Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
Maj
 
 
Tydzień 18
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane jednostka wykonane
1 Podbudowy            
1.1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5mm - grubość 15 cm L02 km 1+000 - 1+585 5 100,00 m2 5 100,00
L09 km 0+058 - 0+358 2 540,00 m2 2 540,00
2 Nawierzchnie            
2.1 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 327+700 - 330+870 4 000,00 m2 4 000,00
A1 km 331+350 - 331+550 str. P 600,00 m2 600,00
3 Roboty wykończeniowe          
3.1 Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm A1 km 325+030 - 330+870 2 500,00 m2 2 500,00
3.2 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm) A1 km 334+530 - 334+576 str. P 46,00 m2 0,00
A1 km 334+568 - 334+589 str. L 21,00 m2 0,00
3.3 Umocnienie rowu (ściek drogowy korytkowy 60x50x15 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm) A1 km 334+510 - 334+568 str. L 58,00 mb 58,00
3.4 Umocnienie rowu (płyta betonowa 50x50x7 cm na podsypce cem.-piask. gr 5 cm) A1 km 334+510 - 334+568 str. L 58,00 m2 58,00
3.5 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie L02 10,00 mb 0,00
3.6 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie L09 55,00 mb 0,00
4 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu        
4.1 Oznakowanie pionowe - Znaki - Drogi Gminne DG106406E, DG106873E, DG106849E 0,00 szt. 69,00
4.2 Bariery ochronne - H2W7A dwustronna A1 km 334+280 - 334+410 130,00 mb 0,00
4.3 Ogrodzenie wys. 2,2m (bez dł. bram i furtek) A1 km 328+097 - 328+235 str. L 138,00 m 138,00
A1 km 328+134 - 328+239 str. P 105,00 m 105,00
A1 km 332+100 - 332+290 str. L 180,00 m 180,00
4.4 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0m (wypełnienie)   EK80 km 331+100 - 331+150 str. L 50,00 mb 50,00
4.5 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,5m (wypełnienie)    EK79 km 331+080 - 331+180 str. P 90,00 mb 90,00
4.6 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,5m (wypełnienia) EK75 A1 km 334+032 - 334+089 str. L 30,00 mb 30,00
4.7 Ekran akustyczny - pochłaniający 6,0m (wypełnienia) EK 75 A1 km 333+912 - 334+032 str. L 15,00 mb 15,00
5 Elementy ulic            
5.1 Ściek trójkątny na ławie betonowej z zabudową studzienki ściekowej wraz z zabudową studzienek L02 km 1+000 - 1+120 120,00 mb 120,00
L09 km 0+000 - 0+160 160,00 mb 160,00
6 Zieleń drogowa            
6.1 Sadzenie drzew A1 km 325+030 - 330+870 200,00 szt. 200,00
6.2 Sadzenie krzewów A1 km 325+030 - 330+870 3 000,00 szt. 3 000,00
6.3 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus A1 km 325+030 - 330+870 4 000,00 m2 4 000,00
Węzeł Tuszyn  3 000,00 m2 2 500,00
7 Inne roboty drogowe          
7.1 Zastawki na rowach A1 str. L km: 327+630, 327+930, 328+200, 332+600, 332+900, 333+200, 333+500, 334+020, 20,00 szt. 13,00
A1 str. P km: 322+035, 327+200, 327+500, 327+800, 328+330, 329+640, 332+070, 332+610, 332+910, 333+210, 333+510, 334+040
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY MOSTOWE          
1     Wiadukt autostradowy WA-280      
  Zabezpieczenie powierzchni betonowych      
1.1 Antykorozja podpór   20,00% 20,00%
2     Przejście dla zwierząt dużych PZDg1      
  Gzyms      
2.1 Betonowanie gzymsów na ustroju nośnym nr 3   20,20 m3 20,20 m3
  Deski gzymsowe (h=60cm)      
2.2 Spawanie desek gzymsowych   90,00 mb 90,00 mb
  Zabezpieczenie powierzchni betonowych      
2.3 Antykorozja ustroju nośnego   15,00% 15,00%
2.4 Antykorozja podpór   15,00% 15,00%
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE          
1 Budowa kanalizacji deszczowej          
1.1 Kolektor 30      
Montaż rury PP500 węzeł Tuszyn 24 m 24 m
Montaż studni DN1500 2 szt 2 szt
2 System łączności autostradowej          
2.1 Kanalizacja kablowa      
Montaż rur 2x RHDPEp125/11,4 między studniami F4/7 a F4/2 DK91 325 m 150 m
3 Przebudowa rowów melioracyjnych          
3.1 Rów bez nazwy      
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp) A1 km 332+300 40 m 40 m
 
 
 
 
Tydzień 19
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Podbudowy
1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Warstwy niebitumiczne
L02 km 0+965 - 1+585,41
L04/05 km 0+500 - 550
L09 km 0+060 - 0+415,91
5 312,00 m2

335,00 m2

3 250,00 m2
5 312,00 m2

335,00 m2

3 250,00 m2
2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, Warstwy bitumiczne L02 km 0+350 - 1+585,41
L04/05 km 0+045 - 0+550
L09 km 0+060 - 0+415,91 
19 767,00 m2

6 565,00 m2

8 030,00 m2
19 767,00 m2

6 565,00 m2

8 030,00 m2
3 Platforma robocza oraz ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem)
Ulepszone podłoże E2≥50 i G1 - stabilizacja 2,5 Mpa - 15cm
Dw 111 km 0+650 - 0+850 800,00 m2 800,00 m2
4 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm L02 km 0+965 - 1+585,41
L04/05 km 0+530 - 550
5 306,00 m2

134,00 m2
5 306,00 m2

134,00 m2
5 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm L09 km 0+060 - 0+415,91 2 500,00 m2 2 500,00 m2
Nawierzchnie
6 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 332+750 - 333+926 str. L
A1 km 331+350 - 331+550 str. P
A1 km 333+700 - 333+890 str. P
3 240,00 m2

600,00 m2

800,00 m2
3 000,00 m2

600,00 m2

500,00 m2
7 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm L02 km 0+960 - 1+585,41
L04/05 km 0+045 - 0+550
5 300,00 m2

3 425,00 m2
5 300,00 m2

3 425,00 m2
8 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm L09 km 0+060 - 0+415,91 2 460,00 m2 2 460,00 m2
9 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm L04/05 km 0+045 - 0+550 3 420,00 m2 0,00 m2
Roboty wykończeniowe
10 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
A1 km 325+030 - 330+870
A1 km 334+280 - 334+410 str. L+P
2 500,00 m2

4 000,00 m2
2 500,00 m2

4 000,00 m2
11 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm) A1 km 330+922 - 330+970 str. P
A1 km 334+530 - 334+576 str. P
A1 km 334+568 - 334+589 str. L
48,00 m2

46,00 m2

21,00 m2
48,00 m2

46,00 m2

0,00 m2
12 Umocnienie rowu (ściek drogowy korytkowy 60x50x15 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm) A1 km 334+510 - 334+568 str. L 58,00 mb 58,00 mb
13 Umocnienie rowu (płyta betonowa 50x50x7 cm na podsypce cem.-piask. gr 5 cm) A1 km 334+510 - 334+568 str. L 58,00 m2 58,00 m2
14 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie L02 10,00 mb 10,00 mb
15 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie L09 55,00 mb 55,00 mb
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
16 Oznakowanie pionowe
Znaki – Drogi Powiatowe
DP2900E, DP3313E 51,00 szt. 51,00 szt.
17 Bariery ochronne
H1W4A
A1 km 334+550 - 335+000 (pas rozdziału) 450,00 m 0
18 Bariery ochronne, H2W7A dwustronna A1 km 334+280 - 334+410 130,00 mb 0,00 mb
19 Ogrodzenie wys. 2,2m (bez dł. bram i furtek) A1 km 330+900 - 332+350 str. P 1 450,00 m 1 450,00 m
20 Ogrodzenie wys. 2,4m (bez dł. bram i furtek) A1 km 327+880 - 328+097 str. L
A1 km 327+880 - 327+941 str. P
220,00 mb

61,00 mb
220,00 mb

61,00 mb
21 Ogrodzenie ochronne dla płazów wys. 0,5m A1 km 324+950 - 330+870 4 200,00 m 4 200,00 m
22 Stoprynny z kratą żeliwną przy zjazdach indywidualnych z dróg poprzecznych DG106607 km 0+000 - 0+270 str. P 20,00 m 20,00 m
23 Bramy A1 km 324+940 - 330+870 19,00 szt. 19,00 szt
24 Ekrany akustyczne
Ekran akustyczny - pochłaniający 3,0m (wypełnienie)  
EK76 A1 km 333+700 - 333+865 str. L 40,00 mb 40,00 mb
25 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0m (wypełnienie)    EK74a L02 km 0+526-0+744 P 180,00 mb 180,00 mb
26 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,5m (wypełnienia) EK79 A1 km 331+280 - 331+358 str. P
EK77 A1 km 332+200-332+335 str. P
40,00 mb

50,00 mb
30,00 mb

30,00 mb
Zieleń drogowa
27 Ekoton - powierzchnia do dogęszczenia zielenią - drzewa A1 km 320+010 - 322+150, A1 km 324+950 - 330+870 1 200,00 szt. 1 200,00 szt.
28 Ekoton - powierzchnia do dogęszczenia zielenią - krzewy A1 km 320+010 - 322+150, A1 km 324+950 - 330+870 500 szt. 500 szt
29 Sadzenie drzew A1 km 330+890 - 335+937 0,00 szt. 1 000,00 szt.
30 Sadzenie krzewów A1 km 330+890 - 335+937 1 000,00 szt 9 000,00 szt.
31 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus A1 km 325+030 - 330+870
Węzeł Tuszyn 
4 000,00 m2

6 000,00 m2
4 000,00 m2

6 000,00 m2
  Inne roboty drogowe
32 Zastawki na rowach A1 str. L km: 327+630, 327+930, 328+200, 332+600, 332+900, 333+200, 333+500, 334+020,
A1 str. P km: 322+035, 327+200, 327+500, 327+800, 328+330, 329+640, 332+070, 332+610, 332+910, 333+210, 333+510, 334+040
7,00 szt 4,00 szt.
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Przepusty żelbetowe fi 600 pod koroną drogi
Montaż przepustów P-196b, P-203 
DK91 15 m 10 m
2 Przepusty żelbetowe fi 600 pod koroną drogi
Montaż przepustu przy L01
Łącznica L01 0 m 14,5 m
System łączności autostradowej
3 Kanalizacja kablowa 
Montaż rur 2x RHDPEp125/11,4 między studniami F4/7 a F4/2
Łącznica L09 175 m 58 m
4 Montaż studni SKR-2 
Montaż studni F4/11, F4/10, F4/9, F4/4, F4/3
Łącznica L09 0 szt. 5 szt.
5 Przebudowa rzeki Moszczanki   Węzeł Tuszyn 100 m  100 m
6 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 27        
Montaż studni DN1200 węzeł Tuszyn 0 szt. 1 szt.
7 Wpusty DN500        
Montaż wpustów na L09 Łącznica L09 0 szt. 2 szt.
Montaż wpustu 3WS328 Łącznica L02 0 szt. 2 szt.
Oświetlenie układu drogowego
8 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 3/2/10-3/2/17
Łącznica L02 0 m 360 m
9 Montaż fundamentów 3/2/10-3/2/17 0 szt. 7 szt.
10 Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 3/2/8/1-3/2/8/4 Łącznica L09 0 m 150 m
11 Montaż fundamentów 3/2/8/1-3/2/8/4 0 szt.  4 szt.
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
Wiadukt autostradowy WA-280 20,00% 20,00%
2 Izolacja gruba
Papa na ustroju nośnym nr 1,2,3
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 3 800,00 m3 3 800,00 m3
Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna
Beton ochronny izolacji
280,00 m3 280,00 m3
Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna
Nawierzchnia z gleby
100% 100%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego
20% 20%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
20% 20%
 
 
 
Tydzień 20
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Podbudowy
1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, Warstwy niebitumiczne Dw 82 km 0+743,90 - 0+959,69
Dw 85 km 0+000 - 0+020,71
Dw 111 km 0+557 - 0+971,75
Dw 112 km 0+000 - 0+160
Zjazd przy Dw 107
Dw 107a km 0+000 - 0+097,17
1 610,00 m2

100,50 m2

1 610,75 m2

800,00 m2

28,80 m2

1 000,00 m2
0,00 m2

0,00  m2

1 610,75 m2

800,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, Warstwy bitumiczne L01 km 0+044,18 - 0+740
L02 km 0+350 - 1+585,41
L04/05 km 0+045 - 0+550
Dw 82 km 0+743,90 - 0+959,69
Dw 85 km 0+000 - 0+020,71
Dw 111 km 0+557 - 0+971,75
Dw 112 km 0+000 - 0+160
Zjazd przy Dw 107
Dw 107a km 0+000 - 0+097,17
L09 km 0+060 - 0+415,91 
4 581,00 m2

20 164,95 m2

7 295,00 m2

1 110,00 m2

100,50 m2

1 610,75 m2

800,00 m2

28,80 m2

1 000,00 m2

8 030,00 m2
4 581,00 m2

20 164,95 m2

7 295,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

1 610,75 m2

800,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

8 030,00 m2
3 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, Mieszanka niezwiązana 0/31,5mm - grubość 20 cm Dw 111 km 0+650 - 0+850
Dw 107A km 0+000 - 0+075
800,00 m2

0,00 m2
800,00 m2

412,50 m2
Nawierzchnie
4 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm L01 km 0+044,18 - 0+150 687,83 m2 687,83 m2
5 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 332+750 - 333+926 str. L
A1 km 333+100 - 333+160 str. P
A1 km 333+700 - 333+890 str. P
240,00 m2

180,00 m2

300,00 m2
240,00 m2

180,00 m2

300,00 m2
6 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm Dw 82 km 0+743,90 - 0+959,69
Dw 85 km 0+000 - 0+020,1
Dw 111 km 0+557 - 0+971,75
Dw 112 km 0+000 - 0+160
Dw 107a km 0+000 - 0+097,17
Zjazd przy Dw 107
1 610,95 m2

100,50 m2

1 610,75 m2

800,00 m2

650,00 m2

35,80 m2
0,00 m2

0,00 m2

1 610,75 m2

800,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
7 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 82 km 0+743,90 - 0+959,69
Dw 85 km 0+000 - 0+020,1
Dw 111 km 0+557 - 0+971,75
Dw 112 km 0+000 - 0+160
Dw 107a km 0+000 - 0+097,17
Zjazd przy Dw 107
1 589,95 m2

95,50 m2

1 590,75 m2

794,00 m2

650,00 m2

30,8 m2
0,00 m2

0,00 m2

1 591,75 m2

794,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
8 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm L01 km 0+044,18 - 0+740
L02 km 0+350 - 1+1585,41
L04/05 km 0+045 - 0+550
3 971,00 m2

9 889,00 m2

3 420,00 m2
3 971,00 m2

9 889,00 m2

3 420,00 m2
9 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - L09 km 0+060 - 0+415,19 2 420,00 m2 2 420,00 m2
Roboty wykończeniowe
10 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
A1 km 325+030 - 330+870
L04/05 km 0+090 - 0+540
2 500,00 m2

8 000,00 m2
2 500,00 m2

8 000,00 m2
11 Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm L09 km 0+050 - 0+350 2 500,00 m2 2 500,00 m2
12 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm) A1 km 334+530 - 334+576 str. P 46,00 m2 46,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
13 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+030 - 330+870
A1 km 334+520 - 335+937 str. P
A1 330+900 - 332+400
1 855,00 m2

3 500,00 m2

1 300,00 m2

600,00 m2
1 855,00 m2

3 500,00 m2

1 300,00 m2

600,00 m2
14 Oznakowanie pionowe
Znaki - Drogi wewnętrzne
Wszystkie drogi 47 szt. 47 szt.
15 Bariery ochronne
H1W4A
A1 km 334+550 - 335+000 (pas rozdziału) 450,00 mb 450,00 mb
16 Bariery ochronne, H2W4A  A1 km 334+285 - 334+405 180,00 mb 180,00 mb
17 Ogrodzenia
Ogrodzenie wys. 2,2m (bez dł. bram i furtek)
A1 km 331+500 - 332+100 str. L 600,00 m 600,00 m
18 Ogrodzenie wys. 2,4m (bez dł. bram i furtek) A1 km 334+450 - 334+650 str. P 200,00 m 0,00 m
19 Ogrodzenie ochronne dla płazów wys. 0,5m A1 km 324+950 - 330+870 4 200,00 m 4 200,00 m
20 Bramy A1 km 324+940 - 330+870 19 szt. 19 szt.
21 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0m (wypełnienie)   EK74a L02 km 0+526 - 0+744 P 80,00 mb 80,00 mb
22 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,5m (wypełnienie)    EK 79 A1 km 331+080 - 331+180 P 90,00 mb 90,00 mb
Zieleń drogowa
23 Sadzenie drzew A1 km 332+000 - 335+200  300,00 szt  300,00 szt
24 Sadzenie krzewów A1 km 332+000 - 335+200 1 000,00 szt 1 000,00 szt
25 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus Węzeł Tuszyn  24 500,00 m2 25 500,00 m2
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Przepusty żelbetowe fi 600 pod koroną drogi
Montaż przepustów P-196b, P-203 
DK91 15 m 10 m
2 Przepusty żelbetowe fi 600 pod koroną drogi
Montaż przepustu przy L01
Łącznica L01 0 m 14,5 m
System łączności autostradowej
3 Kanalizacja kablowa 
Montaż rur 2x RHDPEp125/11,4 między studniami F4/7 a F4/2
Łącznica L09 175 m 58 m
4 Montaż studni SKR-2 
Montaż studni F4/11, F4/10, F4/9, F4/4, F4/3
Łącznica L09 0 szt. 5 szt.
5 Przebudowa rzeki Moszczanki   Węzeł Tuszyn 100 m  100 m
6 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 27        
Montaż studni DN1200 węzeł Tuszyn 0 szt. 1 szt.
7 Wpusty DN500        
Montaż wpustów na L09 Łącznica L09 0 szt. 2 szt.
Montaż wpustu 3WS328 Łącznica L02 0 szt. 2 szt.
Oświetlenie układu drogowego
8 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 3/2/10-3/2/17
Łącznica L02 0 m 360 m
9 Montaż fundamentów 3/2/10-3/2/17 0 szt. 7 szt.
10 Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 3/2/8/1-3/2/8/4 Łącznica L09 0 m 150 m
11 Montaż fundamentów 3/2/8/1-3/2/8/4 0 szt.  4 szt.
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
Wiadukt autostradowy WA-280 20,00% 20,00%
2 Izolacja gruba
Papa na ustroju nośnym nr 1,2,3
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 3 800,00 m3 3 800,00 m3
Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna
Beton ochronny izolacji
280,00 m3 280,00 m3
Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna
Nawierzchnia z gleby
100% 100%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego
20% 20%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
20% 20%
 
 
 
Tydzień 21
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty wykończeniowe
1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Warstwy niebitumiczne
Dw 82 km 0+743,90 - 0+959,69
Dw 85 km 0+000 - 0+020,71
Zjazd przy Dw 107
Dw 107a km 0+000 - 0+097,17
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
1 610,00 m2

100,50 m2

28,80 m2

1 000,00 m2
2 Warstwy bitumiczne Dw 82 km 0+743,90 - 0+959,69
Dw 85 km 0+000 - 0+020,71
Zjazd przy Dw 107
Dw 107a km 0+000 - 0+097,17
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
1 610,00 m2

100,50 m2

28,80 m2

1 000,00 m2
3 Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm A1 km 325+030 - 330+870
L02 km 1+100 - 1+845 - pobocza
L04/05 km 0+090 - 0+540
L09 km 0+050 - 0+350
2 500,00 m2

1 600,00 m2

1 700,00 m2

800,00 m2
2 500,00 m2

1 600,00 m2

1 700,00 m2

800,00 m2
4 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm) L02 km 1+143-1+319 str. P
L02 km 1+196-1+303 str. L
176,00 m2

107,00 m2
176,00 m2

107,00 m2
  Nawierzchnie
5 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm Dw 82 km 0+743,90 - 0+959,69
Dw 85 km 0+000 - 0+020,71
Zjazd przy Dw 107
Dw 107a km 0+000 - 0+097,17
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
1 610,00 m2

100,50 m2

28,80 m2

1 000,00 m2
6 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 82 km 0+743,90 - 0+959,69
Dw 85 km 0+000 - 0+020,71
Zjazd przy Dw 107
Dw 107a km 0+000 - 0+097,17
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
1 610,00 m2

100,50 m2

28,80 m2

1 000,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
7 Oznakowanie pionowe
Znaki - PPO
PPO S8 26,00 szt 16,00 szt.
8 Bariery ochronne
H1W4A
L02 km 1+495 - 1+855 str. P 360,00 mb 360,00 mb
9 Bariery ochronne
H2W7A 
A1 km 332+450 - 332+540 - przewiązka 78,00 mb 78,00 mb
10 Bariery ochronne
N2W4A
L02 km 1+100 - 1+495 str. P+L
L04/05 km 0+090 - 0+510 str. L+P
790,00 mb

840,00 mb
790,00 mb

840,00 mb
11 Bariery ochronne
N2W4A
L09 km 0+110 - 0+300 str. P+L 380,00 mb 380,00 mb
12 Ogrodzenia
Ogrodzenie wys. 2,4m (bez dł. bram i furtek)
A1 km 334+450 - 334+650 str. P
A1 km 333+700 - 334+100 str. P
500,00 m

550,00 m
500,00 m

550,00 m
13 Siatka zabezpieczająca szczelinę pod belką podwalinową ekranu A1 km 324+950 - 330+870 370,00 m 370,00 m
14 Furtki A1 km 324+940 - 330+870 7,00 szt. 7,00 szt.
15 Ekrany akustyczne
Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0m (wypełnienie)  
EK74a L02 km 0+526 - 0+744 str. P 90,00 mb 90,00 mb
16 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,5m (wypełnienie EK 79 A1 km 331+080 - 331+180 str. P 90,00 mb 90,00 mb
Zieleń drogowa
17 Sadzenie drzew A1 km 325+030 - 330+870 200,00 szt 200,00 szt.
18 Sadzenie krzewów A1 km 325+030 - 330+870
A1 km 333+800 - 335+000 str. P
3 000,00 szt

150,00 szt
3 000,00 szt

150,00 szt
19 Wykonanie trawników A1 km 325+030 - 330+870
A1 km 333+800 - 335+000 str. P
23,70 ha

70,00 ha
23,70 ha

70,00 ha
20 Wykonanie łąk kwietnych na naprowadzeniach i przejściach A1 km 325+030 - 330+870
A1 km 330+870 - 335+937
8,00 ha

0,00 ha
8,00 ha

5,07 ha
21 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus A1 km 325+030 - 330+870 4 000,00 m2 4 000,00 m2
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20% 20%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
20% 20%
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Przepusty żelbetowe fi 600 pod koroną drogi
Przepusty drogowe P-203 
DK91 5 m 5 m
System łączności autostradowej
2 Studnie SKR-2 
Montaż zwieńczeń studni (rama i pokrywa)
A1 km 295+850 - 335+930 20 szt. 20 szt.
3 Studnie SKMP-3
Montaż zwieńczeń studni (rama i pokrywa)
A1 km 295+850 - 335+930 20 szt. 20 szt.
4 Przebudowa rzeki Moszczanki
5 Przebudowa rzeki Moszczanki   Węzeł Tuszyn 200 m 200 m
6 Budowa kanalizacji deszczowej
7 Regulacja studni, montaż włazów  A1 km 295+850 - 335+930 20 szt. 20 szt.
8 Wpusty DN500
Montaż wpustów
DK91 0 szt. 2 szt.
Oświetlenie układu drogowego
9 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 4/1/26-4/1/28
DK91 83 m 83 m
 
 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'