 326+400    
Montaż rury PP600  0 m 17,5 m
Montaż studni DN1500 A1 km 326+400 0 szt. 1 szt.
14 Kolektor 14 A1 km 328+760    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P5 0 kpl. 1 kpl.
15 Kolektor 16 A1 km 330+160    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P6 1 kpl 1 kpl
Montaż osadników przy studniach wpadowych A1 km 330+160 0 szt. 4 szt.
16 Kolektor 17 A1 km 330+180    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P7 1 kpl. 1 kpl.
Montaż osadników przy studniach wpadowych A1 km 330+180 0 szt. 2 szt.
17 Kolektor 18 A1 km 330+720    
Montaż rury ochronnej PE600 10 m 0 m
Montaż rury PP400 62 m 12 m
Montaż studni DN1500 4 szt. 2 szt.
Montaż studni DN1200 4 szt. 0 szt.
18 Kolektor 23, 24 A1 km 333+700    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 3 szt.
19 Kolektor 28      
Montaż osadników przy studniach wpadowych Łącznica L01 km 0+200 0 szt. 1 szt.
20 Kolektor 29      
Montaż osadników przy studniach wpadowych Łącznica L01 km 0+200 0 szt. 4 szt
21 Wpusty deszczowe  fi500      
Montaż wpustów Łącznica L02 0 szt. 2 szt.
Montaż krat żeliwnych  A1 km 330+500 - 330+900 A1 km 334+150
Łącznica L02
0 szt. 13 szt.
Przebudowa kanalizacji deszczowej
22 Montaż rury betonowej DN800 DK91 (Dw 110 km 0+220) 59 m 59 m
23 Montaż studni DN2000 1 szt. 1 szt.
24 Montaż rury stalowej dwudzielnej DN200 0 m 18,5 m
System łączności autostradowej
25 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E8 do E11
A1 km 328+100 - 329+645 1 461 m 959 m
26 Rurociąg kablowy,Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E15 do E18 A1 km 331+105 - 332+620 1 369 m 877 m
27 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od F15 do F16 A1 km 325+280 - 335+800 0 m 250 m
28 Kanalizacja kablowa
Montaż poprzeczki 2xRHDPEp125/11,4 między F9/2 a F9/6
DK91 202 m 60 m
29 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni  F9/2, F9/4, F9/5, F9/6
DK91