Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie III: od km 320+010 do km 335+937,65
(bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2015
 
 
Grudzień
 
 
 
Tydzień 49
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY ZIEMNE
1 Wykonanie wykopów L04/05 km 0+400 - 0+500
A1 km 333+470 - 334+750
Rów łączący przepusty P1 z P2
500,00 m3

300,00 m3

0,00 m3
500,00 m3

300,00 m3

700,00 m3
2 Wykonywanie nasypów A1 km 334+950 - 335+937
Dw 87, Dw 88 Dw 92+93 - zjazdy
1 500,00 m3

240,00 m3
1 500,00 m3

240,00 m3
II PODBUDOWY
3 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm L02 km 0+847 - 1+000 1 300,00 m2 1 300,00 m2
4 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 18 cm A1 km 334+195 - 334+245 str. P
A1 km 334+195 - 334+265 str. L
575,00 m2

805,00 m2
0,00 m2

0,00 m2
5 Platforma robocza z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie C5/6 L04/05 km 0+050 - 0+120
L04/05 km 0+350 - 0+550

A1 km 334+195 - 334+245 str. P
A1 km 334+195 - 334+265 str. L
700,00 m2

1 800,00 m2


575,00 m2

805,00 m2
700,00 m2

1 800,00 m2


575,00 m2

805,00 m2
III NAWIERZCHNIE
6 Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia z kruszywa niezw. - 20 cm Dw 87, Dw 88, Dw 92+93 - zjazdy 800,00 m2 800,00 m2
7 Nawierzchnia z betonu cementowego - warstwa ścieralna z betonu cementowego - 29 cm, ułożona na geowłókninie o gramaturze 450 g/m2≤MA≤550 g/m2 A1 km 334+495 - 334+625 str. P - pas włączenia 555,00 m2 555,00 m2
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
8 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm.
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 335+300 - 335+937
6 000,00 m2

12 500,00 m2

1 500,00 m2
6 000,00 m2

12 500,00 m2

0,00 m2
9 Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm. A1 km 325+020 - 330+870 5 462,50 m2 5 462,50 m2
10 Humusowanie rowów uszczelnionych geomembraną A1 km 332+162 - 332+200 str. L
A1 km 335+300 - 335+937
60,80 m2

2 350,00 m2
60,80 m2

0,00 m2
11 Uszczelnienie rowu geosyntetykiem (geomembrana) A1 km 334+655 - 334+742 156,60 m2 156,60 m2
12 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm.) A1 km 330+650 - 330+699
A1 km 330+077 - 330+141
 
130,00 m2 130,00 m2
A1 km 334+655 - 334+742 156,60 m2 156,60 m2
13 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie A1 km 334+600 - 334+704 str. L 30,00 mb 30,00 mb
V OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
14 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+334 - 328+646
A1 km 328+658 - 330+808
312,00 mb

2 150,00 mb
312,00 mb

0,00 mb
15 Bariery ochronne, H2W4A A1 km 330+808 - 330+868 60,00 mb 60,00 mb
16 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 330+156 - 330+289 str. L
A1 km 320+010 - 320+120 str. L
A1 km 330+098 - 330+285 str. P
A1 km 320+968 - 321+096 str. L
A1 km 320+010 - 320+344 str. P
133,00 mb

110,00 mb

186,00 mb

128,00 mb

334,00 mb
133,00 mb

110,00 mb

186,00 mb

128,00 mb

334,00 mb
17 Bariery ochronne, H1W3A A1 km 320+395 - 320+471 str. L
A1 km 320+344 - 320+404 str. P
76,00 mb

60,00 mb
76,00 mb

60,00 mb
VI EKRANY AKUSTYCZNE
18 Ekran akustyczny - przezroczysty 3,0 m EK75 165,00 mb 165,00 mb
VII ELEMENTY ULIC
19 Ścieki prefabrykowane
Ściek o zmiennej niwelecie na ławie betonowej
A1 km 325+514 - 325+548 68,00 mb 68,00 mb
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Odwodnienie korpusu drogowego
1 Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne
Układanie sączków podłużnych Φ160 w km 334+672-335+090
A1 km 334+672-335+090 418 m 418 m
Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne, Montaż studni drenarskich  1 szt. 1 szt.
Drenaż w pasie rozdziału - sączki podłużne, Układanie poprzeczek drenarskich Φ160 19 m 19 m
Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od szafy SO2 do słupa 2/5/1
węzeł Tuszyn 200 m 200 m
3 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od 2/7/1 do 2/7/2 oraz  od 2/7/9 do 2/7/13 Łącznica L04/05 240 m 0 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż  fundamentów słupów od 2/7/1 do 2/7/2 oraz  od 2/7/9 do 2/7/13 6 szt. 0 szt.
4 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od 2/3/23 do 2/6/18 DK91 0 m 200 m
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż  fundamentów słupów od 2/6/23 do 2/6/18 0 szt. 5 szt.
Budowa kanalizacji deszczowej 
5 Kolektor 5    
Montaż wylotu DN300  A1 km 325+560 0 szt. 3 szt
6 Kolektor 19    
Montaż rury PP500 A1 km 330+860 0 m 12 m
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 3 szt.
7 Kolektor 31 Węzeł Tuszyn  
Montaż rury PP200 9 m 0 m
Montaż rury PP300 8 m 0 m
Montaż rury PP500 24,5 m 0 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 1 szt.
Montaż studni DN1500 4 szt. 1 szt.
Montaż osadnika 1 szt. 1 szt.
8 Kolektor 34 węzeł Tuszyn    
Montaż studni DN2000 2 szt. 0 szt.
Montaż rury betonowej DN1000 20 m 0 m
9 Kolektor 35 węzeł Tuszyn    
Montaż studni DN1500 2 szt. 2 szt.
Montaż rury PP500 28 m 36 m
Montaż osadnika 0 szt. 1 szt.
10 Przykanaliki DN200      
Montaż przykanalików Łącznica L04/05 0 m 15 m
11 Wpusty DN500
Montaż wpustów
Łącznica L04/05 0 szt. 3 szt.
System łączności autostradowej
12 Rurociąg kablowy
Montaż rurociągu kablowego 6xRHDPE40/3,7 od F4 do F5
A1 km 334+140 – 334+320 195 m 195 m
13 Kanalizacja kablowa
Montaż rury 2xRHDPEp125/11,4 między studniami F9/4-F9/5-F9/6 
DK91 0 m 137 m
14 Studnie kablowe SKR-2
Montaż studni F15/1
A1 km 335+280 0 szt. 1 szt.
Przebudowa rowów melioracyjnych
15 Rów R-B
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+480 90 m 90 m
 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Betonowanie ustroju nośnego
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 970 m3 970 m3
2 Ustrój nośny
Deskowanie ustroju nośnego nr 2
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20% 20%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego nr 2 40 000 kg 40 000 kg
3 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
Wiadukt autostradowy WA-280 0 kg 2 000 kg
Izolacja gruba
Układanie papy na ustroju nośnym
800 m2 800 m2
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Asfalt lany na ustroju nośnym
800 m2 0 m2
Deski gzymsowe
Montaż desek gzymsowych
0 mb 20 mb
4 Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki
Wiadukt autostradowy WA-281 400 m3 400 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami, Mur oporowy z gruntu zbrojonego 20% 20%
Podpory
Zbrojenie ścianki zaplecznej - oś 3
0 kg 1 000 kg
Podpory, Betonowanie ścianki zaplecznej - oś 3 0 m3 16 m3
Płyty przejściowe
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe - oś 1
0 m3 35 m3
5 Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych
Wiadukt drogowy WD-282 0 kg 500 kg
Kapa chodnikowa, Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie 20 m3 40 m3
Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Asfalt lany na ustroju nośnym
400 m2 400 m2
Deski gzymsowe
Montaż desek gzymsowych
122 mb 122 mb
 

 
Tydzień 50
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY ZIEMNE
1 Wykonanie wykopów Rów łączący przepust P2 z P3 600,00 m3 600,00 m3
II PODBUDOWY
2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,warstwy niebitumiczne L02 km 0+847,53 - 0+983 0,00 m2 1 100,00 m2
3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,warstwy bitumiczne A1 km 335+937,65 - 336+007 str. P
L02 km 0+720 - 0+759,42
L02 km 0+847,53 - 0+983
0,00 m2 4 020,00 m2
4 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm L04/05 km 0+050 - 0+550 4 500,00 m2 4 500,00 m2
5 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 18 cm A1 km 334+195 - 334+245
str. P
A1 km 334+195 - 334+265
str. L
575,00 m2

805,00 m2
575,00 m2

805,00 m2
6 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 20 cm Dw 111 km 0+800 - 0+930 715,00 m2 715,00 m2
7 Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy (AC WMS 16P) – gr. 18 cm. L02 km 0+720 - 0+759,42 (II warstwa)
L02 km 0+847,53 - 0+983
(I i II warstwa)
0,00 m2

0,00 m2
320,00 m2

1 100,00 m2
III NAWIERZCHNIE
8 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm A1 km 335+937,65 - 336+007 str. P
L02 km 0+720 - 0+759,42
L02 km 0+847,53 - 0+960
0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2
690,00 m2

315,00 m2

910,00 m2
9 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm A1 km 335+937,65 - 336+010 str. P 0,00 m2 685,00 m2
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 335+300-335+937 str. P
2 000,00 m2

2 000,00 m2

3 000,00 m2
2 000,00 m2

2 000,00 m2

1 500,00 m2
11 Humusowanie z obsianiem gr. 30 cm A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 335+300 - 335+937 
1 000,00 m2

5 000,00 m2
1 000,00 m2

2 500,00 m2
12 Humusowanie rowów uszczelnionych geomembraną A1 km 335+300-335+937 str. P 2 350,00 m2 1 175,00 m2
13 Uszczelnienie rowu geosyntetykiem (geomembrana) A1 km 335+300-335+937 str. P
L04/05 km 0+258 - 0+373
2 350,00 m2

172,50 m2
1 175,00 m2

172,50 m2
14 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm) A1 km 330+231 - 330+300
A1 km 330+657 - 330+683
200,00 m2 200,00 m2
L04/05 km 0+258 - 0+373 172,50 m2 172,50 m2
V OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
15 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+658 - 330+808 2 150,00 mb 1 000,00 mb
16 Bariery ochronne, H2W4A A1 km 324+950 - 324+960
A1 km 325+017 - 325+630
10,00 mb

555,00 mb
10,00 mb

555,00 mb
17 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 320+120-320+401 str. L
A1 km 324+950-324+962 str. L
A1 km 324+950-324+957 str. P
281,00 mb

12,00 mb

7,00 mb
281,00 mb

12,00 mb

7,00 mb
18 Bariery ochronne, H1W3A A1 km 330+096-330+156 str. L
A1 km 330+024-330+104 str. P
60,00 mb

80,00 mb
60,00 mb

80,00 mb
VI EKRANY AKUSTYCZNE
19 Ekrany akustyczne
Ekran akustyczny – pochłaniający 4,5 m
EK76 160,00 mb 160,00 mb
VII ELEMENTY ULIC
20 Ścieki prefabrykowane
Ściek trójkątny na ławie betonowej z zabudową studzienki ściekowej wraz z zabudową studzienek
A1 km 334+195 - 334+250  0,00 mb 55,00 mb
21 Ściek o zmiennej niwelecie na ławie betonowej A1 km 334+195 - 334+215
str. L
A1 km 334+525 - 334+625
0,00 mb

100,00 mb
20,00 mb

0,00 mb
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Podpory
Zbrojenie ścianki zaplecznej – kierunek Stryków
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 1 500 kg 3 500 kg
Podpory, Betonowanie ścianki zaplecznej – kierunek Stryków 25 m3 28 m3
Stal sprężająca
Montaż lin sprężających – nitka południowa
0% 100%
Gzyms
Szalowanie pod gzyms – nitka północna
0% 10%
Gzyms, Zbrojenie gzymsów – nitka północna 0 kg 4 000 kg
2 Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Odwodnienie ustroju nośnego
Wiadukt autostradowy WA-278 56 mb 56 mb
3 Ustrój nośny
Deskowanie ustroju nośnego nr 1
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 10% 10%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego nr 2 40 000 kg 40 000 kg
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki przyczółka i stożków
1 000 m3 1 000 m3
4 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Asfalt lany na ustroju nośnym
Wiadukt autostradowy WA-280 800 m2 800 m2
Deski gzymsowe
Montaż desek gzymsowych
68 mb 46 mb
Kapa chodnikowa
Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym
0 kg 500 kg
Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Odwodnienie ustroju nośnego
0 mb 46 mb
5 Podpory
Zbrojenie ścianki zaplecznej
Wiadukt autostradowy WA-281 2 000 kg 2 000 kg
Podpory, Betonowanie ścianki zaplecznej 32 m3 32 m3
Kolektor odwadniający + wpusty + sączki
Odwodnienie ustroju nośnego
0 mb 86 mb
6 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego + drenaż płyty pomostu
Drenaż ustroju nośnego
Wiadukt drogowy WD-282 102 mb 102 mb
Nawierzchnia SMA
SMA na ustroju nośnym
0 m2 800 m2
7 Wykop pod przepust Przepust P2 0 m3 600 m3
Fundament przepustu 0 m3 15 m3
Beton wyrównawczy pod skrzydła przepustu 0 m3 5 m3
Fundamenty skrzydeł – wlot i wylot 0 m3 14 m3
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Zasilanie obiektów i urządzeń ITS
1 Zasilanie urządzeń ITS
Montaż złącza ZK LCS 0+488
Łącznica L03 1 szt. 0 szt
Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż szafy oświetleniowej SO2
A1 km 334+780 1szt. 1 szt.
3 Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od 2/7/1 do 2/7/2 oraz  od 2/7/9 do 2/7/13 Łącznica L04/05 240 m 40 m
Montaż  fundamentów słupów od 2/7/1 do 2/7/2 oraz  od 2/7/9 do 2/7/13 6 szt. 1 szt.
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od szafy SO2 do 2/7/1 oraz od szafy SO2  do 2/2/5 A1 km 334+700-334+940 0 m 300 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
4 Kolektor 6    
Montaż włazów A1 km 325+760 0 szt. 11 szt.
5 Kolektor 7    
Montaż włazów A1 km 325+760 0 szt. 11 szt.
6 Kolektor 27 węzeł Tuszyn  
Montaż osadnika 0 szt. 1 szt
Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt
Montaż studni DN1200 0 szt. 1 szt
Montaż rury PP400 0 m 6 m
Montaż rury PP200 0 m 9 m
7 Kolektor 31 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP200 9 m 9 m
Montaż rury PP300 8 m 8 m
Montaż rury PP500 24,5 m 24,5 m
Montaż studni DN1500 3 szt 2 szt.
8 Kolektor 35 węzeł Tuszyn    
Montaż studni DN1500 2 szt 5 szt.
Montaż rury PP500 30 m 35,5 m
Montaż rury PP200 0 m 9 m
Montaż studni DN1200 0 szt. 1 szt
9 Kolektor 40      
Montaż studni DN1500 (3DW40.1) A1 km 335+360 1 szt. 0 szt.
System łączności autostradowej
10 Kanalizacja kablowa
Montaż  2x RHDPEp125/11,4 od studni F11/1 do F11/4
A1 km 334+740 180 m 97 m
11 Kanalizacja kablowa, Montaż poprzeczki 2xRHDPEp125/11,4 L=16m A1 km 325+100 0 m 16 m
12 Studnie SKMP-3
Montaż studni F5
A1 km 334+340 0 szt. 1 szt.
13 Studnie SKR-2
Montaż studni E2/2, F11/4
Łącznica L03 0 szt. 2 szt.
Przebudowa rowów melioracyjnych
14 Rów R-B
Przebudowa rowu (korekta trasy, wykop, umocnienie dna i skarp)
A1 km 325+480 130 m 130 m
 
 
 
Tydzień 51
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I PODBUDOWY
1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,warstwy niebitumiczne A1 km 334+195 - 334+249,98 str. P
A1 km 334+195 - 334+254,99 str. L
L04/05 km 0+045 - 0+550
0,00 m2 1 290,00 m2
2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,warstwy bitumiczne A1 km 334+195 - 334+249,98 str. P
A1 km 334+195 - 334+254,99 str. L
L04/05 km 0+045 - 0+550
0,00 m2 2 570,00 m2
3 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (AC WMS 16P) - gr. 18 cm A1 km 334+195 - 334+249,98 str. P
A1 km 334+195 - 334+254,99 str. L
L04/05 km 0+045 - 0+550
0,00 m2 1 290,00 m2
II NAWIERZCHNIE
4 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy (AC WMS 16W) - gr. 9 cm A1 km 334+195 - 334+249,98 str. P
A1 km 334+195 - 334+254,99 str. L
0,00 m2 1 280,00 m2
III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 335+300 - 335+937 str. P
Dw 99 km 0+000 - 0+262
Dw 99a km 0+000 - 0+432
DG 106607E km 0+000 - 0+220
3 000,00 m2

12 000,00 m2

1 500,00 m2

900,00 m2

1 700,00 m2

1 800,00 m2
3 000,00 m2

12 000,00 m2

1 500,00 m2

900,00 m2

1 700,00 m2

1 800,00 m2
6 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków, Humusowanie rowów uszczelnionych geomembraną A1 km 335+300 - 335+937 str. P 1 175,00 m2 1 175,00 m2
7 Uszczelnienie rowu geosyntetykiem (geomembrana) A1 km 335+300 - 335+937 str. P 1 175,00 m2 1 175,00 m2
8 Umocnienie rowu (płyta ażurowa 40x60x8 na podsypce piasku i humusu gr. 10cm) A1 km 330+657 - 330+683
A1 km 330+750 - 330+780
170,00 m2 170,00 m2
9 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie A1 km 334+600 - 334+700 str. P 30,00 mb 30,00 mb
IV OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
10 Bariery ochronne, H2W7A dwustronna A1 km 328+658 - 330+808 1 150,00 mb 150,00 mb
11 Bariery ochronne, H2W4A A1 km 330+808 - 330+868 60,00 mb 60,00 mb
12 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 325+024 - 325+861 str. P
A1 km 328+141 - 328+850 str. P
837,00 mb

709,00 mb
837,00 mb

709,00 mb
V EKRANY AKUSTYCZNE
13 Ekran akustyczny - pochłaniający
4,0 m
EK74a 210,00 mb 210,00 mb
VI ELEMENTY ULIC
14 Ścieki prefabrykowane
Ściek trójkątny na ławie betonowej z zabudową studzienki ściekowej wraz z zabudową studzienek
A1 km 334+475 - 334+525 50,00 mb 50,00 mb
15 Ściek o zmiennej niwelecie na ławie betonowej A1 km 334+525 - 334+625 100,00 mb 100,00 mb
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Betonowanie końcówki ustroju  - nitka północna
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 0 m3 10 m3
Stal sprężająca
Sprężenie – nitka południowa
100% 100%
Stal sprężająca, Iniekcja ustroju nośnego – nitka południowa 100% 0%
Gzyms
Zbrojenie gzymsów – nitka północna
3 000 kg 6 000 kg
Gzyms, Betonowanie gzymsów – nitka północna 25 m3 25 m3
2 Ustrój nośny
Deskowanie ustroju nośnego nr 1
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 20% 20%
Ustrój nośny, Betonowanie ustroju nośnego nr 2 1 270 m3 1 270 m3
Zasypki fundamentów i za przyczółkami
Zasypki przyczółka i stożków
1 000 m3 1 000 m3
3 Deski gzymsowe
Montaż desek gzymsowych
Wiadukt autostradowy WA-280 22 mb 22 mb
Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych
30 m3 0 m3
4 Podpory
Zbrojenie ścianek zaplecznych
Wiadukt autostradowy WA-281 0 kg 1 000 kg
Podpory, Betonowanie ścianki zaplecznej 16 m3 16 m3
Płyty przejściowe
Zbrojenie płyt przejściowych w osi 1 i 3
24 000 kg 24 000 kg
Płyty przejściowe, Betonowanie płyt przejściowych w osi 1 i 3 140 m3 70 m3
Modułowe urządzenia dylatacyjne
Montaż dylatacji
100% 0%
Izolacja gruba
Papa w obrębie kap chodnikowych
350 m2 0 m2
Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Umocnienie stożków
0 m2 150 m2
5 Bariery ochronne, balustrady, barieroporęcze
Montaż barier energochłonnych
Wiadukt drogowy WD-282 84 mb 84 mb
6 Montaż prefabrykatów Przepust P2 100% 100%
Betonowanie ścianki czołowej – wlot i wylot 0 m3 6 m3
 
 
Roboty branżowe
 
\ Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
Zasilanie obiektów i urządzeń ITS
1 Zasilanie urządzeń ITS
Montaż kabla YAKY 4x35 od złącza ZK SZR.6 do ZK VMS/D 0+418  
Łącznica L03 200 m 200 m
Oświetlenie układu drogowego
2 Układ zasilający do szafy SO-4 i szafa oświetleniowa SO-4
Montaż kabla zasilającego YAKY 4x35 od 4/1/15 do 4/1/20, od 4/1/26 do 4/1/28 oraz od 4/1/10 do 4/1/13
DK91 406 m 0 m
3 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż słupów i opraw na odcinku 2/6/19- 2/6/25 
Łącznica L03, DK91 0 szt. 6 szt.
Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż kabla YAKY 4x3 na odcinku 2/3/1-2/3/2 Łącznica L02 0 m 40 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
4 Kolektor 18    
Montaż włazów A1 km 330+700 0 szt. 4 szt.
5 Kolektor 19    
Montaż włazów A1 km 332+200 0 szt. 3 szt.
6 Kolektor 20 A1 km 330+900  
Montaż włazów 0 szt. 3 szt.
7 Kolektor 27 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP200 3 m 3 m
Montaż rury PP400 85 m 30 m
Montaż studni DN1200 3 szt. 1 szt.
Montaż studni DN1500 2 szt. 1 szt.
8 Kolektor 28      
Montaż włazów węzeł Tuszyn 0 szt. 8 szt.
9 Kolektor 29      
Montaż włazów węzeł Tuszyn 0 szt. 7 szt.
10 Kolektor 31      
Montaż studni DN1500 węzeł Tuszyn 1 szt. 1 szt.
Montaż rury PP200 0 m 3 m
Montaż rury PP500 0 m 6 m
11 Kolektor 40 A1 km 335+360    
Montaż studni DN1500 0 szt. 1 szt.
Montaż osadników przy studniach wpadowych 0 szt. 2 szt.
System łączności autostradowej
12 Rurociąg kablowy
Montaż  rurociągu 6x RHDPEp60/40/3,7 od F10 do F11
A1 km 334+080-334+140 68 m 0 m
13 Studnia SKR-2
Montaż studni F11/3, F11/2
A1 km 334+140 2 szt. 2 szt.
14 Studnia SKR-2, Montaż studni E8/3 A1 km 328+100 0 szt. 1 szt.
15 Kanalizacja kablowa
Montaż poprzeczki 2xRHDPEp125/11,4
A1 km 328+100 0 m 12 m
 
 
 
Tydzień 52
 
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1 Umocnienie powierzchniowe poboczy, skarp, rowów i ścieków
Humusowanie z obsianiem gr. 15 cm
A1 km 320+010 - 322+150
A1 km 325+020 - 330+870
A1 km 335+300 - 335+937
str. P
Dw 100+110 km 1+400 - 2+700
1 500,00 m2

7 000,00 m2

1 200,00 m2

4 500,00 m2
1 500,00 m2

7 000,00 m2

1 200,00 m2

4 500,00 m2
2 Ściek skarpowy trapezowy z umocnieniem wylotu w rowie L04/05 km 0+350 - 0+500 30,00 mb 30,00 mb
II OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
3 Bariery ochronne
H2W7A dwustronna
A1 km 328+658 - 330+808 1 000,00 mb 700,00 mb
4 Bariery ochronne, H2W4A L02 km 0+435 - 0+745
str.  L i P
0,00 mb 620,00 mb
5 Bariery ochronne, H1W4A A1 km 335+000 - 335+300 str. P 0,00 mb 300,00 mb
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ustrój nośny
Iniekcja ustroju nośnego – nitka południowa
Przejście dla zwierząt średnich PZSg2 100% 100%
Gzyms
Zbrojenie gzymsów – nitka północna
2 400 kg 2 400 kg
Gzyms, Betonowanie gzymsów – nitka północna 8 m3 8 m3
2 Ustrój nośny
Deskowanie ustroju nośnego nr 1
Przejście dla zwierząt dużych PZDg1 10% 10%
Ustrój nośny, Zbrojenie ustroju nośnego nr 1 10 000 kg 10 000 kg
3 Deski gzymsowe
Montaż desek gzymsowych
Wiadukt autostradowy WA-280 24 mb 24 mb
Kapa chodnikowa
Betonowanie kap chodnikowych
30 m3 40 m3
4 Płyty przejściowe
Betonowanie płyt przejściowych w osi 1
Wiadukt autostradowy WA-281 70 m3 70 m3
5 Umocnienie stożków i skarp przyczółków
Umocnienie stożków
Wiadukt drogowy WD-282 200 m2 400 m2
6 Betonowanie skrzydeł – wlot i wylot Przepust P2 7 m3 14 m3
 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  Odwodnienie korpusu drogowego
1 Przepusty żelbetowe fi 800 pod koroną drogi
Montaż przepustów P-148 i P149
A1 km 328+135
A1 km 328+170
0 szt. 2 szt.
Zasilanie obiektów i urządzeń ITS
2 Zasilanie urządzeń ITS
Montaż złącza ZK LCS 0+488
Łącznica L03 1 szt. 0 szt.
Oświetlenie układu drogowego
3 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2
Montaż opraw na odcinkach 2/2/1-2/2/3, 2/4/1-2/4/3
A1 km 334+600 - 334+800 6 szt. 6 szt.
4 Układ zasilający do szafy SO-2 i szafa oświetleniowa SO-2, Montaż kabla YAKY 4x35 na odcinkach 2/7/9-2/7/13 oraz 1/1/1-2/3/6 Łącznica L04;
A1 km 334+500 - 334+540
0 m 240 m
Budowa kanalizacji deszczowej 
5 Kolektor 27 węzeł Tuszyn    
Montaż rury PP400 12 m 0 m
Montaż studni DN1200 1 szt. 1 szt.
System łączności autostradowej
6 Kanalizacja kablowa
Wykonanie przewierty 4x RHDPEp125/11,4 między studniami F12 a F13
A1 km 334+760 39 m 0 m
7 Studnie SKR-2
Montaż studni F12, F13
A1 km 334+140 2 szt. 0 szt.
 
 
 
Tydzień 53
 
Roboty drogowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY DROGOWE
W bieżącym okresie na budowie prowadzono prace utrzymaniowe i roboty zabezpieczające.
 Roboty drogowe prowadzone są zgodnie z Programem Robót. 
 
 
Roboty mostowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
ROBOTY MOSTOWE
 W bieżącym okresie na budowie prowadzono prace utrzymaniowe i roboty zabezpieczające.
Roboty na obiektach inżynierskich i przepustach prowadzone są zgodnie z Programem Robót. 
 
Roboty branżowe
 
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
  ROBOTY BRANŻOWE
 W bieżącym okresie na budowie prowadzono prace utrzymaniowe i roboty zabezpieczające.
 Roboty na obiektach inżynierskich i przepustach prowadzone są zgodnie z Programem Robót. 
 
 
 

GRAFICZNY POSTĘP ROBÓT - GRUDZIEŃ 2015

EKRANY AKUSTYCZNE - GRUDZIEŃ 2015

 
 
 
wstecz
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
PROJEKTANT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'