Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2016
 
Kwiecień
 
 
Tydzień 14
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty ziemne
1 Wykonanie wykopów L09 km 0+200 - 0+415
L02 km 1+100 - 1+500
1 000,00 m3
5 000,00 m3
1 000,00 m3
3 500,00 m3
Podbudowy
2 Warstwa mrozoochronna
Podłoże pod nawierzchnie pasa technologicznego
A1 km 325+030 - 327+200
A1 km 328+200 - 330+870
A1 km 333+900 - 332+250 str. P
3 000,00 m2

4 000,00 m2

5 400,00 m2
3 000,00 m2

4 000,00 m2

0,00 m2
3 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej
Mieszanka niezwiązana 0/31,5mm - grubość 18 cm
A1 km 334+275 - 334+390
A1 km 334+460 - 334+510
0,00 m2

0,00 m2
2 645,00 m2

1 150,00 m2
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
warstwy niebitumiczne
A1 km 334+279,85 -334+408,47 J. P
A1 km 334+284,79 - 334+412,40 J. L
A1 km 334+455,69 -334+495 J. P
A1 km 334+451,84 - 334+495
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
1 414,82 m2

1 403,71 m2

432,41 m2

474,76 m2
5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Warstwy bitumiczne
A1 km 334+279,85 -334+408,47 J. P
A1 km 334+284,79 - 334+412,40 J. L
A1 km 334+455,69 -334+495 J. P
A1 km 334+451,84 - 334+495
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
1 414,82 m2

1 403,71 m2

432,41 m2

474,76 m2
6 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm A1 km 334+279,85 -334+408,47 J. P
A1 km 334+284,79 - 334+412,40 J. L
A1 km 334+455,69 -334+495 J. P
A1 km 334+451,84 - 334+495 J. L
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
1 414,82 m2

1 403,71 m2

432,41 m2

474,76 m2
Nawierzchnie
7 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 335+150 - 335+937 str. P
A1 km 332+400 - 333+100 str. P
A1 km 325+030 - 327+200
A1 km 328+200 - 330+870
680,00 m2

900,00 m2

2 000,00 m2

3 000,00 m2
680,00 m2

900,00 m2

2 000,00 m2

3 000,00 m2
8 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm A1 km 334+279,85 -334+408,47 J. P
A1 km 334+284,79 -334+412,40 J. L
A1 km 334+455,69 -334+495 J. P
A1 km 334+451,84 -334+495 J. L
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
1 414,82 m2

1 403,71 m2

432,41 m2

474,76 m2
9 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm A1 km 334+194 - 334+254 J. L
A1 km 334+284 - 334+412 J. L
A1 km 334+451 - 334+520 J. L
A1 km 334+194 - 334+249 J. P
A1 km 334+279 - 334+408 J. P
A1 km 334+455 - 334+520 J. P
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00m2
60,00 m2

128,00 m2

69,00 m2

55,00 m2

129,00 m2

65,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
10 Ogrodzenia
Ogrodzenie wys. 2,2 m (słupki)
A1 km 328+417 - 330+885 str. L 2 490,00 mb 2 490,00 mb
11 Ogrodzenie wys. 2,2 m (siatka) A1 km 325+720 - 327+526 str. L
A1 km 325+594 - 327+520 str. P
A1 km 328+680 - 330+864 str. P
0,00 mb

0,00 mb

0,00 mb
1 800,00 mb

1 920,00 mb

2 200,00 mb
12 Ogrodzenie wys. 2,4 m  A1 km 334+950 - 335+937 str. L
A1 km 335+600 - 335+937 str. P
A1 km 332+200 - 333+700 str. P
A1 km 332+200 - 334+550 str. L
0,00 mb

0,00 mb

0,00 mb

2 350,00 mb
987,00 mb

337,00 mb

1 500,00 mb

2 350,00 mb
13 Bramy A1 km 321+086 4 szt 4 szt
14 Furtki A1 km 321+330 3 szt 3 szt
Ekrany akustyczne
15 Ekran akustyczny - pochłaniający 4,0 m (wypełnienia) EK79 A1 km 330+610 -330+860
EK82 A1 km 328+400 -328+460
250,00 mb

60,00 mb
250,00 mb

60,00 mb
16 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0 m (wypełnienia) EK82 A1 km 328+231 -328+400 170,00 mb 170,00 mb
Zieleń drogowa
17 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus Węzeł Tuszyn L04/05 - A1
Węzeł Tuszyn L03 - Dk1
A1 km 325+030 - 325+700
12 000,00 m2

15 000,00 m2

10 000,00 m2
8 000,00 m2

10 000,00 m2

10 000,00 m2
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu, Montaż ścieku przykrawężnikowego Wiadukt autostradowy WA-280 42,00 mb 42,00 mb
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu,Drenaż płyty pomostu 0,00 mb 42,00 mb
Nawierzchnia SMA 0,00 m2 1 059,00 m2
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż balustrad
0,00% 100,00%
Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Montaż wpustów
0,00% 100,00%
2 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
Wiadukt autostradowy WA-281 10% 10%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
10% 10%
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
 Montaż ścieku przykrawężnikowego
84,00 mb 84,00 mb
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Drenaż płyty pomostu
0,00 mb 84,00 mb
Nawierzchnia SMA 0,00 m2 1 371,30 m2
Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Montaż wpustów
0% 100%
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Bariery energochłonne
10% 10%
Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
balustrady
0% 100%
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Asfalt lany
400,00 m2 400,00 m2
3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
Wiadukt drogowy WD-282 10% 10%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
5% 5%
4 Ustrój nośny
Betonowanie ścianek zaplecznych przy ustroju nr 3
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 25,00 m3 0,00 m3
Ustrój nośny
Betonowanie ścianek zaplecznych przy ustroju nr 2
30,00 m3 30,00 m3
Gzyms
Betonowanie gzymsów
25,00 m3 25,00 m3
5 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego i przyczółków
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 5% 5%
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2
Drenaż ustroju nośnego
146,00 mb 146,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków w pasie rozdziału od studni ds67 do km 334+245 oraz od 334+295-334+385 
A1 km 334+128 - 334+245, 334+295 - 334+385 210 m 120 m
2 Zastawki na rowach
Montaż zastawek na rowach ( strona prawa i lewa) w km 320+446, 320+746, 321+046, 321+316, 321+616, 322+035\
A1 km 320+446, 320+746, 321+046, 321+316, 321+616, 322+035 12 szt. 6 szt.
Oświetlenie układu drogowego
3 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 2/7/13-2/7/17
A1 km 334+400 100 m 100 m
4 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż fundamentów i słupów 2/7/14-2/7/17 
4 szt. 4 szt.
5 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla YAKY4x35 na odcinku 4/3/1-4/3/4
A1 km 334+400 0 m 100 m
6 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż fundamentów i słupów 4/3/1-4/3/4
A1 km 334+400 0 szt. 4 szt.
7 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 16 A1 km 330+125    
Montaż włazów 0 szt. 12 szt.
Kolektor 34 węzeł Tuszyn    
Montaż osadnika przy studni wpadowej 1 szt. 2 szt.
8 System łączności autostradowej
Rurociąg kablowy 
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami E7 a E8
A1 km 327+700 - 328+100 300 m 300 m
Przebudowa sieci drenarskiej
9 Montaż drenażu na odcinku 3dr20-3dr24 A1 326+760 - 326+880 100 m 100 m
10 Montaż drenażu w km 328+260-328+500 A1 328+260 - 328+500 100 m 300 m
 
 
 
Tydzień 15
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty ziemne
1 Wykonanie wykopów L09 km 0+200 - 0+415
L02 km 1+100 - 1+550
1 000,00 m3
2 500,00 m3
1 000,00 m3
2 500,00 m3
Podbudowy
2 Warstwa mrozoochronna
Podłoże pod nawierzchnie pasa technologicznego
A1 km 325+030 - 327+200
A1 km 328+200 - 330+870
A1 km 333+900 - 332+250 str. P
3 000,00 m2

2 000,00 m2

5 400,00 m2
3 000,00 m2

2 000,00 m2

4 000,00 m2
3 Platforma robocza oraz ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem)
Ulepszone podłoże E2≥50 i G1 - stabilizacja 2,5 Mpa - 15cm
L02 km 1+100 - 1+500
L09 km 0+150 - 0+435
5 000,00 m2
4 000,00 m2
5 000,00 m2
4 000,00 m2
Nawierzchnie
4 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 325+030 - 327+200
A1 km 328+200 - 330+870
A1 km  332+360 - 332+850 str. L
A1 km  335+300 - 335+937 str. L
4 000,00 m2

3 000,00 m2

735,00 m2

1 900,00 m2
4 000,00 m2

3 000,00 m2

735,00 m2

1 900,00 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
5 Ogrodzenia
Ogrodzenie wys. 2,4m 
A1 km 324+950 - 324+963 str. L+P 20,00 mb 20,00 mb
Zieleń drogowa
6 Sadzenie drzew A1 km 320+010 - 322+150 0,00 szt. 30,00 szt
7 Sadzenie krzewów A1 km 320+010 - 322+150 0,00 szt. 1 000,00 szt.
8 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus Węzeł Tuszyn L04/05 - A1
Węzeł Tuszyn L03 - Dk1
A1 km 325+030 - 325+700
Węzeł Tuszyn L02 - A1
4 000,00 m2

5 000,00 m2

7 000,00 m2

10 000,00 m2
4 000,00 m2

5 000,00 m2

7 000,00 m2

3 000,00 m2
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
Wiadukt autostradowy WA-280 20,00% 20,00%
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Przeciwspadek
100,00% 100,00%
Próbne obciążenie 100,00% 0,00%
Nawierzchnia chodników z żywic
Żywica na kapach chodnikowych
0,00% 100,00%
2 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
Wiadukt autostradowy WA-281 10% 10%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja podpór 10% 10%
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Przeciwspadek
100% 100%
Nawierzchnia chodników z żywic
Żywica na kapach chodnikowych
100% 100%
3 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja ustroju nośnego nitka Stryków i Tuszyn
Wiadukt drogowy WD-282 10% 10%
Zabezpieczenie powierzchni betonowych, Antykorozja podpór 5% 5%
4 Ustrój nośny
Betonowanie ścianek zaplecznych przy ustroju nr 3
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 25,00 m3 12,50 m3
Ustrój nośny, Betonowanie zakończeń ustroju nośnego nr 1 – etap 2  20,00 m3 20,00 m3
Gzyms
Betonowanie gzymsów
14,00 m3 0,00 m3
5 Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna
Zasypka humusem ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 50% 50%
Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna, Drenaż ustroju nośnego 146,00 mb 146,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Zastawki na rowach
Montaż zastawek na rowach (strona lewa) 
A1 km: 320+446, 320+746, 321+046, 321+316, 321+616, 322+035 6 szt. 6 szt.
2 Zastawki na rowach, Montaż zastawek na rowach  A1 km 335+255 str. L
A1 km 335+300 str. P
0 szt. 2 szt.
Oświetlenie układu drogowego
3 Podłączanie zasilania słupów węzeł Tuszyn 20 szt. 20 szt.
4 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 30 A1 km 320+010 - 335+950    
Regulacja studni i montaż włazów 20 szt. 20 szt.
Montaż osadników przy studniach wpadowych A1 km 334+260 - 334+320 0 szt. 2 szt.
5 Wpusty DN500
Montaż krat żeliwnych
A1 km 334+260 - 334+320, A1 km 334+500 0 szt. 8 szt.
6 Zasilanie obiektów
Zasilanie urządzeń  ITS
Montaż poprzeczek RHDPEp110
Łącznica L02 0 m 36 m
System łączności autostradowej
7 Rurociąg kablowy 
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami E7 a E8
A1 km 327+700 - 328+100 200 m 100 m
8 Rurociąg kablowy 
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami E20 a F1
A1 km 333+070 - 333+430 0 m 270 m
Przebudowa sieci drenarskiej
9 Montaż drenażu w km 329+900-330+500 A1 km 329+900-330+500 600 m  600 m
Przebudowa rowów melioracyjnych
10 Rów R-1 (z Kruszowa)
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 330+700 0 m 290 m
 
 
 
Tydzień 16
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Roboty ziemne
1 Wykonanie nasypów L09 km 0+60 - 0+190 800 m3 800 m3
Podbudowy
2 Warstwa mrozoochronna
Warstwa mrozoochronna grubość 20 cm
L02 km 1+000 - 1+500 2 000,00 m3 2 000,00 m3
3 Warstwa mrozoochronna
Warstwa mrozoochronna grubość 20 cm
L09 km 0+100 - 0+345 0,00 m3 1 500,00 m3
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
warstwy niebitumiczne
wjazdy awaryjne str. P, L -  A1 km 328+135 0,00 m2 459,75 m2
Dw 83 km 1+381,04 - 1+632,01 0,00 m2 1 254,85 m2
Dw 84 km 0+000 - 0+015,87, 0,00 m2 79,35 m2
Dw 86 km 0+219,90 -0+413,13 0,00 m2 966,15 m2
Dw 89 km 0+000 - 0+083,21 0,00 m2 416,05 m2
Dw 90 km 0+000 - 0+049,80/0+076,90 - 0+187,69.       0,00 m2 802,95 m2
Dw 91 km 0+000 - 0+032,73, 0,00 m2 163,65 m2
plac manewrowy koło Dw 87 0,00 m2 144,00 m2
Dw 91 km 0+000 - 0+032,73, 0,00 m2 163,65 m2
5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podłoże pod nawierzchnie pasa technologicznego
A1 km 325+030 - 327+200
A1 km 328+200 - 330+870
A1 km 330+900 - 331+300 str. P
A1 km 330+900 - 331+300 str. L
A1 km 333+200 - 333+700 str. P
3 000,00 m2

2 000,00 m2

1 600,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
3 000,00 m2

2 000,00 m2

1 600,00 m2

1 600,00 m2

2 000,00 m2
Nawierzchnie
6 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 325+030 - 327+200
A1 km 328+200 - 330+870
A1 km 331+500 - 332+000 str. P
A1 km 333+200 - 333+700 str. P
4 000,00 m2

0,00 m2

1 500,00 m2

0,00 m2
4 000,00 m2

3 000,00 m2

1 500,00 m2

1 500,00 m2
7 Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W i AC11W - warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC 16W) - gr. 4 cm
wjazdy awaryjne str. P, L -  A1 km 328+135
Dw 83 km 1+381,04 - 1+632,01
Dw 84 km 0+000 - 0+015,87,
Dw 86 km 0+219,90 -0+413,13
Dw 89 km 0+000 - 0+083,21
Dw 90 km 0+000 - 0+049,80/0+076,90 - 0+187,69.     
Dw 91 km 0+000 - 0+032,73,
plac manewrowy koło Dw 87
Dw 91 km 0+000 - 0+032,73,
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
459,75 m2

1 254,85 m2

79,35 m2

966,15 m2

416,05 m2

802,95 m2

163,65 m2

144,00 m2

163,65 m2
Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
8 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
A1 km 335+000 - 335+937 str. P 0,00 m2 820,00 m2
9 Ogrodzenia
Ogrodzenie wys. 2,2m
A1 km 328+246 - 328+278 str. L 0,00 mb 32,00 mb
Ekrany akustyczne
10 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0m (podwaliny) Ek 75 DK1 km 380+600 - 380+850 str. P 0,00 mb 31,00 mb
11 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,0m (wypełnienie)   EK83 A1 km 328+200 - 328+231 31,00 mb 31,00 mb
Ek 75 DK1 km 380+600 - 380+850 str. P 0,00 mb 31,00 mb
12 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,5 m (podwaliny) Ek 75 DK1 km 380+600 - 380+850 str. P 0,00 mb 150,00 mb
13 Ekran akustyczny - pochłaniający 5,5m (wypełnienie)    EK84a km 325+549 -325+720 171,00 mb 171,00 mb
Ek 75 DK1 km 380+600 - 380+850 str. P 0 mb 150,00 mb
14 Ekran akustyczny - pochłaniający 6,0 m (podwaliny) Ek 75 DK1 km 380+600 - 380+850 str. P 0,00 mb 71,00 mb
15 Ekran akustyczny - pochłaniający 6,0m (wypełnienie)    Ek 75 DK1 km 380+600 - 380+850 str. P 0,00 mb 71,00 mb
Zieleń drogowa
16 Sadzenie drzew A1 km 325+030 - 330+870 70 szt. 70 szt.
17 Sadzenie krzewów A1 km 325+030 - 330+870 500 szt. 500 szt.
18 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus A1 km 326+200 - 328+100
A1 km 325+030 - 325+700
A1 km 330+900 - 332+000 str. L
Węzeł Tuszyn L02 - A1
0,00 m2

10 000,00 m2

0,00 m2

5 000,00 m2
10 000,00 m2

10 000,00 m2

10 000,00 m2

5 000,00 m2
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
1 Umocnienie cieku
Umocnienie koryta rzeki Wolbórki (umocnienie dna i skarp, obsiew) L=60m
Wiadukt autostradowy WA-273 0,00 m 110,00 m
2 Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
Wiadukt autostradowy WA-280 808,00 m2 808,00 m2
3 Ustrój nośny
Betonowanie ścianki zaplecznej przy ustroju nr 3 w osi 3
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 13,00 m3 13,00 m3
Ustrój nośny, Betonowanie zakończeń ustroju nośnego nr 2 – etap 2 w osi 1  15,00 m3 15,00 m3
Ustrój nośny, Betonowanie zakończeń ustroju nośnego nr 3 - etap 2 w osi 1 13,00 m3 13,00 m3
Gzyms
Betonowanie gzymsów na ustroju nośnym nr 1 segment 1.6 i 3.6
7,00 m3 7,00 m3
Gzyms, Betonowanie gzymsów na ustroju nośnym nr 3 12,00 m3 12,00 m3
Deski gzymsowe (h=60cm)
Spawanie desek gzymsowych
45,00 mb 45,00 mb
Zabezpieczenie powierzchni betonowych
Antykorozja podpór
5% 5%
4 Nawierzchnia z gleby i mata przeciwkorzenna
Zasypka humusem ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 25% 25%
5 Nawierzchnia chodników z żywic
Układanie Żywicy na kapach chodnikowych
Wiadukt drogowy WD-282  100% 100%
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Przepusty żelbetowe fi 1000 pod koroną drogi
Montaż przepustu P-194
Łącznica L02 km 1+141 16 m 16 m
2 Zastawki na rowach
Montaż zastawek
A1 str. L, km: 331+600, 331+840, 332+080 oraz A1 str. P, km: 331+190, 331+850 0 m 5 m
Oświetlenie układu drogowego
3 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x240 od szafy SO4 do przepustu pod DK91
węzeł Tuszyn 100 m 100 m
4 Budowa kanalizacji deszczowej
Kolektor 39      
Montaż rury PP200 węzeł Tuszyn 12 m 12 m
Montaż rury PP400 6 m 24,5 m
Montaż studni DN1200 4 szt. 4 szt.
Montaż osadnika 3OS39 1 szt. 1 szt.
Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt.
5 Kolektor 14 A1 km 328+800    
Montaż włazów żeliwnych 0 szt. 6 szt.
System łączności autostradowej
6 Rurociąg kablowy 
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami E20 a F1
A1 km 333+070 - 333+430 100 m 0 m
7 Rurociąg kablowy 
Montaż rur 6x RHDPEp40/3,7 między studniami F6 a F7
A1 km 334+340 - 334+440 0 m 100 m
 
 
 
 
Tydzień 17
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane jednostka wykonane
1 Podbudowy            
1.1 Podłoże pod nawierzchnie pasa technologicznego A1 km 325+030 - 327+200 3 000,00 m2 3 000,00
A1 km 328+200 - 330+870 2 000,00 m2 2 000,00
A1 km 331+300 - 332+300 str. L 4 000,00 m2 4 000,00
1.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne Zjazd awaryjny A1 km 328+170 0,00 m2 218,53
Zjazd awaryjny A1 km 328+135  0,00 m2 339,89
Dw 83 km 1+381,04 - 1+632,01 0,00 m2 1 304,45
Dw 84 km 0+000 - 0+015,87 0,00 m2 61,68
Dw 86 km 0+239,91 -0+413,13 0,00 m2 690,46
Plac manewrowy koło DW 87 0,00 m2 191,90
Dw 89 km 0+000 - 0+083,21 0,00 m2 297,19
Dw 90 km 0+000 - 0+049,80  0,00 m2 273,11
Dw 90 km 0+076,90 - 0+187,69 0,00 m2 555,28
Dw 91 km 0+000 - 0+032,73 0,00 m2 223,99
1.3 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 L02 km 1+000 - 1+500 5 300,00 m2 5 300,00
Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 L09 km 0+060 - 0+415 2 850,00 m2 2 850,00
2 Nawierzchnie            
2.1 Nawierzchnia pasa technologicznego A1 km 325+030 - 327+200 4 000,00 m2 4 000,00
A1 km 328+200 - 330+870 3 000,00 m2 3 000,00
A1 km 330+900 - 331+350 4 300,00 m2 2 640,00
2.2 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - gr. 4 cm Zjazd awaryjny A1 km 328+170 0,00 m2 218,53
Zjazd awaryjny A1 km 328+135  0,00 m2 339,89
Dw 83 km 1+381,04 - 1+632,01 0,00 m2 1 304,45
Dw 84 km 0+000 - 0+015,87 0,00 m2 61,68
Dw 86 km 0+239,91 -0+413,13 0,00 m2 690,46
Plac manewrowy koło DW 87 0,00 m2 191,90
Dw 89 km 0+000 - 0+083,21 0,00 m2 297,19
Dw 90 km 0+000 - 0+049,80  0,00 m2 273,11
Dw 90 km 0+076,90 - 0+187,69 0,00 m2 555,28
Dw 91 km 0+000 - 0+032,73 0,00 m2 223,99
3 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu        
3.1 Oznakowanie poziome grubowarstwowe A1 km 320+010 - 322+150 1 855,00 m2 0,00
3.2 Ogrodzenie wys. 2,2m A1 km 330+900 - 332+100 str. L 1 200,00 mb 1 200,00
3.3 Ogrodzenie ochronne dla płazów wys. 0,5m A1 km 320+010 - 322+150 0,00 mb 1 103,97
4 Zieleń drogowa            
4.1 Sadzenie drzew A1 km 325+030 - 330+870 500,00 szt. 500,00
4.2 Sadzenie krzewów A1 km 325+030 - 330+870 2 000,00 szt. 2 000,00
4.3 Rekultywacja terenu, na którym pozostawiono humus A1 km 326+200 - 328+100 10 000,00 m2 10 000,00
A1 km 325+030 - 325+700 10 000,00 m2 10 000,00
A1 km 330+900 - 332+300 25 000,00 m2 15 000,00
5 Inne roboty drogowe          
5.1 Zastawki na rowach A1 str. L km: 328+490, 328+990, 329+200, 329+640, 329+860, 330+370, 331+190, 14,00 szt. 14,00
A1 str. P km: 328+330, 328+620, 328+990, 329+200, 329+640, 329+890, 330+370
A1 str. L km: 325+280, 326+070, 326+730,  0,00 szt. 7,00
A1 str. P km: 325+280, 326+060, 326+690, 326+990
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY MOSTOWE          
1     Wiadukt autostradowy WA-280      
  Zabezpieczenie powierzchni betonowych      
1.1 Antykorozja podpór   20,00% 20,00%
2     Przejście dla zwierząt dużych PZDg1      
  Ustrój nośny      
2.1 Betonowanie zakończeń ustroju nośnego nr 2 - etap 2 w osi 3    15,00 m3 15,00 m3
2.2 Betonowanie zakończeń ustroju nośnego nr 3 - etap 2 w osi 3   13,00 m3 13,00 m3
  Gzyms      
2.3 Betonowanie gzymsów na ustroju nośnym nr 3   34,00 m3 34,00 m3
  Deski gzymsowe (h=60cm)      
2.4 Spawanie desek gzymsowych   45,00 mb 45,00 mb
  Zabezpieczenie powierzchni betonowych      
2.5 Antykorozja ustroju nośnego   0,00% 5,00%
2.6 Antykorozja podpór   0,00% 5,00%
         
3     Przejście dla zwierząt średnich PZSg2    
  Ustrój nośny      
3.1 Zasypka humusem ustroju nośnego     25,00% 25,00%
 
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE          
1 Oświetlenie układu drogowego          
1.1 Układ zasilający do szafy SO-1 i szafa oświetleniowa SO-1      
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x240 do szafy SO1 węzeł Tuszyn 100 m 100 m
2 Budowa kanalizacji deszczowej          
2.1 Kolektor 30      
Montaż rury PP500 węzeł Tuszyn 73 m 48 m
Montaż studni DN1500 3 szt. 1 szt.
Montaż włazów 0 szt. 20 szt.
3 System łączności autostradowej          
3.1 Kanalizacja kablowa      
Montaż rur 2x RHDPEp125/11,4 między studniami F4/11 a F4/10 DK91 36 m 0 m
Montaż rur 2x RHDPEp125/11,4 między studniami F4/10 a F4/7 DK91 0 m 205 m
3.2 Studnie SKR-2        
Montaż studni F14/1 A1 km 335+140 1 szt. 1 szt.
Montaż studni F4/8 DK91 0 szt. 1 szt.
3.3 Rurociąg kablowy        
Montaż rur 6 RHDPEp40/3,7 A1 km 333+060 -333+160 0 m 100 m
 
 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT

 
 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'