Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
Luty
 
 
Tydzień 5
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
 Program Robót nie przewiduje wykonywania robót drogowych w bieżącym okresie.
Prowadzono jedynie prace utrzymaniowe i zabezpieczające plac budowy, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Podpory
Zbrojenie  ścianek zaplecznych podpory nr 1 i 3 – nitka południowa
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 3 000 kg 3 000 kg
Podpory, Betonowanie ścianek zaplecznych 20 m3 26 m3
Gzyms
Zbrojenie gzymsów – nitka południowa
3 000 kg 2500 kg
Gzyms, Betonowanie gzymsów – nitka południowa 10 m3 20 m3
2 Ustrój nośny
Szalowanie ustroju nośnego nr 3
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20% 20%
Ustrój nośny, Szalowanie i betonowanie zakończeń ustroju nośnego  6 m3 6 m3
3 Modułowe urządzenia dylatacyjne
Montaż dylatacji nitka Stryków i Tuszyn
Wiadukt autostradowy WA-281 4 szt. 4 szt.
Krawężnik mostowy kamienny
Montaż krawężników nitka Stryków i Tuszyn
140 mb 140 mb
 Roboty na obiektach inżynierskich i przepustach prowadzone są zgodnie z Programem Robót
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
1 Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od 4/1/15 do 4/1/20, od 4/1/26 do 4/1/28 oraz od 4/1/10 do 4/1/13
DK91 406 m 0 m
3 Budowa kanalizacji deszczowej
4 Kolektor 27 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP400 67 m 12 m 
Montaż studni DN1200 1 szt. 0 szt.
Montaż studni DN1500 1 szt. 0 szt.
5 Kolektor 31 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP300 0 m 5,5 m
Montaż wylotu DN300 0 szt. 1 szt.
6 System łączności autostradowej
7 Kanalizacja kablowa
Wykonanie przewiertu 4x RHDPEp125/11,4 między studniami F12 a F13
A1 km 334+760 39 m 39 m
8 Studnie SKR-2
Montaż studni F12, F13
A1 km 334+140 2 szt. 0 szt.
Roboty branżowe prowadzone są zgodnie z Programem Robót.
 
 
 
Tydzień 6
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty wykończeniowe
1 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm L02 km 0+850 - 1+000 0,00 m2 1 200,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+658 - 330+808 300,00 mb 0,0 mb
3 Bariery ochronne, N2W4A L02 km 0+860 - 1+000 str. L
L02 km 0+865 - 1+000 str. P
140,00 mb

135,00 mb
140,00 mb

135,00 mb
Ekrany Akustyczne
4 Ekrany akustyczne
Ekran akustyczny - pochłaniający 6,0 m
Ekran Ek 74 b
Dw 111 km 0+391 - 0+561
0,00 mb 100,00 mb
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Gzyms
Zbrojenie gzymsów – nitka południowa
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 500 kg 500 kg
Gzyms, Betonowanie gzymsów – nitka południowa 14 m3 14 m3
Gzyms, Montaż desek gzymsowych nitka północna  60 mb 60 mb
Gzyms, Montaż desek gzymsowych nitka południowa 30 mb 60 mb
Ustrój, Zbrojenie  końcówek ustroju nitki południowej 0 kg 3 000 kg
Ustrój, Betonowanie końcówek ustroju nitki południowej 0 m3 20 m3
2 Ustrój nośny
Szalowanie ustroju nośnego nr 3
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20% 20%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego nr 3  30 000 kg 30 000 kg
3 Modułowe urządzenia dylatacyjne
Betonowanie wnęk dylatacyjnych
Wiadukt autostradowy WA-281 30 m3 15 m3
Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
4 000 kg 4 000 kg
4 Kapa chodnikowa
Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydłach
Wiadukt WD-282 6 m3 6 m3
5 Zasypka przepustu Przepust P-2 600 m3 600 m3
Zbrojenie płyty zespalającej 700 kg 0 kg
Betonowanie płyty zespalającej 8 m3 0 m3
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
1 Oświetlenie układu drogowego
2 Zbiorniki retencyjne retencyjno-infiltracyjne oraz szczelne
Wykop zbiornika 3Z13
węzeł Tuszyn 1000 m3 1690,90 m3
3 Budowa kanalizacji deszczowej
4 Kolektor 27 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP400 55 m 55 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 0 szt.
Montaż studni DN1500 1 szt. 1 szt.
5 Kolektor 30 węzeł Tuszyn    
Montaż studni DN100 0 szt. 1 szt.
Montaż rury PP300 0 m 12 m
6 System łączności autostradowej
7 Rurociąg kablowy
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F12-F10-F11
A1 km 334+680-334+760 98 m 0 m
8 Studnie SKR-2
Montaż studni F12, F13
A1 km 334+760 2 szt. 2 szt.
9 Kanalizacja kablowa
Wykonanie przewiertów sterowanych: 2xRHDPEp125/11,4, 1xRHDPEp160/9,1
węzeł Tuszyn 0 m 84 m
 
 
 
Tydzień 7
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty wykończeniowe
1 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
A1 km 325+020 - 330+870
Dw 92+93 km 0+500 - 2+900
2 000,00 m2

5 000,00 m2
2 000,00 m2

5 000,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+658 - 330+808
A1 km 335+200 - 335+940
300,00 mb

-
0,0 mb

740,00 mb
Ekrany Akustyczne
3 Ekran akustyczny - pochłaniający 6,0 m
(podwaliny
Ekran Ek 74 b - Dw 111 km 0+391 - 0+561 50,00 mb 50,00 mb
4 Ekran akustyczny - pochłaniający 3,0 m (pale + słupy) Ekran Ek 74 a - L2 km 0+867 - 0+744 0 mb 30 mb
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Gzyms
Betonowanie gzymsów – nitka południowa
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 20 m3 20 m3
Gzyms,Próbne obciążenie - 1 szt
2 Ustrój nośny
Szalowanie ustroju nośnego nr 3
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 30% 30%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego nr 3  50 000 kg 50 000 kg
  Ustrój nośny, Sprężanie ustroju nośnego nr 1 - 100%
3 Modułowe urządzenia dylatacyjne
Betonowanie wnęk dylatacyjnych
Wiadukt autostradowy WA-281 15 m3 15 m3
Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
1 000 kg 1 000 kg
Deski gzymsowe (h= 60 cm)
Spawanie desek gzymsowych
100 szt. 50 szt.
4 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
Wiadukt WD-282 1 000 kg 1 000 kg
Kapa chodnikowa, Próbne obciążenie 0 1 szt.
5 Przepust P-2
Zbrojenie płyty zespalającej
Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg 700 kg 700 kg
Przepust P-2, Betonowanie płyty zespalającej 8 m3 8 m3
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
1 Oświetlenie układu drogowego
Układ zasilający do szafy SO-1 i szafa oświetleniowa SO-1
Montaż szafy oświetleniowej SO1
A1 km 334+220 0 szt. 1 szt.
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x240 od szafy SO1 do przepustu pod łącznicą L02 węzeł Tuszyn 0 m 100 m
2 Zasilanie obiektów i urządzeń ITS
Zasilanie urządzeń ITS
Montaż złączy: ZKVMS/D 0+418, ZK3.10, ZK PRYZMAT 0+234, ZK3.12, ZK LSC 0+488
węzeł Tuszyn 5 szt. 5 szt.
3 Odwodnienie korpusu drogowego
Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne oraz szczelne
Betonowanie zbiornika 3Z13
węzeł Tuszyn 300 m3 600 m3
Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne oraz szczelne,Wykonywanie warstwy piasku grubego gr.15cm 0 m2 1800 m2
Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne oraz szczelne,Układanie geomembrany 0 m2 970 m2
4 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 27 węzeł Tuszyn    
Montaż osadnika przy studni wpadowej 0 szt. 1 szt.
Kolektor 30 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP500 80 m 24 m
Montaż studni DN1500 4 szt 0 szt
Montaż rury PP300 0 m 29,5 m
Montaż studni DN1000 0 szt. 1 szt.
Montaż wylotu DN300 0 szt. 1 szt.
Montaż wylotu DN500 0 szt. 1 szt.
5 System łączności autostradowej
Rurociąg kablowy
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F12-F11-F10
A1 km 334+680-334+760 98 m 0 m
Studnie SKMP-3
Montaż studni F11, F10
A1 km 334+720 2 szt. 1 szt.
Studnie SKMP-3, Montaż studni F8, F9 A1 km 334+500, 334+540 0 szt. 2 szt.
Studnie SKR-2
Montaż studni F8/1
A1 km334+500 0 szt. 1 szt.
 
 
 
Tydzień 8
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty wykończeniowe
1 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
Dw 83 km 0+000 - 2+978
Dw 92+93 km 0+500 - 2+900
5 000,00 m2

5 000,00 m2
5 000,00 m2

5 000,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+658 - 330+808 300,00 mb 0,00 mb
Ekrany Akustyczne
3 Ekran akustyczny - pochłaniający 3,0 m
(podwaliny)
EK87 - A1 km 321+500 - 321+571 71,00 mb 71,00 mb
4 Ekran akustyczny - pochłaniający 3,5 m (podwaliny) EK81b - A1 km 327+941 - 328+000
EK87 - A1 km 321+343 - 321+500
59,00 mb

157,00 mb
59,00 mb

157,00 mb
5 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0 m (podwaliny) EK81b - A1 km 328+141  - 328+268 128,00 mb 128,00 mb
6 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,5 m (podwaliny) EK81b - A1 km 328+000 - 328+160 165,00 mb 165,00 mb
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Szpachlowanie ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 0% 15%
2 Szalowanie ustroju nośnego nr 3 Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 10% 10%
Zbrojenie ustroju nośnego nr 3  30 000 kg  30 000 kg 
Betonowanie ustroju nośnego nr 3 970 m3 970 m3
Zbrojenie ścianek zaplecznych na ustroju nośnym nr 2 2 000 kg 2 000 kg
Betonowanie ścianek zaplecznych na ustroju nośnym nr 2 20 m3 0 m3
Betonowanie zakończeń ustroju nośnego nr 1 0 m3 4,5 m3
3 Deski gzymsowe (h= 60 cm)
Spawanie desek gzymsowych
Wiadukt autostradowy WA-281 118 szt. 118 szt.
Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych
50 m3 0 m3
Izolacje grube
Układanie papy na ściankach zaplecznych
300 m2 300 m2
4 Układanie krawężników na skrzydłach w osi 2 Wiadukt WA-280 42 mb 42 mb
Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach 2 000 kg 2 000 kg
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
1 Oświetlenie układu drogowego
Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x240 od szafy SO4 do przepustu pod DK91
węzeł Tuszyn 100 m 100 m
Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4,Montaż kabla YAKY 4x35mm od SO4 do oprawy 4/1/1 oraz  od SO4 do oprawy 4/3/1 węzeł Tuszyn 0 m 0 m
2 Zasilanie obiektów i urządzeń ITS
Zasilanie urządzeń ITS
Montaż złączy: ZK3.9, ZK PRYZMAT 1+455
węzeł Tuszyn 2 szt. 2 szt.
3 Odwodnienie korpusu drogowego
Zbiorniki retencyjne retencyjno - infiltracyjne oraz szczelne
Układanie ażurów
węzeł Tuszyn 800 m2 960 m2
Drenaż skarpowy
Montaż drenażu skarpowego
A1 km 327+880 -328+140 260 m 0 m
Przepusty fi 600 z rur z tworzyw sztucznych
Rów kryty DN500 pod DW111
Dw 111 0 m 34 m
4 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 30 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP500 80 m 40 m
Montaż studni DN1500 4 szt. 1 szt.
5 System łączności autostradowej
Rurociąg kablowy
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F12-F11-F10
A1 km 334+680 -334+760 98 m 98 m
Studnie SKMP-3
Montaż studni F10, F9/1, F7
węzeł Tuszyn 3 szt. 1 szt.
 
 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

EKRANY AKUSTYCZNE

STAN ZAAWANSOWANYCH PRAC PRZY NAWIERZCHNI BETONOWEJ

 
 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'