Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2015
 
Listopad
 
 
 
Tydzień 45
 
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY ZIEMNE
1 Wykonanie wykopów L04/05 km 0+070 - 0+120 1 000,00 m3 2 500,00 m3
II PODBUDOWY    
2 Warstwa mrozoochronna gr. 20 cm A1 km 334+750 - 334+920 str. P
L02 km 1+000 - 1+120
3 400,00 m2

0,00 m2
3 400,00 m2

1 200,00 m2
3 Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm A1 km 320+010 - 322+150 0,00 m2 3 210,00 m2
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - warstwy niebitumiczne Dw 74 km 0+365,51 - 1+065,66
Dw 76 km 0+000 - 0+080,79
Dw 87 km 0+000 - 0+044,88
Dw 88 km 0+000 - 0+347,30
Dw 88 km 0+987 - 2+198,64
Dw 92+93 km 0+000 - 0+111,89
Dw 92+93 km 0+797 - 2+095,16
Dw 94 km 0+000 - 0+015,21
Dw 92+93 km 2+312,73 - 2+620  
19 809,00 m2 11 422,00 m2
5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwy bitumiczne Dw 74 km 0+365,51 - 1+065,66
Dw 76 km 0+000 - 0+080,79
Dw 87 km 0+000 - 0+044,88
Dw 88 km 0+000 - 0+347,30
Dw 88 km 0+987 - 2+198,64
Dw 92+93 km 0+000 - 0+111,89
Dw 92+93 km 0+797 - 2+095,16
Dw 92+93 km 2+312,73 - 2+620 
Dw 94 km 0+000 - 0+015,21
12 994,00 m2 4 695,00 m2
6 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm Dw 84 km 0+000 - 0+015 68,00 m2 68,00 m2
Dw 85 km 0+000 - 0+022 80,00 m2 80,00 m2
Dw 86 km 0+219 - 0+413 705,00 m2 705,00 m2
Dw 94 km 0+000 - 0+015 65,00 m2 65,00 m2
Dw 95 km 0+000 - 0+011 50,00 m2 50,00 m2
DG 106607E km 0+000 - 0+270 1 350,00 m2 1 350,00 m2
Dw 111 km 0+050 - 0+600 2 750,00 m2 2 750,00 m2
7 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 A1 km 334+750 - 334+920 str. P 2 210,00 m2 2 210,00 m2
III NAWIERZCHNIE    
8 Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego - 20 cm. Dw 66 km 0+000 - 0+076 380,00 m2 380,00 m2
Dw 73 km 0+000 - 0+100 500,00 m2 500,00 m2
Dw 74 km 0+000 - 0+365
Dw 74 km 1+065-1+290
1 490,00 m2 1 490,00 m2
Dw 75 km 0+000 - 0+436
Dw 75 km 1+146 - 1+304
1 226,00 m2 1 226,00 m2
Dw 79 km 0+000 - 0+049 365,00 m2 365,00 m2
9 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm, ułożona na geowłókninie o gramaturze 450 g/m2≤MA≤550 g/m2 A1 km 335+040 - 335+540 str. P - pas włączenia 2 600,00 m2 0,00 m2
10 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm Dw 74 km 0+365,51 - 1+065,66 3 655,00 m2 3 655,00 m2
Dw 76 km 0+000 - 0+080,79 418,00 m2 418,00 m2
Dw 87 km 0+000 - 0+044,88 254,00 m2 0,00 m2
Dw 88 km 0+000 - 0+347,30 1 978,00 m2 0,00 m2
Dw 88 km 0+987 - 2+198,64 6 155,00 m2 0,00 m2
Dw 92+93 km 0+000 - 0+111,89 692,00 m2 692,00 m2
Dw 92+93 km 0+797 - 2+095,16 6 595,00 m2 6 595,00 m2
Dw 92+93 km 2+312,73 - 2+620   0,00 m2 1 638,00 m2
Dw 94 km 0+000 - 0+015,21 62,00 m2 62,00 m2
11 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 74 km 0+365,51 - 1+065,66 3 600,00 m2 3 600,00 m2
Dw 76 km 0+000 - 0+080,79 411,00 m2 411,00 m2
Dw 87 km 0+000 - 0+044,88 250,00 m2 0,00 m2
Dw 88 km 0+000 - 0+347,30 1 950,00 m2 0,00 m2
Dw 88 km 0+987 - 2+198,64 6 100,00 m2 0,00 m2
Dw 92+93 km 0+000 - 0+111,89 683,00 m2 683,00 m2
Dw 92+93 km 0+797 - 2+095,16 0,00 m2 6 556,00 m2
Dw 92+93 km 2+312,73 - 2+620   0,00 m2 1 613,00 m2
Dw 94 km 0+000 - 0+015,21 0,00 m2 60,00 m2
  IV Roboty Wykończeniowe      
12 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm.
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 334+800 - 335+937 str. L
L01 km 0+050 - 0+620
6 000,00 m2

12 500,00 m2

15 000,00 m2

6 300,00 m2
6 000,00 m2

12 500,00 m2

15 000,00 m2

6 300,00 m2
13 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm A1 km 325+020 - 330+870 5 462,50 m2 5 462,50 m2
14 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie rowów uszczelnionych geomembraną L01 km 0+050 - 0+620 1 300,00 m2 1 300,00 m2
15 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Uszczelnienie rowu geosyntetykiem (geomembrana) L01 km 0+050 - 0+620 1 300,00 m2 1 300,00 m2
16 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10 cm.) A1 km 332+504 - 332+630 str. L 226,00 m2 226,00 m2
17 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie A1 km 331+970 - 332+336 110,00 mb 110,00 mb
V OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
18 Bariery ochronne
H1W3A
DG106849E 0,00 mb 48,04 mb
19 Bariery ochronne, H2W7A dwustronna A1 km 327+934- 328+152
A1 km 331+099 - 331+843
A1 km 331+927 - 332+283
218,00 mb

0,00 mb

0,00 mb
218,00 mb

744,00 mb

356,00 mb
20 Bariery ochronne, H2W4A A1 km 328+152 - 328+334 182,00 mb 0,00 mb
21 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 325+028 - 325+452 str. L
A1 km 326+931 - 327+195 str. L
A1 km 330+520 - 330+873 str. L
A1 km 330+954 - 331+346 str. P
0,00 mb

0,00 mb

353,00 mb

0,00 mb
424,00 mb

264,00 mb

353,00 mb

392,00 mb
22 Bariery ochronne, N2W4A L02 km 0+437 - 0+745 str. P 308,00 mb 0,00 mb
23 Bariery ochronne, N2W3B DG106849E km 0+302 - 0+550 0,00 mb 167,00 mb
VI ELEMENTY ULIC
24 Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej DG 106607E km 0+015 - 0+215 200,00 mb 200,00 mb
25 Ścieki prefabrykowane
Ściek trójkątny na ławie betonowej z zabudową studzienki ściekowej wraz z zabudową studzienek
A1 km 334+460 - 334+525 130,00 mb 130,00 mb
26 Ścieki prefabrykowane, Ściek o zmiennej niwelecie na ławie betonowej A1 km 334+525 - 334+625 200,00 mb 200,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ160w km 335+140-335+480
A1 km 334+960 - 335+480 300 m 0 m
Drenaż w pasie rozdziału - Montaż studni drenarskich 3 szt. 0 szt.
Drenaż w pasie rozdziału, Układanie poprzeczek drenarskich Φ160 75 m 0 m
2 Zbiornik retencyjny km 330+150 (330+090P)3Z7
Układanie ażurów
A1 km 330+150 2 300 m2 2 300 m2
3 Przepusty fi 600 z rur z tworzyw sztucznych
Montaż przepustów P-176a, P-180, P-181
A1 km 332+330, Dw 101 km 0+004, DG1066607E km 0+201 0 szt. 3 szt.
Zasilanie Obiektów i urządzeń ITS
4 Zasilanie urządzeń ITS
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm do złącza ZK HSWIM 327+400L.3 
A1 km 327+300-327+400 190 m 0 m
Zasilanie urządzeń ITS, Montaż rur ochronnych 40 m 0 m
Oświetlenie układu drogowego
5 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 na odcinkach 4/1/26-4/1/28; 4/1/10-4/1/13; 4/1/15-4/1/20
DK91 416 m 0 m
6 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 na odcinku 2/2/17-2/8/8
A1 km 335+500-335+940 0 m 440 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2,Montaż fundamentów słupów na odcinku 2/2/17-2/8/8 0 szt. 11 szt.
7 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 na odcinku 3/2/17-3/2/20
DK1 0 m 120 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
8 Kolektor 2, 3 321+340    
Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt.
Montaż rury PP300 0 m 12 m
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 2 szt.
9 Kolektor 8 A1 km 326+400    
Montaż wyposażenia przepompowni 3-P4 1 kpl. 0 kpl.
Montaż osadnika 3OD8 1 szt. 1 szt.
Montaż rury betonowej DN1000 12,5 m 12,5 m
  Montaż studni DN2000 1 szt. 1 szt.
10 Kolektor 14 A1 km 328+760    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 2 szt.
11 Kolektor 18 A1 km 330+720    
Montaż rury PP600 22 m 22 m
Montaż rury PP200 12 m 12 m
Montaż studni DN1500 2 szt. 2 szt.
Montaż studni DN1200 2 szt. 2 szt.
Montaż osadnika 3OS18 1 szt. 1 szt.
Montaż wylotu DN600 0 szt. 1 szt.
12 Kolektor 19 A1 km 330+740    
Montaż rury PP500 0 m 24 m
13 Kolektor 20      
Montaż studni DN1500 332+300 0 szt 4 szt.
Montaż rury PP400 0 m 44 m
Montaż wylotu DN400 0 szt 1 szt.
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 2 szt.
14 Kolektor 42 DK91    
Montaż rury PP300 0 m 30 m
Montaż studni DN1200 0 szt 2 szt.
System łączności autostradowej
15 Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E11 do E13 A1 km 329+645-330+655 1 014 m 708 m
16 Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od F11 do F12 A1 km 334+750-334+780 30 m 0 m
17 Kanalizacja kablowa
Montaż poprzeczki 4xRHDPEp125/11,4 między F12 a F13
A1 km 334+780 39 m 0 m
18 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni  F11/1
A1 km 334+740 1 szt. 0 szt.
19 Studnia kablowa SKR-2, Montaż studni w km 324+940 oraz E2/2 A1 km 324+640, 325+100 0 szt. 2 szt.
20 Studnia kablowa SKMP-3
Montaż studni F11 , F12, F13
A1 km 334+740, 334+780, A1 km 334+790 3 szt. 0 szt.
Przebudowa rowów melioracyjnych    
21 Rów R-1
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 328+720 70 m 70 m
22 Rów bez nazwy (R-A)
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 330+200 0 m 6 m
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Montaż rusztowań pod ustrój nośny (nitka południowa)
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 30% 30%
2 Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Umocnienie stożków
Wiadukt autostradowy WA-277 300 m2 300 m2
3 Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Umocnienie stożków
Wiadukt autostradowy WA-278 674,5 m2 674,5 m2
4 Podpory
Betonowanie ciosów podłożyskowych
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 3 m3 3 m3
Ustrój nośny
Montaż rusztowań pod ustrój nośny (nitka środkowa) 
25% 25%
Łożyska garnkowe
Montaż łożysk 
7 szt. 7 szt.
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
0 m3 800 m3
5 Ustrój nośny
Montaż zbrojenia
Wiadukt autostradowy WA-281 20 000 kg 20 000 kg
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
2 500 m3 1 000 m3
6 Podpory
Betonowanie wnęk dylatacyjnych
Wiadukt autostradowy WA-280 6 m3 6 m3
Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Umocnienie stożków
400 m2 400 m2
7 Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
Wiadukt drogowy WD-282 110 m3 110 m3
Płyty przejściowe
Beton niekonstrukcyjny
15 m3 15 m3
Płyty przejściowe, Betonowanie płyty przejściowej 0 m3 40 m3
Podpory
Betonowanie wnęk dylatacyjnych – oś 1 i 5
0 m3 10 m3
Krawężnik mostowy kamienny
Krawężniki na ustroju nośnym
150 mb 150 mb
 
 
 
 
Tydzień 46
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY ZIEMNE
1 Wykonanie wykopów L04/05 km 0+400 - 0+450 1 500,00 m3 2 200,00 m3
II PODBUDOWY
2 Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm A1 km 320+010 - 322+150 3 210,00m2 3 210,00m2
3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - warstwy niebitumiczne #################### 21 397,00 m2 18 887,00 m2
Dw 99 km 0+253 - 0+262,66  
Dw 100+110 km 0+000 - 0+009,5    
Dw 101 km 0+000 - 0+009,6
0,00 m2 203,00 m2
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwy bitumiczne #################### 21 141,00 m2 12 663,00 m2
Dw 99 km 0+253 - 0+262,66  
Dw 100+110 km 0+000 - 0+009,5    
Dw 101 km 0+000 - 0+009,6
0,00 m2 207,00 m2
5 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm Dw 87 km 0+000 - 0+044 260,00 m2 260,00 m2
Dw 112 km 0+000 - 0+169 900,00 m2 900,00 m2
Zjazdy Dw 111 200,00 m2 200,00 m2
6 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6
Ulepszone podłoże E2≥ 50 i G1 - stabilizacja 2,5 MPa – 15 cm.
L04/05 km 0+070 - 0+120 750,00 m2 0,00 m2
L04/05 km 0+420 - 0+550 1 300,00 m2 0,00 m2
Dw 111 km 0+800 - 0+930 650,00 m2 0,00 m2
7 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 - 20 cm. A1 km 334+700 - 334+950 str. P 3 100,00 m2 3 100,00 m2
III NAWIERZCHNIE
8 Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego - 20 cm. Dw 73 km 0+000 - 0+100 500,00 m2 500,00 m2
Dw 75 km 0+000 - 0+436 2 180,00 m2 2 180,00 m2
Dw 88 km 0+347 - 0+987
Dw 88 km 2+198 - 2+426
Dw 88 km 2+736 - 2+934
1 858,00 m2 1 858,00 m2
Dw 92+93 km 0+111-0+797
Dw 92+93 km 2+095 - 2+312
Dw 92+93 km 2+620 - 2+841
2 008,00 m2 2 008,00 m2
9 Nawierzchnia z betonu cementowego – w. ścieralna z betonu cem. - 29 cm, ułożona na geowłókninie o gramaturze 450 g/m2≤MA≤550 g/m2 A1 km 335+040 - 335+540 str. P - pas włączenia 2 600,00 m2 2 600,00 m2
10 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm. Dw 87 km 0+000 - 0+044,88 254,00 m2 254,00 m2
Dw 88 km 0+000 - 0+347,30 1 978,00 m2 1 978,00 m2
Dw 88 km 0+987 - 2+198,64 6 155,00 m2 6 155,00 m2
Dw 88 km 2+426,49 - 2+736,3 1 574,00 m2 1 574,00 m2
Dw 88 km 2+934,8 - 2+978,72 285,00 m2 285,00 m2
Dw 92+93 km 2+841,11 - 913,69 504,00 m2 504,00 m2
Dw 95 km 0+000 - 0+011,94 46,00 m2 46,00 m2
Dw 97 km 0+000 - 1+260 6 504,00 m2 6 504,00 m2
Dw 99 km 0+253 - 0+262,66    0,00 m2 74,00 m2
Dw 100+110 km 0+000 - 0+009,5      0,00 m2 69,00 m2
Dw 101 km 0+000 - 0+009,6 0,00 m2 60,00 m2
Dw 111 km 0+054,80 - 0+557 2 510,00 m2 0,00 m2
DG 106607E km 0+000 - 0+270 1 587,00 m2 1 587,00 m2
11 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 87 km 0+000 - 0+044,88 250,00 m2 250,00 m2
Dw 88 km 0+000 - 0+347,30 1 950,00 m2 1 950,00 m2
Dw 88 km 0+987 - 2+198,64 6 100,00 m2 6 100,00 m2
Dw 88 km 2+426,49 - 2+736,3 1 538,00 m2 1 538,00 m2
Dw 88 km 2+934,8 - 2+978,72 282,00 m2 282,00 m2
Dw 92+93 km 2+841,11 - 2+913,69 498,00 m2 498,00 m2
Dw 95 km 0+000 - 0+011,94 45,00 m2 45,00 m2
Dw 97 km 0+000 - 1+260 6 403,00 m2 2 000,00 m2
Dw 99 km 0+253 - 0+262,66    0,00 m2 75,00 m2
Dw 100+110 km 0+000 - 0+009,5      0,00 m2 70,00 m2
Dw 101 km 0+000 - 0+009,6 0,00 m2 62,00 m2
Dw 111 km 0+054,80 - 0+557 2 510,00 m2 0,00 m2
12 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm DG 106607E km 0+000 - 0+270 1 565,00 m2 0,00 m2
IV Roboty Wykończeniowe
13 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm.
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 330+890 - 331+100
A1 km 332+360 - 332+800
6 000,00 m2

12 500,00 m2

6 000,00 m2

8 000,00 m2
 
6 000,00 m2

12 500,00 m2

6 000,00 m2

8 000,00 m2
 
14 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm A1 km 325+020 - 330+870 5 462,50 m2 5 462,50 m2
15 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie rowów uszczelnionych geomembraną A1 km 330+890 - 331+100 550,00 m2 550,00 m2
16 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Uszczelnienie rowu geosyntetykiem (geomembrana) A1 km 330+890 - 331+100 550,00 m2 550,00 m2
17 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm) A1 km 320+250 - 320+287
A1 km 320+148 - 320+177
A1 km 326+430 - 326+467
A1 km 332+570 - 332+690 str. P
250,00 m2

216,00 m2
 
250,00 m2

216,00 m2
 
18 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie A1 km 331+970 - 332+336 110,00 mb 110,00 mb
V OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
19 Bariery ochronne, H2W7A dwustronna A1 km 320+010 - 320+640
A1 km 320+760 - 320+950
A1 km 321+094 - 321+144
630,00 mb

190,00 mb

50,00 mb
 
630,00 mb

190,00 mb

50,00 mb
 
20 Bariery ochronne, H2W4A A1 km 328+152 - 328+334
A1 km 320+640 - 320+760
182,00 mb

120,00 mb
 
0,00 mb 

120,00 mb
 
VI ELEMENTY ULIC
21 Chodniki z brukowej kostki betonowej DG 106607E km 0+015 - 0+215 366,00 mb 180,00 mb
22 Obrzeża betonowe 8x30
na podsypce piaskowej
DG 106607E km 0+015 - 0+215 205,00 mb 205,00 mb
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Montaż rusztowań pod ustrój nośny (nitka południowa)
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 10% 5%
Ustrój nośny
Zbrojenie ustroju nośnego (nitka południowa)
50 000 kg 25 000 kg
Stal sprężająca
Sprężenie ustroju (nitka północna)
100% 50%
2 Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Umocnienie stożków
Wiadukt autostradowy WA-277 420 m2 420 m2
3 Ustrój nośny
Montaż rusztowań pod ustrój nośny (nitka środkowa) 
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20% 20%
Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
Izolacje cienkie 
600 m2 600 m2
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
400 m3 400 m3
Geokompozyt + dren
Drenaż za przyczółkiem – oś 3
60 mb 60 mb
Geokompozyt + dren
Geokompozyt
200 m2 200 m2
4 Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Umocnienie stożków
Wiadukt autostradowy WA-280 490 m2 490 m2
Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych
1 000 m2 0 m2
5 Ustrój nośny
Montaż zbrojenia
Wiadukt autostradowy WA-281 40 000 kg 40 000 kg
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
500 m3 500 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Mur oporowy z gruntu zbrojonego
25% 25%
6 Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych
Wiadukt drogowy WD-282 800 m2 0 m2
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Asfalt lany na ustroju nośnym
800 m2 0 m2
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Przepusty fi 600 z rur z tworzyw sztucznych
Wykonanie obruków wylotów przepustów p-142, p-143, P-150, P-151, P-152, P-153
DG106849E km 0+105, 0+395, Dw 81 km 0+008, Dw 80 0+249, Dw 88 0+008, Dw 87 0+006, DP2900E km 0+846, 0+877 6 szt. 6 szt.
Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 na odcinku 3/2/20-3/2/28
DK1 320 m 320 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
3 Kolektor 8 A1 km 326+400  
Montaż  studni DN2000 (3DW8.22) 1 szt. 0 szt.
Montaż studni DN1800 (3D8.23) 1 szt. 0 szt.
Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt.
4 Kolektor 10 A1 km 326+740  
Montaż studni DN1500 0 szt. 2 szt.
5 Kolektor 16 A1 km 330+200  
Montaż wylotów DN 300 0 szt. 1 szt.
7 Kolektor 19 A1 km 330+720 - 333+900    
Montaż studni DN1500 6 szt. 1 szt.
Montaż rury PP500 174 m 88 m
8 Kolektor 20     A1 km 332+300  
Montaż studni DN1500 1 szt. 1 szt.
Montaż rury betonowej DN800 10 m 13 m
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 2 szt.
9 Kolektor 34 Łącznica L03 km 0+340  
Montaż studni DN2000 (3DW34.8) 1 szt. 0 szt.
10 Kolektor 35 Łącznica L03 km 0+330  
Montaż studni DN1500 (3DW35.7) 1 szt. 0 szt.
System łączności autostradowej
11 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E11 do E13
A1 km 329+645 - 330+655 306 m 306 m
12 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E13 do E15 E16
A1 km 330+655 - 331+105 455 m 300 m
13 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni  E8/3, E9/1, E11/1, E12/3, E13/1, E18/2
A1 km 328+100, 328+650, 329+645, 330+100, 330+655, 332+620 6 szt. 3 szt.
14 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni E6/2
A1 km 327+300 0 szt. 1 szt.
Przebudowa rowów melioracyjnych
15 Rów R-B
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+480 150 m 0 m
16 Rów bez nazwy (R-A)
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 330+200 0 m 70 m
 
 
 
 
Tydzień 47
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY ZIEMNE
1 Wykonanie wykopów L04/05 km 0+400 - 0+500
Dw 111 km 0+850 - 0+928
500,00 m3

500,00 m3
500,00 m3

500,00 m3
II PODBUDOWY
2 Warstwa mrozoochronna gr. 15 cm A1 km 320+010 - 322+150 3 210,00 m2 3 210,00 m2
3 Warstwa mrozoochronna -
gr. 20 cm
L02 km 0+700 - 0+750
A1 km 334+195 - 334+245 str. P
A1 km 334+195 - 334+265 str. L
500,00 m2

1 000,00 m2

1 400,00 m2
500,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwy niebitumiczne A1 km 335+937,65 - 336+001 str. P
Dw 111 km 0+054,80 - 0+557
3 228,00 m2 0,00 m2
5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwy bitumiczne A1 km 335+937,65 - 336+010 str. P
Dw 97 km 0+400 - 1+260
Dw 111 km 0+054,80 - 0+557
9 211,00 m2 0,00 m2
6 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - gr. 15 cm L02 km 0+700 - 0+750 500,00 m2 500,00 m2
7 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 A1 km 334+195 - 334+245 str. P 600,00 m2 0,00 m2
A1 km 334+195 - 334+265 str. L 840,00 m2 0,00 m2
8 Ulepszone podłoże E2≥ 50 i G1 - stabilizacja 2,5 MPa -gr. 15 cm L04/05 km 0+070 - 0+120
L04/05 km 0+420 - 0+550
Dw 111 km 0+800 - 0+930
750,00 m2

1 300,00 m2

650,00 m2
750,00 m2

1 300,00 m2

650,00 m2
9 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm A1 km 335+937,65 - 336+001 str. P 718,00 m2 0,00 m2
III NAWIERZCHNIE
10 Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego - 20 cm Dw 82 km 0+198 - 0+214
Dw 82 km 0+441 - 0+743
1 908,00 m2 100,00 m2
Dw 83 km 0+402 - 0+666
Dw 83 km 0+901 - 0+970
Dw 83 km 1+145 - 1+381
1 513,00 m2 1 513,00 m2
11 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm Dw 111 km 0+054,80 - 0+557 2 510,00 m2 0,00 m2
12 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm A1 km 335+937,65 - 336+007 str. P 775,00 m2 0,00 m2
13 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 97 km 0+400 - 1+260
Dw 111 km 0+054,80 - 0+557
4 403,00 m2

2 510,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna - gr. 4 cm A1 km 335+937,65 - 336+010 str. P 805,00 m2 0,00 m2
IV Roboty Wykończeniowe
14 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem - gr. 15 cm
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
L02 km 0+460 - 0+750
6 000,00 m2

12 500,00 m2

3 800,00 m2
6 000,00 m2

12 500,00 m2

3 800,00 m2
15 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków , Humusowanie z obsianiem - gr. 30 cm A1 km 325+020 - 330+870 5 462,50 m2 5 462,50 m2
16 Humusowanie rowów uszczelnionych geomembraną L02 km 0+349 - 0+600 400,00 m2 400,00 m2
17 Uszczelnienie rowu geosyntetykiem (geomembrana) L02 km 0+349 - 0+600 400,00 m2 400,00 m2
18 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm.) A1 km 328+784 - 328+850
A1 km 330+222 - 330+283
A1 km 330+650 - 330+699
A1 km 327+460 - 327+474
A1 km 330+077 - 330+141
250,00 m2 100,00 m2
V OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
19 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 321+156 - 321+245
A1 km 321+427 - 321+600
A1 km 321+705 - 322+150
89,00 mb

175,00 mb

445,00 mb
89,00 mb

175,00 mb

445,00 mb
20 Bariery ochronne, H2W4A A1 km 320+950 - 321+094
A1 km 321+245 - 321+427
A1 km 321+602 - 321+705
144,00 mb

182,00 mb

103,00 mb
144,00 mb

182,00 mb

103,00 mb
21 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 330+525 - 330+857 str. P
A1 km 331+900 - 332+040 str. P
A1 km 332+100 - 332+330 str. P
332,00 mb

0,00 mb

0,00 mb
0,00 mb

40,00 mb

230,00 mb
22 Bariery ochronne, H1W3A A1 km 332+040 - 332+100 str. P 0,00 mb 60,00 mb
23 Bariery ochronne, N2W4A L02 km 0+469 - 0+744 str. L
L02 km 0+437 - 0+745 str. P
274,00 mb

308,00 mb
0,00 mb

0,00 mb
VI ELEMENTY ULIC
24 Chodniki z brukowej kostki betonowej DG 106607E km 0+015 - 0+215 186,00 m2 186,00 m2
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Oświetlenie układu drogowego
1 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż fundamentów słupów na odcinku 2/6/18-2/6/25
DK1 4 szt. 4 szt.
  Zasilanie obiektów i urządzeń ITS
2 Zasilanie urządzeń ITS
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm od złącza ZKHSWIM 327+300L.1 do złącza ZK HSWIM 327+400L.3 
A1 km 327+300 - 327+400 190 m 0 m
3 Zasilanie urządzeń ITS, Montaż rur ochronnych 40 m 0 m
4 Zasilanie urządzeń ITS, Wykonanie poprzeczki RHDPEp110 L=50m A1 km 333+680 0 m 50 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
5 Kolektor 1    
Montaż wylotu DN300 A1 km 320+520 1 szt. 1 szt.
Montaż włazów A1 km 320+220 0 szt. 5 szt.
6 Kolektor 5    
Montaż wylotu DN300 A1 km 325+560 2 szt. 0 szt.
Montaż włazów A1 km 325+560 0 szt. 5 szt.
7 Kolektor 10 A1 km 326+740  
Montaż studni DN1500 (3DW10.1, 3DW10.2) 2 szt. 2 szt.
Montaż rury PP300 0 m 20 m
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 2 szt.
8 Przejście pod magistralą A1 km 327+200  
Montaż włazów 0 szt.  10 szt.
9 Kolektor 16 A1 km 330+200  
Montaż wylotu DN300 1 szt. 1 szt.
10 Kolektor 17 A1 km 330+200  
Montaż wylotu DN300 2 szt. 2 szt.
Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt.
11 Kolektor 19      
Montaż studni DN1500 A1 km 330+800 - 333+900 5 szt. 3 szt.
Montaż rury PP500 84 m 54 m
12 Kolektor 34      
Montaż studni DN2000 (3DW34.8 Łącznica L03 km 0+340 0 szt. 1 szt. 
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 1 szt. 
13 Kolektor 35      
Montaż studni DN1500 (3DW35.7) Łącznica L03 km 0+330 0 szt. 1 szt.
Montaż osadników przy studniach wpadowych Łącznica L03 km 0+330 0 szt. 1 szt.
14 Wpusty DN500      
Montaż wpustów Łącznica L02 0 szt. 1 szt.
15 Przykanaliki DN200      
Montaż przykanalików Łącznica L02 0 m 5 m
System łączności autostradowej
16 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E13 do E15
A1 km 330+655 - 331+105 455 m 300 m
17 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E15 do E16 A1 km 331+105 - 331+600 192 m 192 m
18 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni  E13/1
A1 km 330+655 0 szt. 1 szt.
19 Rury osłonowe
Montaż rur osłonowych: 1x RHDPEp160/9,1 L=40m oraz 1x RHDPEp180/10,2 L=38m 
A1 km 330+655-331+105 0 m 78 m
Przebudowa rowów melioracyjnych
20 Rów R-B
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+480 150 m 0 m
21 Rów bez nazwy (R-A)
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 330+200 79 m 79 m
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Montaż rusztowań pod ustrój nośny (nitka południowa)
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 5% 5%
Ustrój nośny
Zbrojenie ustroju nośnego (nitka południowa)
50 000 kg 60 000 kg
  Stal sprężająca
Sprężenie ustroju (nitka północna)
50% 50%
  Stal sprężająca, Iniekcja tras kabli (nitka północna 0% 100%
2 Ustrój nośny
Montaż rusztowań pod ustrój nośny (nitka środkowa) 
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20% 20%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego 10 000 kg 10 000 kg
Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
Izolacje cienkie 
1 000 m2 1 000 m2
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
400 m3 400 m3
Geokompozyt + dren
Geokompozyt
200 m2 200 m2
3 Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych
Wiadukt autostradowy WA-280 1 000 m2 0 m2
4 Ustrój nośny
Montaż zbrojenia
Wiadukt autostradowy WA-281 40 000 kg 40 000 kg
Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Wykonywanie murków oporowych
0% 50%
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
200 m3 300 m3
5 Zasypki fundamentów i za przyczółkami, Mur oporowy z gruntu zbrojonego 30% 30%
6 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
Wiadukt drogowy WD-282 0 kg 5 000 kg
Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych
800 m2 0 m2
7 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Asfalt lany na ustroju nośnym
800 m2 0 m2
 
 
 
Tydzień 48
 
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY ZIEMNE
1 Wykonanie wykopów L04/05 km 0+400 - 0+500
DG 106607E km 0+000 - 0+270
A1 km 331+900 - 332+300
A1 km 335+300 - 335+937
500,00 m3

500,00 m3

700,00 m3

500,00 m3
500,00 m3

500,00 m3

700,00 m3

500,00 m3
2 Wykonywanie nasypów A1 km 334+470 - 334+750
Dw 74, Dw 75 – zjazdy, Dw 77, Dw 80, Dw 82 – zjazdy, Dw - 83 zjazdy

Dw 111 km 0+800 - 0+930
400,00 m3


0,00 m3


300,00 m3
400,00 m3


708,00 m3


300,00 m3
II PODBUDOWY
3 Warstwa mrozoochronna
gr. 20 cm.
A1 km 334+195 - 334+245 str. P
A1 km 334+195 - 334+265 str. L
L04/05 km 0+050 - 0+120
L04/05 km 0+350 - 0+550
1 000,00 m2

1 400,00 m2

700,00 m2

1 800,00 m2
1 000,00 m2

1 400,00 m2

700,00 m2

1 800,00 m2
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, - warstwy niebitumiczne A1 km 335+937,65 - 336+001 str. P
Dw 111 km 0+054,80 - 0+557 + 3 zjazdy indywidualne
L02 km 0+720 - 0+760
3 228,00 m2 3 228,00 m2
5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwy bitumiczne A1 km 335+937,65 - 336+010 str. P
Dw 97 km 0+400 - 1+260
Dw 111 km 0+054,80 - 0+557 + 3 zjazdy indywidualne
DG 106607E km 0+000 - 0+270
10 776,00 m2 9 196,00 m2
6 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm. Dw 90 km 0+000 - 0+187
Dw 89 km 0+000 - 0+063
Dw 91 km 0+000 - 0+032
890,00 m2

295,00 m2

214,00 m2
890,00 m2

295,00 m2

214,00 m2
7 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 18 cm. A1 km 334+195 - 334+245 str. P
A1 km 334+195 - 334+265 str. L
575,00 m2

805,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
8 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 L04/05 km 0+050 - 0+120
L04/05 km 0+350 - 0+550
700,00 m2

1 800,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
9 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm. A1 km 335+937,65 - 336+001 str. P 718,00 m2 718,00 m2
III NAWIERZCHNIE
10 Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia z kruszywa niezw. - 20 cm. Dw 74, Dw 75 + zjazdy, Dw 77, Dw 80, Dw 82 – zjazdy, Dw 83 - zjazdy

Dw 80 km 0+000 - 0+041
Dw 86 km 0+000 - 0+219
0,00 m2


380,00 m2

1 095,00 m2
2 360,00 m2


380,00 m2

1 095,00 m2
11 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm, ułożona na geowłókninie o gr. 450 g/m2≤MA≤550 g/m2 A1 km 334+495 - 334+950 str. P 4 400,00 m2 4 400,00 m2
12 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm. Dw 111 km 0+054,80 - 0+557 + 3 zjazdy indywidualne 2 510,00 m2 2 510,00 m2
13 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm. A1 km 335+937,65 - 336+007 str. P 775,00 m2 0,00 m2
14 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm. Dw 97 km 0+400 - 1+260 + zjazdy
Dw 111 km 0+054,80 - 0+557
+ 3 zjazdy indywidualne
4 403,00 m2

2 510,00 m2
4 403,00 m2

2 510,00 m2
15 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna - gr. 4 cm. A1 km 335+937,65 - 336+010 str. P
DG 106607E km 0+000 - 0+270
805,00 m2

1 565,00 m2
4 403,00 m2

2 510,00 m2
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm.
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 335+300 - 335+937
6 000,00 m2

12 500,00 m2

2 350,00 m2
6 000,00 m2

12 500,00 m2

2 350,00 m2
17 Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm. A1 km 325+020 - 330+870 5 462,50 m2 5 462,50 m2
18 Humusowanie rowów uszczelnionych geomembraną A1 km 332+162 - 332+200 str. L
A1 km 335+300 - 335+937
60,80 m2

2 350,00 m2
60,80 m2

2 350,00 m2
19 Uszczelnienie rowu geosyntetykiem (geomembrana A1 km 332+162 - 332+200 str. L
A1 km 335+300 - 335+937
60,80 m2

2 350,00 m2
60,80 m2

2 350,00 m2
20 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm.) A1 km 330+222 - 330+283
A1 km 330+650 - 330+699
A1 km 330+077 - 330+141
250,00 m2 120,00 m2
A1 km 332+162 - 332+200 str. L 60,80 m2 60,80 m2
21 Umocnienie rowu (ściek drogowy korytkowy 60x50x15 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm.) A1 km 328+784 - 328+812
L03 km 0+118 - 0+165
16,94 mb

47,00 mb
16,94 mb

47,00 mb
22 Umocnienie rowu (płyta betonowa 50x50x7 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm) A1 km 328+784 - 328+812
L03 km 0+118 - 0+165
28,24 m2

47,00 m2
28,24 m2

47,00 m2
23 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie A1 km 334+600 - 334+704 str. P 30,00 mb 0,00 mb
V OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
24 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 321+705 - 322+150 445,00 mb 445,00 mb
25 Bariery ochronne, H2W4A A1 km 321+602 - 321+705 103,00 mb 103,00 mb
26 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 320+010 - 320+120 str. L
A1 km 320+658 - 320+746 str. L
A1 km 320+968 - 321+096 str. L
A1 km 320+653 - 320+741 str. P
A1 km 330+525 - 330+857 str. P
A1 km 330+895 - 331+000 str. P
A1 km 330+895 - 331+000 str. L
110,00 mb

88,00 mb

128,00 mb

0,00 mb

332,00 mb

0,00 mb

0,00 mb
0,00 mb

88,00 mb

0,00 mb

128,00 mb

332,00 mb

105,00 mb

105,00 mb
27 Bariery ochronne, H1W3A A1 km 320+965 – 321+096 str. P
A1 km 320+395 – 320+471 str. L
A1 km 320+344 – 320+404 str. P
128,00 mb

76,00 mb

60,00 mb
128,00 mb

0,00 mb

0,00 mb
28 Bariery ochronne, N2W4A L02 km 0+469 – 0+744 str. L
L02 km 0+437 – 0+745 str. P
274,00 mb

308,00 mb
0,00 mb

0,00 mb
VI EKRANY AKUSTYCZNE
29 Ekran akustyczny pochłaniający 4,5 m (pale + słupy) EK84b 0,00 mb 69,00 mb
30 Ekran akustyczny pochłaniający 5,5 m (pale + słupy) EK84a 0,00 mb 171,00 mb
31 Ekran akustyczny pochłaniający 4 m (pale + słupy) EK81a 0,00 mb 130,00 mb
32 Ekran akustyczny pochłaniający 6 m (pale + słupy) EK75 0,00 mb 150,00 mb
33 Ekran akustyczny pochłaniający 5 m (pale + słupy) EK83
EK75
0,00 mb
0,00 mb
31,00 mb
31,00 mb
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Montaż odwodnienia obiektu
Most autostradowy MA-273 0 mb 174 mb
2 Ustrój nośny
Betonowanie ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 970 m3 0 m3
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego (nitka południowa) 50 000 kg 50 000 kg
3 Ustrój nośny
Zbrojenie ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 0 kg 18 000 kg
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
0 m3 200 m3
4 Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych
Wiadukt autostradowy WA-280 1 000 m2 200 m2
5 Ustrój nośny
Betonowanie ustroju nośnego – kierunek Stryków
Wiadukt autostradowy WA-281 270 m3 270 m3
Ustrój nośny, Betonowanie ustroju nośnego – kierunek Tuszyn 280 m3 280 m3
Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Umocnienie ażurami
350 m2 350 m2
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
200 m3 200 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami, Mur oporowy z gruntu zbrojonego 30% 10%
6 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie
Wiadukt drogowy WD-282 2 000 kg 2 000 kg
7 Deski gzymsowe
Montaż desek gzymsowych
0 mb 80 mb
8 Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym i ściankach zaplecznych
800 m2 800 m2
9 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Asfalt lany na ustroju nośnym
800 m2 400 m2
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ160w km 335+090-335+480
A1 km 335+090 - 335+480 0 m 390 m
Montaż studni drenarskich  0 szt. 4 szt.
Układanie poprzeczek drenarskich Φ160 0 m 90 m
Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 na odcinku 2/6/24-2/6/23
DK91 0 m 190 m
3 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż fundamentów słupów na odcinku 2/6/25-2/6/23 0 szt. 0 m
  Zasilanie obiektów i urządzeń ITS
4 Zasilanie urządzeń ITS
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm do złącza ZK HSWIM 327+400L.3 
A1 km 327+300-327+400 0 m 190 m
5 Zasilanie urządzeń ITS, Montaż rur ochronnych 0 m 40 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
6 Kolektor 1    
Montaż wylotu DN300 A1 km 320+520 0 szt.  1 szt.
7 Kolektor 2,3    
Montaż wylotów DN300 A1 km 321+340 0 szt 2 szt.
8 Kolektor 5 A1 km 325+560  

Montaż wylotu DN300
 
0 szt. 1 szt.
9 Kolektor 8 A1 km 326+420  
Montaż studni DN1600 0 szt. 1 szt
Montaż studni DN2000 0 szt. 1 szt
Montaż rury DN1000 0 m 4,5 m
Montaż rury DN800 0 m 3 m
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 4 szt.
10 Kolektor 19 A1 km 330+820 - 333+920    
Montaż studni DN1500 1 szt. 2 szt.
Montaż rury PP500 30 m 54 m
11 Kolektor 32 A1 km 335+480    
Montaż studni DN1200 2 szt. 2 szt.
Montaż rury PP300 31,5 m 31,5 m
12 Kolektor 40 A1 km 335+360    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 2 szt. 2 szt.
13 Kolektor 41 A1 km 335+920    
Montaż osadników przy studniach wpadowych 2 szt. 2 szt.
14 Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt.
Wpusty DN500      
Montaż wpustów A1 km 335+480 1 szt. 0 szt.
System łączności autostradowej
15 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od E13 do E15
A1 km 330+655 - 331+105 155 m 155 m
16 Rurociąg kablowy, Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od F2 do F4 A1 km 333+690 – 334+140 460 m 460 m
Przebudowa rowów melioracyjnych
17 Rów R-B
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+480 150 m 60 m
 
 
 
 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT - LISTOPAD 2015

 
 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU: