Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
ZAKRES ROBÓT
 
 
Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010

•budowa odcinka autostrady o nawierzchni sztywnej (10,01 km);
•budowa węzłów autostradowych: ◦„Andrespol”, długość łącznic 2018,43m;
◦„Romanów”, długość łącznic 2156,06m;

•budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) kategorii I: ◦„Wiśniowa Góra Zachód” (docelowy MOP III) o powierzchni nawierzchni 11.000m2, docelowego MOP III o całkowitej docelowej powierzchni 60.000m2. MOP „Wiśniowa Góra Zachód” powiązany będzie drogą dojazdową z droga powiatową nr 1130E Stróża – Wiskitno,
◦„Wiśniowa Góra Wschód” (docelowy MOP II) o powierzchni nawierzchni 11.000m2, docelowego MOP II o całkowitej docelowej powierzchni 50.000m2. MOP „Wiśniowa Góra Zachód” powiązany będzie drogą dojazdową z drogą powiatową nr 1130E Stróża – Wiskitno;

•przebudowa istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z autostradą: ◦Droga wojewódzka nr 714 Pabianice – Tomaszów Mazowiecki, długość około 900 m + łącznik w ciągu drogi powiatowej nr 1164E o długości około 300 m,
◦Drogi powiatowe wraz z budową i przebudową zjazdów,
◦Drogi gminne wraz budową i przebudową zjazdów;

•budowa dróg dojazdowych/serwisowych (obsługujących tereny przyległe do autostrady) wraz ze zjazdami:
◦Drogi serwisowe bez mijanek,
◦Drogi serwisowe z mijankami;

•budowa przejazdów awaryjnych;
•budowa pasa technologicznego,
•budowa obiektów mostowych - wiaduktów autostradowych, wiaduktów drogowych, przejść dla zwierząt) w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą w ilości 15 sztuk;
•budowa przepustów skrzynkowych w ilości 20 szt.;
•budowa pozostałych obiektów inżynierskich;
•budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia oczyszczające);
•wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń ochronna, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, retencyjno – infiltracyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady;
•budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przyautostradowych i zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetycznych zasilających i oświetleniowych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i innych;
•przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzenia melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych);
•budowa oświetlenia drogowego;
•budowa systemów: łączności autostradowej, zarządzania ruchem, gromadzenia danych statystycznych o ruchu;
•oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady;
•wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich;
•oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to wymagane stosownymi decyzjami;
•po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad;
•przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy;
•przywrócenie do stanu poprzedniego (w miarę istniejących możliwości) i naprawienia szkód powstałych w trakcie robót budowlanych na terenach, którymi GDDKiA dysponuje w ramach ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ustalonych decyzja ZRID lub Wykonawca uzyskał prawo do czasowego zajęcia;
•wykonanie wszelkich innych robót jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

 


Interaktywna mapa schematu drogi wraz z obiektami - kliknij aby powiększyć
 

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'