Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2015
 
Lipiec
 
 
Tydzień 27
 
Roboty drogowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Odhumusowanie A1 km 335+600 - 335+937 str. P
Dw 101
Dw 111 km 0+054 - 0+220
1 500,00 m2

400,00 m2
1 190,00 m2
750,00 m2

400,00 m2
1 190,00 m2
II ROBOTY ZIEMNE    
2 Wykonanie wykopów A1 km 320+300 - 322+150
A1 km 329+300 - 330+050
A1 km 332+150 - 332+550
A1 km 335+700 - 335+937
L03
1 000,00 m3
5 000,00 m3
2 500,00 m3
3 000,00 m3
1 000,00 m3
1 000,00 m3
5 000,00 m3
2 500,00 m3
3 000,00 m3
1 000,00 m3
3 Wykonanie nasypów A1 km 330+700 - 330+820
A1 km 332+360 – 332+500
A1 km 334+290 - 334+380
A1 km 335+300 - 335+600 str. P
DG 106406E km 0+000 - 0+880
Dw 99a km 0+000 - 0+432
Dw 111 km 0+054 - 0+220
5 000,00 m3
0 m3
5 000,00 m3
2 000,00 m3

1 000,00 m3

1 600,00 m3
510,00 m3
5 000,00 m3
600,00 m3
5 000,00 m3
1 500,00 m3

1 000,00 m3

1 600,00 m3
255,00 m3
4 Ulepszenie gruntu dodatkami A1 km 320+010 - 320+300 8 000,00 m2 8 000,00 m2
5 Górna w-wa nasypu - warstwa z gruntu niewysadzinowego A1 km 320+010 - 320+300
A1 km 334+290 - 334+380
1 740,00 m3
1 300,00 m3
1 740,00 m3
0 m3
III PODBUDOWY    
6 Warstwa mrozoochronna A1 km 331+445 - 331+535
L01 km 0+070 - 0+350
A1 km 330+050 - 330+540
900,00 m2
2 500,00 m2
19 600,00 m2
900,00 m2
2 500,00 m2
19 600,00 m2
7 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem A1 km 320+800 - 321+500
A1 km 325+020 - 325+500
str. P
A1 km 327+900 – 328+150
str. L i P
A1 km 328+280 - 329+300
str. L
A1 km 328+280 - 328+720
str. P
A1 km 331+445 – 331+535
8 500,00 m2
5 715,00 m2

0 m2

12 954,00 m2

5 588,00 m2

0 m2
0 m2
5 715,00 m2

6 350,00 m2

6 477,00 m2

0 m2

900,00 m2
8 Podbudowa z KŁSM Dw 66 km 0+000 - 0+665
Dw 67 km 0+000 - 0+775
3 000,00 m2
3 370,00 m2
3 000,00 m2
0 m2
9 Stabilizacja cementem (wzmocnienie podłoża) A1 km 320+300 - 320+700 str. P
A1 km 328+150 - 328+280
A1 km 328+900 - 329+300 str. P
8 000,00 m2

5 200,00 m2
8 000,00 m2
 
0 m2

5 200,00 m2
8 000,00 m2
 
10 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne Dw 113 km 0+000 - 1+406,97
Dw 113a km 0+000 - 0+023,51
5 486,00 m2
85,00 m2
 
5 486,00 m2
85,00 m2
 
11 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne Dw 113 km 0+000 - 1+406,97
Dw 113a km 0+000 - 0+023,51
5 375,00 m2
83,00 m2
 
5 375,00 m2
83,00 m2
 
12 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm 333+080 - 333+265 JP
333+080 - 333+260 JL    
PA w km 332+500
0 m2

0 m2
4 588,00 m2

1 035,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
13 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC 11W Dw 113 km 0+000 - 1+406,97
Dw 113a km 0+000 - 0+023,51
5 486,00 m2
85,00 m2
 
5 486,00 m2
85,00 m2
 
14 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Dw 113 km 0+000 - 1+406,97
Dw 113a km 0+000 - 0+023,51
5 375,00 m2
83,00 m2
 
5 375,00 m2
83,00 m2
 
 
 

Roboty mostowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

1

Izolacja gruba - Izolacja gruba płyt przejściowych i ścianek zaplecznych – oś 1 i 3

Wiadukt drogowy WD-270

50 m2

50 m2

2

Kapa chodnikowa - Zbrojenie kap chodnikowych

4 033 kg

2 033 kg

3

Kapa chodnikowa - Betonowanie kap chodnikowych

53 m3

0 m3

4

Deski gzymsowe (h=60 cm) - Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym

140 mb

140 mb

5

Izolacja gruba - Izolacja gruba na ustroju nośnym w obrębie kap chodnikowych

Most autostradowy MA-273

400 m2

400 m2

6

Izolacja gruba - Izolacja gruba płyt przejściowych i ścianek zaplecznych – oś 1 i 4

250 m2

250 m2

7

Krawężnik mostowy kamienny - Układanie krawężników na ustroju nośnym

240mb

240mb

8

Deski gzymsowe (h=60 cm) - Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym

140 mb

140 mb

9

Izolacja gruba - Izolacja gruba na ustroju nośnym

Wiadukt drogowy WD-274

500 m2

500 m2

10

Izolacja gruba - Izolacja gruba płyty ustroju nośnego

Wiadukt drogowy WD-275

400 m2

400 m2

11

Ława fundamentowa - Betonowanie ławy fundamentowej – P2 – etap 1

Przejście dla zwierząt średnich PZSg2

155 m3

155 m3

12

Ława fundamentowa - Betonowanie ławy fundamentowej – P2 – etap 2

155 m3

0 m3

13

Podpory - Betonowanie słupów – P2

25 m3

25 m3

14

Podpory - Betonowanie muru oporowego M1

50 m3

50 m3

15

Izolacja gruba - Izolacja gruba płyty ustroju nośnego

Wiadukt drogowy WD-276

500 m2

500 m2

16

Zasypki fundamentów i za przyczółkami - Zasypka przyczółka – oś 1

Wiadukt autostradowy WA-277

600 m3

0 m3

17

Zasypki fundamentów i za przyczółkami - Zasypka przyczółka – oś 2

300 m3

0 m3

18

Izolacja gruba - Izolacja gruba na ustroju nośnym w obrębie kap chodnikowych

Wiadukt autostradowy WA-278

150 m2

0 m2

19

Płyty przejściowe - Zbrojenie płyt przejściowych

Wiadukt drogowy WD-279

1 800 kg

0 kg

20

Ustrój nośny - Betonowanie ustroju nośnego – kierunek Stryków

Wiadukt autostradowy WA-280

319 m3

0 m3

21

Zasypki fundamentów i za przyczółkami - Zasypki za korpusami – oś 1 i 2

450 m3

450 m3

22

Ława fundamentowa - Betonowanie fundamentu – oś 1

Przejście dla zwierząt dużych PZDg1

154 m3

0 m3

23

Podpory - Betonowanie filara – oś 2

45 m3

45 m3

24

Ława fundamentowa - Zbrojenie fundamentu – oś 1

Wiadukt autostradowy WA-281

35 000 kg

0 kg

25

Podpory - Deskowanie oczepów – oś 3

Wiadukt drogowy WD-282

50%

50%

26

Zasypki fundamentów i za przyczółkami - Zasypki słupów – podpora P2, P3, P4

235 m3

235 m3

 

 
Roboty branżowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Przepusty żelbetowe fi 800 pod koroną drogi
Montaż przepustu P-144
A1 km 327+065 1 szt. 0 szt.
2 Przepusty fi 600 z rur z tworzyw sztucznych
Montaż przepustów P176a, P180, P-181
A1 km 332+330, DW101 0+004, DG106607E 0+201 3 szt. 0 szt.
3 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110 między obiektem 277 a 280 
330+921-332+336 1 415 m 2 000 m
4 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne - Montaż studni drenarskich  330+921-332+336 8 szt. 10 szt.
5 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne - Układanie sączków - poprzeczek drenarskich Φ110 330+921-332+336 163 m 260 m
Zasilanie obiektów
6 Punkt preselekcji pojazdów HSWiM/A NPR-07
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 3x120mm
A1 km 326+800-327+300 200 m 0 m
7 Punkt preselekcji pojazdów HSWiM/A NPR-07
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp 110
A1 km 326+800-327+300 64 m 0 m
8 Przepompownia P6,P7
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 4x35mm
A1 km 330+660-330+720 120 m 120 m
9 Przepompownia P6,P7
Ułożenie rur ochronnych RHDPEp 110
A1 km 326+800-327+300 40 m 40 m
Oświetlenie układu drogowego
10 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKY 4x35mm
L02 km 0+700-0+400 300 m 0 m
11 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Montaż fundamentów stanowisk słupowych
L02 km 0+700-0+400 7 szt. 0 szt.
12 Układ zasilający do szafy SO-3 i szafa oświetleniowa SO-3
Ułożenie rury ochronnej 2xRHDPE110
L02 km 0+700-0+400 10 m 0 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
13 Kolektor 7 - Montaż osadnika 3OS7 A1 km 328+800 1 szt. 0 szt.
14 Kolektor 7 - Montaż rury PP500 8,5 m 0 m
15 Kolektor 7 - Montaż rury PP200 9 m 0 m
16 Kolektor 7 - Montaż studni DN1500 3 szt. 0 szt.
17 Kolektor 7 - Montaż studni DN1200 1 szt. 0 szt.
18 Kolektor 14 - Montaż osadnika 3OS14 A1 km 328+800 1 szt. 0 szt.
19 Kolektor 14 - Montaż rury PP500 21,5 m 6 m
20 Kolektor 14 - Montaż rury PP200 9,5 m 2 m
21 Kolektor 14 - Montaż studni DN1500 3 szt. 3 szt.
22 Kolektor 14 - Montaż studni DN1200 1 szt. 1 szt.
23 Kolektor 19 - Montaż rury PP400 A1 km 328+800 18 m 10 m
24 Kolektor 19 - Montaż rury PP300 20,5 m 32 m 
25 Kolektor 19 - Montaż studni DN1500 1 szt. 0 szt.
26 Kolektor 19 - Montaż studni DN1200 2 szt. 2 szt.
27 Wpust fi 500 - Montaż wpustów  A1 km 328+600, 330+900, 332+350 3 szt. 0 szt.
Magistrala wodociągowa DN1600
28 Kolizja 0033A - Betonowanie komory montażowej DP 2900E km 0+140 25 m3 25 m3
29 Kolizja 0033A - Układanie prefabrykatów górnych tunelu 16 szt. 16 szt.
30 Kolizja 0033A - Przełączenie przepływu wody z bypassów na rurę docelową  1 szt. 1 szt.
31 Kolizja 0031 - Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na komorach montażowej i rewizyjnej DG 106849E 0+340 249 m2 125 m2
32 Kolizja 0031 - Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach tunelu 277,92 m2 277,92 m2
33 Kolizja 0031 - Przełączenie przepływu wody z bypassów na rurę docelową 1 szt. 1 szt.
34 Kolizja 0033 - Układanie folii kubełkowej 327+200 161,55 m2 320 m2
35 Kolizja 0033 - Zasypka obudowy magistrali 800 m3 1 600 m3
36 Kolizja 0033 - Szalowanie, zbrojenie płyty zespalającej 100% 50%
37 Kolizja 0033 - betonowanie płyty zespalającej 57,66 m3 0 m3
38 Kolizja 0033 - Przełączenie przepływu wody z bypassów na rurę docelową 1 szt. 1 szt.
System łączności autostradowej
39 Kanalizacja kablowa - Montaż poprzeczki między studniami F3 i F3/1 A1 km 334+100 37 m 0 m
40 Kanalizacja kablowa - Montaż poprzeczki między studniami D2/1 iD2/2 A1 km 320+400 0 m 10 m
41 Studnie kablowe SKMP-3
Montaż studni E7, E20, F1, F3
A1 km 327+700, 333+050, 333+420, 334+100 4 szt. 1 szt.
42 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni E7/1 
A1 km 327+700 1 szt. 0 szt.
43 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni D2/1, D2/2
A1 km 320+400 0 szt. 2 szt.
 
 
 
Tydzień 28
 
 
Roboty drogowe
 

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 

 

1

Odhumusowanie

Dw 107 km 0+000 – 0+400
Dw 100+110 km 1+000 – 1+300
Dw 89 km 0+000 – 0+083
Dw 83 km 0+250 – 0+700

2 800,00 m2
2 100,00 m2

0 m2
0 m2

2 800,00 m2
1 050,00 m2

498,00 m2
2 700,00 m2

2

Rozbiórka

Dw 107 km 0+000 – 0+824

2 400,00 m2

2 400,00 m2

II ROBOTY ZIEMNE

 

 

3

Wykonanie wykopów

A1 km 329+300 – 330+050
A1 km 330+900 – 332+700
A1 km 335+000 – 335+937 str. P
L03 km 0+050 – 0+200

1 000,00 m3
3 000,00 m3
2 500,00 m3

1 500,00 m3

1 000,00 m3
3 000,00 m3
2 500,00 m3

1 500,00 m3

4

Wykonanie nasypów

A1 km 330+700 – 330+820
A1 km 330+900 – 332+350
A1 km 332+400 – 334+000
A1 km 334+290 – 334+380
DG 106406E km 0+000 – 0+880
Dw 100+110 km 1+000 – 1+300
Dw 111 km 0+054 – 0+250
WD 279 – nasyp pod chodnik

5 000,00 m3
0 m3
1 000,00 m3
1 500,00 m3
1 000,00 m3

1 500,00 m3

700,00 m3
450,00 m3

5 000,00 m3
1 500,00 m3
1 000,00 m3
1 500,00 m3
1 000,00 m3

0 m3

700,00 m3
450,00 m3

5

Ulepszenie gruntu dodatkami

Dw 107 km 0+000 – 0+400

2 400,00 m2

0 m2

6

Górna w-wa nasypu - warstwa z gruntu niewysadzinowego

A1 km 320+010 – 320+300
DG 106406E km 0+000 – 0+880

0 m3

900,00 m3

500,00 m3

0 m3

III PODBUDOWY

 

 

7

Warstwa mrozoochronna

A1 km 328+150 – 328+280
A1 km 328+900 - 329+300 str. P
L03 km 0+420 – 0+740
L04/05 km 0+120 - 0+400

5 200,00 m2
0 m2

3 000,00 m2
0 m2

5 200,00 m2
8 000,00 m2

3 000,00 m2
1 300,00 m2

8

Podbudowa z KŁSM

Dw 67 km 0+000 – 0+775
Dw 98a km 0+000 – 0+359


3 370,00 m2
0 m2


3 370,00 m2
1 260,00 m2

9

Stabilizacja cementem (wzmocnienie podłoża)

A1 km 327+200 – 327+500
A1 km 320+300 – 320+700 str. P

12 000,00 m2

0 m2

0 m2

12 000,00 m2

10

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne

Dw 66 km 0+076 - 0+665,59
Dw 67 km 0+000 - 0+744,72
L02 km 0+348 - 0+700

8 386,72 m2

2 885,00 m2

11

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne

L02 km 0+348 - 0+700

6 455,00 m2

6 420,00 m2

12

Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm

A1 km 330+940 - 332+305 str. P i L

33 852,00 m2

31 040,00 m2

13

Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm

L02 km 0+348 - 0+700

2 885,00 m2

2 885,00 m2

IV NAWIERZCHNIE

 

 

14

Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm

A1 km 332+400 - 334+195 str. L m2

18 478,00 m2

18 478,00 m2

15

Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC 11W

Dw 66 km 0+076 - 0+665,59

Dw 67 km 0+000-0+744,72

2 330,00 m2

3 171,72 m2

0 m2

0 m2

16

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm

L02 km 0+348 - 0+700 m2

2 820,00 m2

2 820,00 m2

17

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm

L02 km 0+348 - 0+490

750,00 m2

750,00 m2

 

 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kapa chodnikowa - Beton wyrównawczy  pod kapy chodnikowe na skrzydłach Wiadukt drogowy WD-270 5 m3 0 m3
2 Kapa chodnikowa - Zbrojenie kap chodnikowych 2 033 kg 2 033 kg
3 Kapa chodnikowa - Betonowanie kap chodnikowych  53 m3 0 m3
4 Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
0 mb 140 mb
5 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
Most autostradowy MA-273 12 000kg 12 000kg
6 Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych 
85 m3 85 m3
7 Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym
240mb 240mb
8 Krawężnik mostowy kamienny
Układanie krawężników na ustroju nośnym 
0 mb 240mb
9 Izolacja gruba - Izolacja gruba na ustroju nośnym Wiadukt drogowy WD-274 0 m2 500 m2
10 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Wykonanie  nawierzchni z asfaltu twardolanego
 
500m2 400m2
11 Izolacja gruba
Izolacja gruba na ustroju nośnym
 
Wiadukt drogowy WD-275 0m2 400m2
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Wykonanie  nawierzchni z asfaltu twardolanego
 
400m2 0m2
 Krawężnik mostowy kamienny
Układanie krawężników na podporze P1
  
0mb 20mb
12 Ława fundamentowa
Betonowanie ławy fundamentowej – P2 – etap 2
 
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 155m3 155m3
13 Podpory
Betonowanie słupów – P2
 
48m3 48m3
14 Podpory - Betonowanie korpusu przyczółka – P1 100m3 0m3
15 Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka za przyczółkami – P2 
 
0m3 450m3
Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
Izolacje cienkie ławy fundamentowej – P2
 
0m2 340m2
16 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Wykonanie  nawierzchni z asfaltu twardolanego
 
Wiadukt drogowy WD-276 485m2 400m2
Izolacja gruba
Izolacja gruba na ustroju nośnym
 
0m2 485m2
17 Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka przyczółka – oś 1
 
Wiadukt autostradowy WA-277 1500m3 500m3
18 Zasypki fundamentów i za przyczółkami - Zasypka przyczółka oś 2 600m3 450m3
Płyty przejściowe
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe
 
63m3 0m3
Podpory
Zbrojenie ścianek zaplecznych – oś 2
 
1 400kg 0kg
19 Izolacja gruba
Izolacja gruba na ustroju nośnym w obrębie kap chodnikowych
Wiadukt autostradowy WA-278 150m2 150m2
Kapa chodnikowa
Beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydłach
0m3 15m3
Kapa chodnikowa - zbrojenie kap chodnikowych 4000 kg 0kg
Krawężnik mostowy kamienny
Układanie krawężników na ustroju nośnym 
68mb 108mb
20 Płyty przejściowe
Zbrojenie płyt przejściowych
Wiadukt drogowy WD-279 0kg 1000kg
21 Ustrój nośny
Betonowanie ustroju nośnego – kierunek Stryków 
Wiadukt autostradowy WA-280 300m3 300m3
22 Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki za korpusami – oś 2
400m3 400m3
23 Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
Izolacje cienkie na korpusach – oś 1 i 2
0m2 200m2
24 Ława fundamentowa
Zbrojenie fundamentów  – oś 1
 
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20000kg 20000kg
25 Ława fundamentowa - Betonowanie fundamentu oś 1 0m3 53m3
26 Podpory
Zbrojenie filarów – oś 2
500kg 500kg
27 Podpory - Betonowanie filarów oś 2 22m3 0m3
28 Ława fundamentowa
Zbrojenie fundamentu – oś 1
 
Wiadukt autostradowy WA-281 50 000kg 50 000kg
29 Podpory
Zbrojenie oczepu – P3
 
Wiadukt drogowy WD-282 10 000kg 0kg
30 Podpory - Zbrojenie P1 0kg 7 500kg

 

 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110 między obiektem 277 a 280 
A1 km 330+921-334+245 1 100 m 1 100 m
2 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110- Φ200 między km 320+010 do km 321+325 (WD 270)
0 m 1 125 m
3 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Montaż studni drenarskich 
15 szt. 19 szt.
4 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków - poprzeczek drenarskich Φ110-Φ200 
180 m 373 m
Zasilanie obiektów
5 Znak informacji pogodowej VMS/M-08 i stacja meteo MS-05
Montaż złącza kablowego ZK-T3
A1 km 322+100 1 szt. 1 szt.
6 Przepompownia P5
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 4x35mm
A1 km 328+420-328+760 440 m 440 m
7 Przepompownia P5
Ułożenie rur ochronnych RHDPEk-F110
12 m 12 m
8 Przepompownia P5
Montaż złącza kablowego ZK-P5 i złacza kablowo-pomiarowego ZKP1-P5
2 szt. 2 szt.
9 Przepompownia P9
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 3x120mm
A1 km 332+300 100 m 0 m
10 Przepompownia P9
Ułożenie rur ochronnych RHDPEk-F110
24 m 0 m
Oświetlenie układu drogowego
11 OŚWIETLENIE W REJONIE WĘZŁA WROCŁAW 
Montaż fundamentów stanowisk słupowych C2/17-C2/22 
A1 km 321+960-322+180 6 szt. 6 szt.
Budowa kanalizacji deszczowej 
12 Kolektor 7 - Montaż osadników 3OS7, 3OS7.1 A1 km 328+800 2 szt. 1 szt.
13 Kolektor 7 - Montaż rury PP500 8,5 m 8,5 m
14 Kolektor 7 - Montaż rury PP400 34 m 0 m
15 Kolektor 7 - Montaż rury PP 200 8 m 8 m
16 Kolektor 7 - Montaż studni DN 1500 4 szt. 4 szt.
17 Kolektor 7 - Montaż studni DN 1200 1 szt. 1 szt.
18 Kolektor 19 - Montaż rury PP 400 A1 km 328+800 0 m 0 m
19 Kolektor 19 - Montaż rury PP 300 0 m 0 m
20 Kolektor 19 - Montaż studni DN 1500 1 szt. 0 szt.
21 Kolektor 19 - Montaż studni DN 1200 0 szt. 0 szt.
22 Kolektor 20 - Montaż osadnika 3OS20  A1 km 332+300 1 szt. 0 szt.
23 Kolektor 20 - Montaż studni DN 2000 3 szt. 0 szt.
24 Kolektor 20 - Montaż studni DN 1500 1 szt. 0 szt.
25 Kolektor 20 - Montaż rury betonowej DN 1000 22,5 m 0 m
26 Kolektor 20 - Montaż rury PP 200 10 m 0 m
27 Kolektor 29 - Osadnik 3OS29  Łącznica L01 0 szt. 1 szt.
28 Kolektor 29 - Studnie DN 1500 0 szt. 5 szt.
29 Kolektor 29 - Studnia DN 1200 0 szt. 1 szt.
30 Kolektor 29 - Rury PP DN 300 0 m 18 m
31 Kolektor 29 - Rury PP DN 400 0 m 42 m
32 Kolektor 29 - Rury PP DN 200 0 m 10 m
33 Kolektor 2, kolektor 2a, kolektor 3, kolektor 3a
Montaż studni DN 1000
WD 270 km 321+335 0 szt. 1 szt.
34 Wpusty deszczowe fi 500
Montaż wpustów deszczowych fi 500
najazd na WD276  0 szt. 19 szt.
35 Wpusty deszczowe fi 500
Montaż kratek żeliwnych  
najazd na WD276  0 szt. 8 szt.
36 Przykanaliki DN 200 najazd na WD276  0 m 57 m
37 Wyloty DN 200 najazd na WD276  0 szt. 8 szt.
Magistrala wodociągowa DN1600
38 Kolizja 0033A - Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na komorach montażowej i rewizyjnej DP 2900E km 0+140 249 m2 0 m2
39 Kolizja 0033A - Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach tunelu 560 m2 0 m2
40 Kolizja 0031 - Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na komorach montażowej i rewizyjnej DG 106849E 0+340 125 m2 125 m2
41 Kolizja 0031 - Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach tunelu 277,92 m2 277,92 m2
42 Kolizja 0031 - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyt dociążających na komorach 62 m3 5 m3
43 Kolizja 0033 - Montaż płyt przejściowych A1 km 327+200 32 szt. 32 szt.
44 Kolizja 0033 - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej 57,66 m3  57,66 m3 
System łączności autostradowej
45 Studnie kablowe SKMP-3
Montaż studni E17 
A1 km 332+100 1 szt. 1 szt.
46 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni E17/3
A1 km 332+100 1 szt. 1 szt.
 
 
Tydzień 29
 

Roboty drogowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 

 

1

Odhumusowanie

Dw 100+110 km 1+000 – 1+300

Zjazdy DG 106607E
Zjazdy Dw 100+110


1 100,00 m2

500,00 m2
700,00 m2


1 100,00 m2

500,00 m2
350,00 m2

II ROBOTY ZIEMNE

 

 

2

Wykonanie wykopów

A1 km 329+300 – 330+050
A1 km 335+000 – 335+937 str. P
A1 km 335+300 - 335+937 str. L
L03 km 0+050 – 0+200

3 000,00 m3
1 500,00 m3


1 500,00 m3
1 000,00 m3

3 000,00 m3
1 500,00 m3


450,00 m3
500,00 m3

3

Wykonanie nasypów

A1 km 330+900 – 332+350
A1 km 334+290 – 334+380
DG 106406E km 0+000 – 0+880
A1 km 335+300 - 335+600 str. P
Dw 107 km 0+000 - 0+824
Dw 100+110 km 1+000 - 1+300

1 500,00 m3
1 500,00 m3
1 000,00 m3

1 000,00 m3

1 000,00 m3

500,00 m3

750,00 m3
1 500,00 m3
1 000,00 m3

1 000,00 m3

1 000,00 m3

500,00 m3

4

Ulepszenie gruntu dodatkami

Dw 100+110 km 1+000 - 1+300
Dw 111 km 0+054 - 0+220

0 m3

0 m3

2 200,00 m3

1 100,00 m3

5

Górna w-wa nasypu - warstwa z gruntu niewysadzinowego

DG 106406E km 0+000 – 0+880

900,00 m3

900,00 m3

III PODBUDOWY

 

 

6

Warstwa mrozoochronna

A1 km 329+300 - 329+500
L01 km 0+070 - 0+620

L04/05 km 0+120 - 0+400
A1 km 320+010 - 320+700 str. P

8 000,00 m2
4 400,00 m2

0 m2
0 m2

8 000,00 m2
2 200,00 m2

2 500,00 m2
7 800,00 m2

7

Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6

A1 km 328+150 - 329+500 str. L

13 305,00 m2

13 305,00 m2

8

Stabilizacja cementem (wzmocnienie podłoża)

A1 km 327+200 - 327+500
Dw 68 km 0+000 - 0+129,33

12 000,00 m2
0 m2

12 000,00 m2
774,00 m2

9

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne

Dw 66 km 0+076 - 0+665,59
Dw 67 km 0+000 - 0+744,72
Dw 98 km 0+000 - 0+359,08

6 856,70 m2

6 856,70 m2

10

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne

Dw 66 km 0+076 - 0+665,59
Dw 67 km 0+000 - 0+744,72
Dw 98 km 0+000 - 0+359,08

6 757,00 m2

6 757,00 m2

11

Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm

A1 km 332+080 - 332+305 str. P

2 812,00 m2

2 812,00 m2

IV NAWIERZCHNIE

 

 

12

Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm

A1 km 332+400 - 334+195 str. P

18 770,00 m2

18 770,00 m2

13

Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC 11W

Dw 66 km 0+076 - 0+665,59
Dw 67 km 0+000 - 0+744,72
Dw 98 km 0+000 - 0+359,08

2 330,00 m2
3 171,72 m2
1 335,00 m2

2 330,00 m2
3 171,72 m2
1 335,00 m2

14

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm

Dw 66 km 0+076 - 0+665,59
Dw 67 km 0+000 - 0+744,72
Dw 98 km 0+000 - 0+359,08

2 285,00 m2
3 110,00 m2
1 305,00 m2

2 285,00 m2
3 110,00 m2
1 305,00 m2

 

Roboty mostowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

1

Kapa chodnikowa - Beton wyrównawczy  pod kapy chodnikowe na skrzydłach

Wiadukt drogowy WD-270

5 m3

0 m3

Kapa chodnikowa - Betonowanie kap chodnikowych

53 m3

53 m3

2

Kapa chodnikowa
Beton wyrównawczy  pod kapy chodnikowe na skrzydłach

Most autostradowy MA-273

7 m3

0 m3

3

Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Drenaż płyty pomostu

Wiadukt drogowy WD-274

172 mb

0 mb

4

Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Wykonanie  nawierzchni z asfaltu twardolanego

Wiadukt drogowy WD-275

400 m2

400 m2

Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach podpory nr 1

0 kg

1270 kg

Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory nr 1 

20 mb

20 mb

Krawężnik mostowy kamienny
Układanie krawężników na najeździe podpory nr 1 

20 mb

20 mb

5

Podpory
Betonowanie korpusu przyczółka – P1

Przejście dla zwierząt średnich PZSg2

100 m3

100 m3

Podpory - Betonowanie muru – M2

50 m3

50 m3

6

Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka przyczółka

Wiadukt autostradowy WA-277

650 m3

650 m3

Płyty przejściowe
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe – oś 1

18 m3

18 m3

Płyty przejściowe -  Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe – oś 2

0 m3

18 m3

Podpory
Zbrojenie ścianek zaplecznych – oś 2

1 400 kg

1 400 kg

Podpory - Betonowanie ścianek zaplecznych – oś 2

30 m3

30 m3

7

Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych

Wiadukt autostradowy WA-278

4 000 kg

4 000 kg

Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych

54 mb

0 mb

8

Modułowe urządzenia dylatacyjne
Betonowanie dylatacji – oś 1 i 5

Wiadukt drogowy WD-279

2 m3

2 m3

Płyty przejściowe
Betonowanie płyt przejściowych – oś 1 i 5

36 m3

36 m3

9

Ustrój nośny
Zbrojenie ustroju nośnego – kierunek Tuszyn

Wiadukt autostradowy WA-280

0 kg

8 500 kg

Płyty przejściowe
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe – P1 i P2

50 m3

0 m3

10

Ława fundamentowa
Betonowanie fundamentów  – oś 3

Przejście dla zwierząt dużych PZDg1

55 m3

0 m3

Podpory
Betonowanie filarów – oś 2

23 m3

23 m3

11

Ława fundamentowa
Beton niekonstrukcyjny muru oporowego M1

Wiadukt autostradowy WA-281

0 m3

20 m3

Ława fundamentowa Zbrojenie fundamentu – P1 i P2 – kierunek Tuszyn

0 kg

50 000 kg

 Ława fundamentowa Betonowanie fundamentu – oś 1

260 m3

260 m3

12

Podpory - Zbrojenie – P1

Wiadukt drogowy WD-282

0 kg

7 000 kg

Podpory -  Zbrojenie oczepu – P3

0 kg

15 000 kg

Podpory - Betonowanie oczepu – oś 1

50 m3

50 m3

13

Beton niekonstrukcyjny

Przepust - P1

5 m3

5 m3

Roboty ziemne pod fundamenty skrzydełek - wylot

0 m3

20 m3

Betonowanie fundamentów skrzydełek - wylot

0 m3

5 m3

Betonowanie  ścianki czołowej  - wylot

0 m3

3 m3

Izolacje z papy

30 m2

30 m2

 

Roboty branżowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

Odwodnienie korpusu drogowego

1

Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110 -Φ200  między obiektem 2770 a węzłem Wrocław (321+340 - 322+145)

A1 km 321+340-322+145, 320+010-321+325

799,54 mb

799,54 mb

Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110- Φ200 pomiędzy km 320+010 do km 321+325 (WD 270)   

1496,06 mb

1496,06 mb

Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110- Φ200 pomiędzy km 325+560 do km 326+735  

0 mb

1110 mb

Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Montaż studni drenarskich

7 szt.

7 szt.

Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne Układanie sączków - poprzeczek drenarskich Φ110-Φ200

143,99 mb

143,99 mb

Zasilanie obiektów

2

Przepompownia P4
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 4x240mm

A1 km 326+400-326+600

0 m

250 m

Przepompownia P9
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 4x120mm

A1 km 332+300

295 mb

0 mb

Przypompownia P9 - Ułożenie rur ochronnych RHDPEp-110, RHDPEk-F110

60 m

60 m

Przypompownia P9 Złącze kablowe ZK-P9

1 szt

0 szt.

Budowa kanalizacji deszczowej

3

Kolektor 12,13
Montaż studni wpadowych

A1 km 328+240

4 szt.

0 szt.

4

Kolektor 20 Montaż osadnika 3OS20

A1 km 332+300

1 szt.

0 szt.

Kolektor 20 Montaż studni DN2000

3 szt

0 szt.

Kolektor 20 Montaż studni DN1500

1 szt.

0 szt.

Kolektor 20 Montaż rury betonowej DN1000

22,5 m

0 m

Kolektor 20 Montaż rury PP200

10 m

0 m

5

Kolektor 28 Osadnik 3OS28

Łącznica L01

1 szt.

1 szt.

Kolektor 28 Studnie DN 1500

1 szt.

4 szt.

Kolektor 28 Studnia 1200

2 szt.

2 szt.

Kolektor 28 Montaż rury PP200

0 m

6 m

Kolektor 28 Montaż rury PP300

0 m

20 m

Kolektor28 Montaż rury PP400

0 m

11 m

6

Przejście pod magistralą wodociągową
Montaż rur GRP DN 500

A1 km 327+200

0 m

39 m

Przejście pod magistralą wodociągową, Montaż rur GRP DN 600

0 m

32 m

Przejście pod magistralą wodociągową, Montaż studni DN 1200

0 szt.

4 szt.

7

Wpusty deszczowe fi 500
Montaż wpustów deszczowych fi 500

A1 km 320+010-325+020;
330+700-330+800

23 szt.

4 szt.

8

Przykanaliki DN 200

A1 km 320+010-325+020; 330+700-330+800

69 mb

12 mb

9

Wyloty DN 200

od WD277 do WD278
A1 km 330+900-330+325

26 szt.

49 szt.

A1 km 325+300-325+500

0 szt.

25 szt.

Magistrala wodociągowa DN1600

10

Kolizja 0033A
Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na komorach montażowej i rewizyjnej.

DP 2900E km 0+140

249 m2

125 m2

Kolizja 0033A, Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach tunelu.

560 m2

230 m2

Kolizja 0033A, Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyt dociążających na komorach

43 m3

0 m3

11

Kolizja 0031
Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na komorach montażowej i rewizyjnej.

DG 106849E km 0+340

125 m2

0 m2

Kolizja 0031, Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach tunelu.

277,92 m2

0 m2

Kolizja 0031, Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyt dociążających na komorach

57 m3

57 m3

12

Kolizja 0033
Prace wykończeniowe – ułożenie papy termozgrzewalnej  na płycie zespalającej

A1 km 327+200

200 m2
(1 kpl.)

200 m2
(1 kpl.)

System łączności autostradowej

13

Kanalizacja kablowa
Montaż poprzeczek 2xRHDPEp125/11,4

A1 km 321+100

0 m

21 m

14

Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni E11/1

A1 km 329+640

2 szt.

2 szt.

15

Studnia kablowa SKMP-3
Montaż studni E11, E16

A1 km 329+640,
km 331+600

0 szt.

2 szt.

 
 
 
Tydzień 30

 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Odhumusowanie Zjazdy Dw 66
Zjazdy Dw 67
Zjazdy Dw 74
Zjazdy Dw 80
Zjazdy Dw 82
Zjazdy Dw 83
Zjazdy Dw 92+93
Zjazdy Dw 105
Zjazdy Dw 107
Zjazdy Dw 100+110
 
465,00 m2
135,00 m2
300,00 m2
210,00 m2
135,00 m2
195,00 m2
135,00 m2
300,00 m2
450,00 m2
350,00 m2
 
465,00 m2
135,00 m2
300,00 m2
210,00 m2
135,00 m2
195,00 m2
135,00 m2
300,00 m2
225,00 m2
175,00 m2
 
II ROBOTY ZIEMNE    
2 Wykonanie wykopów A1 km 329+500 – 330+050
A1 km 335+000 – 335+937 str. P
A1 km 335+300 - 335+937 str. L
L02 km 0+850 - 1+000
L03 km 0+050 - 0+200
3 000,00 m3
1 500,00 m3

2 000,00 m3

1 000,00 m3
500,00 m3
3 000,00 m3
1 500,00 m3

2 000,00 m3

0 m3
500,00 m3
3 Wykonanie nasypów A1 km 327+200 - 327+450
A1 km 330+900 - 332+350
A1 km 335+000 - 335+937 str. L
Zjazdy Dw 105
Zjazdy Dw 107
Zjazdy Dw 100+110
Dw 113 0+000 - 0+300
4 000,00 m3
1 500,00 m3
1 150,00 m3

150,00 m3
225,00 m3
175,00 m3
0 m3
4 000,00 m3
1 500,00 m3
1 150,00 m3

150,00 m3
225,00 m3
175,00 m3
200,00 m3
4 Ulepszenie gruntu dodatkami A1 km 327+200 - 327+450
L03 km 0+030 - 0+150
8 000,00 m2
1 500,00 m2
8 000,00 m2
1 500,00 m2
5 Górna w-wa nasypu - warstwa z gruntu niewysadzinowego A1 km 334+290 - 334+380 1 000,00 m3 0 m3
III PODBUDOWY    
6 Warstwa mrozoochronna A1 km 320+010 - 320+300 str. P
L01 km 0+070 - 0+620
5 800,00 m2

3 000,00 m2
5 800,00 m2

3 000,00 m2
7 Podbudowa z KŁSM  DP 2900E km 0+180 - 0+280
DP 2900E km 0+370 - 0+910
DG 106873E km 0+000 - 0+340
DG 106873E km 0+430 - 0+640
DG 106849E 0+000 - 0+240
0 m2
2 970,00 m2

3 025,00 m2


0 m2
600,00 m2
2 970,00 m2

3 025,00 m2


1 440,00 m2
8 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 A1 km 320+700 - 322+150 str. P 8 190,00 m2 8 190,00 m2
9 Stabilizacja cementem (wzmocnienie podłoża) DG 106406E km 0+000 - 0+340
DG 106406E km 0+500 - 0+880
A1 km 329+500 - 330 +050 str. L
2 620,00 m2


0 m2
2 620,00 m2


11 000,00 m2
10 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne DP 2900 (WD 276) km 0+355-0+910

DG 106873E (WD-274) km 0+000-0+339,91 
DG 106873E (WD-274) km 0+421,42 - 0+640                        
3 350,00 m2
2 780,00 m2
3 350,00 m2
0 m2
11 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne DP 2900 (WD 276) km 0+288 - 0+910 
DG 106873E (WD-274) km 0+000 - 0+640
3 730,00 m2

3 170,00 m2
 
3 330,00 m2

0 m2
 
12 Podbudowa z chudego betonu - podbudowa z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C6/9 – 20 cm A1 km 327+450 - 328+100 str. P i L 8 060,00 m2 6 325,00 m2
A1 km 328+170 - 328+300 str. P i L 1 612,00 m2  1 612,00 m2
A1 km 325+060 - 325+445 str. P
A1 km 325+060 - 325+325 str. L
 
0 m2
 
8 070,00 m2
A1 km 326+390 - 326+700 str. P  0 m2  3 844,00 m2
13 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P DP 2900 (WD 276) km 0+355 - 0+910 3 350,00 m2 3 350,00 m2
IV NAWIERZCHNIE    
14 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC 11W DG 106873E (WD-274) km 0+000 - 0+339,91                    DG 106873E (WD-274) km 0+421,42 - 0+640 2 780,00 m2 0 m2
15 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm DP 2900 (WD 276) km 0+288 - 0+910
DG 106873E (WD-274) km 0+000 - 0+640       
3 730,00 m2

3 170,00 m2
 
3 300,00 m2

0 m2
 

 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Kapa chodnikowa
Beton wyrównawczy  pod kapy chodnikowe na skrzydłach
 
Wiadukt drogowy WD-270 5 m3 0 m3
Krawężnik mostowy kamienny
Krawężnik na skrzydłach
 
20 mb 0 mb
2 Kapa chodnikowa
Beton wyrównawczy  pod kapy chodnikowe na skrzydłach
 
Most autostradowy MA-273 7 m3 0 m3
Krawężnik mostowy kamienny
Krawężnik na skrzydłach
 
22 mb 0 mb
   
3 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Drenaż płyty pomostu
 
Wiadukt drogowy WD-274 172 mb 0 mb
Nawierzchnia SMA
Ułożenie nawierzchni z SMA
 
500 m2 0 m2
Nawierzchnia chodników z żywic
Nawierzchnia kap chodnikowych z żywicy epoksydowej
 
0 m2 360 m2
4 Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych na najeździe 
 
Wiadukt drogowy WD-275 7 m3 7 m3
Nawierzchnia chodników z żywic
Nawierzchnia kap chodnikowych z żywicy epoksydowej
 
0 m2 214 m2
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż kotew balustrad
 
0 szt. 85 szt
5 Wykop pod fundamenty
Wykop – P3
 
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 3 000 m3 3 000 m3
Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
Izolacja cienka
 
600 m2 600 m2
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypka za przyczółkiem 1
 
600 m2 600 m2
6 Nawierzchnia SMA
Ułożenie nawierzchni z SMA na płycie
 
Wiadukt drogowy WD-276 452 m2 0 m2
Nawierzchnia chodników z żywic
Nawierzchnia kap chodnikowych z żywicy epoksydowej
 
0 m2 270 m2
7 Płyty przejściowe
Zbrojenie płyt przejściowych – oś 2
 
Wiadukt autostradowy WA-277 7 500 kg 7 500 kg
Płyty przejściowe Betonowanie płyt przejściowych – oś 2 54 m3 54 m3
Podpory
Zbrojenie ścianek zaplecznych – oś 1
 
1 400 kg 1 400 kg
Podpory Betonowanie ścianek zaplecznych – oś 1 30 m3 0 m3
Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
Izolacja cienka na płytach przejściowych w osi 2
 
220 m2 220 m2
Izolacja gruba
Izolacja gruba na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych - oś 2
 
100 m2 100 m2
8 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym nitka Stryków i Tuszyn
 
Wiadukt autostradowy WA-278 25 000 kg 3 000 kg
Deski gzymsowe (h=60 cm)
Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym i skrzydłach
 
54 mb 0 mb
9 Ustrój nośny
Zbrojenie ustroju nośnego – kierunek Tuszyn
 
Wiadukt autostradowy WA-280 35 000 kg 35 000 kg
10 Ława fundamentowa
Betonowanie fundamentu - oś 1 – segment A
 
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 0 m3 200 m3
Ława fundamentowa Zbrojenie fundamentu – oś 1 – segment C 0 kg 16 300 kg
Ława fundamentowa Betonowanie fundamentu - oś 1 – segment C 0 m3 200 m3
11 Ława fundamentowa
Betonowanie fundamentu – oś 2 – kierunek Stryków i Tuszyn
 
Wiadukt autostradowy WA-281 145 m3 145 m3
Ława fundamentowa Betonowanie fundamentu muru oporowego M1 110 m2 110 m2
Ława fundamentowa Zbrojenie fundamentu muru oporowego M1 10 000 kg 10 000 kg
Podpory
Zbrojenie filarów ø 1200 mm – oś 2
 
1 000 kg 1 000 kg
Izolacje bitumiczne wykonane na zimno
Izolacje cienkie fundamentu – P2 – kierunek Tuszyn
 
0 m2 200 m2
12 Podpory
Zbrojenie korpusu – oś 5
 
Wiadukt drogowy WD-282 7 000 kg 7 000 kg
Podpory Betonowanie korpusu – oś 5 35 m3 35 m3
Podpory Montaż szalunku oczepu – oś 2 0 % 80 %
Podpory Betonownie oczepu – oś 3 35 m3 35 m3
Podpory Montaż szalunku oczepu – oś 4 0 % 20 %
Podpory Betonowanie ciosów podłożyskowych – oś 1 i 5 2 m3 2 m3
13 Zbrojenie i betonowanie skrzydeł wylotu Przepust P1 0 m3 4 m3
Izolacja cienka skrzydeł wylotu 0 m2 25 m2
Zbrojenie płyty zespalającej 0 kg 400 kg
14 Zasypki przepustu Przepust P4 0 m3 250 m3
15 Zasypki przepustu Przepust P5 0 m3 100 m3

 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ110 – Φ200 pomiędzy obiektem 274 a 275
 
A1 km 325+600-326+700, 326+763-327+140 1100 m 395 m
2 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne, Układanie sączków podłużnych Φ110 – Φ200 w km 326+763-327+140 0m 377 m
3 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne, Montaż studni drenarskich  3 szt 7 szt.
4 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne, Układanie poprzeczek drenarskich Φ110 – Φ200 60 m 132 m
Zasilanie obiektów
5 Przepompownia P4
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 4x240mm
 
A1 km 326+600-327+720, DG106849E 0+000-0+220 690 m 180 m
6 Przepompownia P4, Ułożenie rur ochronnych RHDPEp110 116 m 43 m
7 Przepompownia P9
Wykop i układanie kabla zasilającego YAKXs 3x120mm
 
A1 km 332+300 180 m 30 m
8 Przepompownia P9, Złącze kablowe ZK-P9 1 szt 0 szt.
Budowa kanalizacji deszczowej 
9 Kolektor 2, kolektor 2a, kolektor 3, kolektor 3a
Montaż studni DN 1500 3DW3.1
 
A1 km 321+335 0 szt. 1 szt.
10 Kolektor 7 6
Montaż osadników 3OS6, 3OS6.1
 
A1 km 325+760 2 szt. 0 szt
11 Kolektor 7 6 Montaż rury PP600 3,5 m 0 m
12 Kolektor 7 6 Montaż rury PP400 18,5 m 0 m
13 Kolektor 7 6 Montaż rury PP300 47,5 m 0 m
14 Kolektor 7 6 Montaż rury PP200 19,5m 0 m
15 Kolektor 20 Montaż osadnika 3OS20 A1 km 332+300 1 szt. 1 szt.
16 Kolektor 20 Montaż studni DN2000 3 szt. 3 szt.
17 Kolektor 20 Montaż studni DN1500 1 szt. 1 szt
18 Kolektor 20 Montaż rury betonowej DN1000 22,5 m 22,5 m
19 Kolektor 20 Montaż rury PP200 10 m 10 m
20 Przejście pod magistralą wodociągową
Montaż rur GRP DN500
 
A1 km 327+200 66 m 66 m
21 Przejście pod magistralą wodociągową Montaż rur GRP DN600 55 m 55 m
22 Przejście pod magistralą wodociągową Montaż studni DN1200 4 szt. 10 szt.
23 Wyloty DN200 A1 40 szt. 0 szt.
24 Przykanaliki DN 200 A1 km 320+040-320+110, 321+335 0 m 34 m
25 Wpusty deszczowe fi 500
Montaż wpustów deszczowych fi 500
 
A1 km 320+040-320+110, 321+335 0 szt. 10 szt.
Magistrala wodociągowa DN1600
26 Kolizja 0033A
Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na komorach montażowej i rewizyjnej
 
DP 2900E km 0+140 124 m2 124 m2
27 Kolizja 0033A Montaż izolacji grubej z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach tunelu. 230 m2 230 m2
28 Kolizja 0033A Układanie folii kubełkowej
Zasypka obudowy magistrali
 
161,55 m2
400 m3
 
161,55 m2
750 m3
 
29 Kolizja 0033A Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyt dociążających na komorach 62m3 62 m2
30 Kolizja 0031 - Układanie folii kubełkowej DG 106849E km 0+340 238 m2 238 m2
31 Kolizja 0031 - Zasypka obudowy magistrali 1260 m3 1260 m3
32 Kolizja 0033 - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty ochronnej na tunelu A1 km 327+200 10,2 m3 10,2 m3
System łączności autostradowej
33 Studnie kablowe SKMP-3
Montaż studni E115
 
A1 km 330+105 1 szt. 1 szt.
34 Studnia kablowa SKR-2
Montaż studni E15/1
 
A1 km 330+105 1 szt. 1 szt

 

 

Tydzień 31
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1 Odhumusowanie Dw 100+110 km 0+750 - 1+000
L03 km 0+30 - 0+250
1 750,00 m2

1 100,00 m2
0 m2

0 m2
2 Rozbiórka Istniejąca DK1 w trasie L03 km 0+050 - 0+250 1 750,00 m2 1 750,00 m2
II ROBOTY ZIEMNE    
3 Wykonanie wykopów A1 km 329+500 - 330+050
A1 km 335+000 - 335+937 str. P
L02 km 0+850 - 1+000
L03 km 0+800 - 1+000
3 000,00 m3
1 500,00 m3

1 500,00 m3
1 000,00 m3
3 600,00 m3
1 500,00 m3

1 500,00 m3
500,00 m3
4 Wykonanie nasypów ######################## 1 000,00 m3
1 000,00 m3
1 500,00 m3
1 150,00 m3
139,50 m3
40,50 m3
90,00 m3
63,00 m3
40,50 m3
58,50 m3
40,50 m3
750,00 m3

0 m3
3 000,00 m3
1 000,00 m3
1 000,00 m3
1 200,00 m3
1 500,00 m3
1 150,00 m3
139,5 m3
40,5 m3
90 m3
63 m3
40,5 m3
58,5 m3
40,5 m3
0 m3

500,00 m3
3 000,00 m3
0 m3
5 Ulepszenie gruntu dodatkami