Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2015
 
Wrzesień
 
 
Tydzień 36
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 12 000 m2 12 500 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 9 000 m2 10 000 m2
3 Podbudowa bitumiczna gr. 18 cm - 12  000 m2 12 500 m2
4 Warstwa wiążąca gr. 9 cm - 9 000 m2 10 000 m2
5 Wykonanie nasypu z dokopu - 7 000 m3 9 500 m3
6 Wykonanie nasypu z wykopu - 1 000 m3 3 800 m3
7 Wykonanie wykopu - 1 000 m3 2 800 m3
8 Wykonanie poboczy i pasa rozdziału - - w trakcie
9 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - 2 000 m2 2 200 m2
10 Profilowanie skarp - - w trakcie
11 Humusowanie i obsiew skarp - 200 m2 nie wykonano
12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 4 000 m2 7 600 m2
13 Wykonanie ścieku skarpowego - 40 mb 130 mb
14 Wykonanie chodnika z kostki betonowej - 400 m2 840 m2
15 Wykonanie obrzeża - 200 m 660 m
16 Montaż barier U12 - 100 m 157 m
17 Ułożenie krawężnika metodą ślizgową - 700 m 350 m
18 Wykonanie przepustów żelbetowych Węzeł Romanów 3 szt. 3 szt.
19 Ściek monolityczny - 250 m 1 000 m
20 Oznakowanie pionowe i poziome WD-266, WD-268 - wykonano
21 Montaż kotew i barier WD-265 92,80 m w trakcie
22 Montaż kotew i barier WD-267 64,20 m w trakcie
23 Montaż kotew i barier Pzsd1 51,20 m nie wykonano
24 Montaż kotew i barier Pzsd3 51,60 m nie wykonano
25 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej DW714 i DP 1130 - 2 100 m2
26 Roboty ziemne - korytowanie DW714 i DP 1130 1500 m3 1500 m3
27 Podbudowa z chudego betonu - nie planowano 3 500 m2
28 Stabilizacja podłoża cementem - nie planowano 3 950 m2
29 Wykonanie platformy roboczej - nie planowano 3 400 m2
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach WA-258 100% 100%
2 Betonowanie kap na dojazdach 25% 25%
3 Nitka lewa – betonowanie, sprężenie i wysunięcie S12L i S12P WA-259 - wykonano
4 Betonowanie płyt przejściowych WA-260 100% 100%
5 Betonowanie dylatacji 50% 50%
6 Betonowanie kap na dojazdach WA-261 100% 100%
7 Betonowanie kap na dojazdach WA-262 100% 100%
8 Nitka lewa –  wysunięcie S10 WA-263 - wykonano
9 Nitka prawa –  wysunięcie S11 - wykonano
10 Wykonanie izolacji cienkiej WA-264 100% 100%
11 Ułożenie żywicy 100% 100%
12 Montaż drenów i studzienek WD-265 100% 100%
13 Montaż barier  80% 80%
14 Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne 80% 80%
15 Montaż drenów i studzienek WD-267 100% 100%
16 Montaż barier  80% 80%
17 Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne 80% 80%
18 Montaż drenów i studzienek  WD-269 100% 100%
19 Montaż barier  80% 80%
20 Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne 80% 80%
21 Wykonanie izolacji cienkiej PZSd1 100% 100%
22 Montaż barier 100% 100%
23 Przygotowanie podłoża pod hydrofobizacje 50% 50%
24 Wykonanie izolacji cienkiej  PZSzd3 100% 100%
25 Montaż barier  100% 100%
26 Przygotowanie podłoża pod hydrofobizacje 50% 50%
27 Montaż prefabrykatów P-Zakładowa  100% 100%
28 Roboty ziemne P23 100% 100%
29 Roboty ziemne P1 80% 80%
30 Montaż prefabrykatów P-Trakcyjna  100% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanału DN600 i studni układ KD17 12% 19%
2 Montaż kanału PEHD DN315 układ KD39b 15% 18%
3 Montaż kanałów i studni układ KD8 22% 22%
4 Montaż wylotów prefabrykowanych odcinek WA260-WA261, WA262-WA263  20 szt.   48 szt. 
5 Montaż wylotów prefabrykowanych zbiorniki 2Z16, 2Z17  6 szt.   6 szt. 
6 Budowa oświetlenia ROMANÓW ciąg autostrady, budowa oświetlenia ciągu autostradowego Węzeł Romanów  30% 90%
7 Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód  - wykonano
8 Kanalizacja sanitarna 2Ks2 od studni S9 - S10 - wykonano
9 Montaż kanałów i studni układ KD9 nie planowano 40%
 
 
 
Tydzień 37
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 7 500 m2 8 200 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 7 500 m2 5 100 m2
3 Podbudowa bitumiczna gr. 18 cm  - 7 500 m2 8 200 m2
4 Warstwa wiążąca gr. 9 cm - 7 500 m2 5 100 m2
5 Wykonanie nasypu z dokopu - 7 000 m3 2 000 m3
6 Wykonanie nasypu z wykopu - 2 000 m3 2 200 m3
7 Wykonanie wykopu - 1 500 m3 1 200 m3
8 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - 1 000 m2 3 500 m2
9 Palowanie pod ekrany akustyczne - - w trakcie
10 Profilowanie skarp - - w trakcie
11 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 2 000 m2 4 000 m2
12 Wykonanie ścieku skarpowego - 120 mb 240 mb
13 Wykonanie chodnika - 600 m2 750 m2
14 Wykonanie obrzeża - 400m 400m
15 Ułożenie krawężnika metodą ślizgową  - 200 m 700 m
16 Wykonanie przepustów żelbetowych Węzeł Romanów 2 szt. 3 szt.
17 Wykonanie ścieku monolitycznego - 500 m nie wykonano
18 Wykonanie platformy roboczej - 2 000 m2 6 000 m2
19 Wykonanie podbudowy z chudego betonu - 6 000 m2 6 200 m2
20 Wykonanie nawierzchni betonowej - 20 000 m2 22 000 m2
21 Humusowanie skarp i pasa rozdziału WA263-264 L 2000 m2 2 600 m2
22 Obróbka kratek ściekowych - 29 szt. nie wykonano
23 Wykonanie słupów ekranów akustycznych WD-264 52 szt. nie wykonano
24 Wykonanie drenażu w pasie rozdziału pas rozdziału nie planowano 338 m
25 Stabilizacja podłoża cementem - nie planowano 10 000 m2
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Betonowanie kap na dojazdach WA-258 100% 100%
2 Nitka prawa – wysunięcie S12, betonowanie S13 WA-259 - wykonano
3 Nitka lewa – betonowanie S13, wysunięcie S13 - wykonano
4 Betonowanie dylatacji WA-260 - wykonano
5 Izolacja płyt przejściowych - wykonano
6 Wykonanie korytek odwodnieniowych WA-261 50% 50%
7 Osadzenie wpustów 50% 50%
8 Obrukowanie stożków 75% 75%
9 Wykonanie korytek odwodnieniowych WA-262 50% 50%
10 Osadzenie wpustów 50% 50%
11 Obrukowanie stożków 50% 50%
12 Nitka prawa – betonowanie - etap I i II S12 WA-263 - wykonano
13 Nitka lewa – betonowanie - etap I i II;  wysunięcie S11 - wykonano
14 Brukowanie stożków WA-264 100% 100%
15 Brukowanie stożków WD-265 100% 100%
16 Antykorozja betonu 100% 100%
17 Brukowanie stożków WD-267 100% 100%
18 Antykorozja betonu 100% 100%
19 Brukowanie stożków WD-269 100% 100%
20 Antykorozja betonu 100% 100%
21 Wykonanie izolacji cienkiej PZSd1 100% 100%
22 Montaż barier 100% 100%
23 Przygotowanie podłoża pod hydrofobizacje 50% 50%
24 Wykonanie izolacji cienkiej PZSzd3 100% 100%
25 Montaż barier 100% 100%
26 Przygotowanie podłoża pod hydrofobizacje 50% 50%
27 Betonowanie płyty zespalającej P-Zakładowa - wykonano
28 Betonowanie płyt przejściowych - wykonano
29 Płyty przejściowe P1 100% 100%
30 Warstwa wyrównawcza pod ławy na wlocie i wylocie P-Trakcyjna - wykonano
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów i studni układ KD17 12% 20%
2 Zasypka i zagęszczanie wykopu układ KD39b 48m 48m
3 Montaż kanałów i studni  układ KD4 14% 14%
4 Montaż osadników - 5 szt. 5 szt.
5 Montaż studzienek wpustowych - 5 szt. 6 szt.
6 Montaż piaskowników - 8 szt. 9 szt.
7 Montaż kanałów i studni układzie KD20 10% nie wykonano
8 Tynkowanie MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
9 Kanalizacja sanitarna 2Ks2 od studni S9 - S10  - wykonano
10 Budowa oświetlenia Węzeł Andrespol ciąg autostrady - w trakcie
11 Montaż wylotów prefabrykownaych DN200 na skarpach nie planowano 46 szt.
 
 
 
Tydzień 38
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 7 000 m2 7 000 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 13 000 m2 12 500 m2
3 Podbudowa bitumiczna gr. 18 cm - 7 000 m2 7 000 m2
4 Warstwa wiążąca gr. 9 cm - 8 000 m2 10 000 m2
5 Warstwa ścieralna SMA gr. 4 cm - 5 000 m2 2 500 m2
6 Wykonanie nasypu z dokopu - 2 500 m3 2 100 m3
7 Wykonanie nasypu z wykopu - 1 000 m3 1 300 m3
8 Wykonanie wykopu - 1 000 m3 2 300 m3
9 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - 2 000 m2 4 500 m2
10 Palowanie pod ekrany akustyczne - 200 szt. w trakcie
11 Profilowanie skarp - - w trakcie
12 Podbudowa z kruszywa łamanego - 3 000 m2 5 500 m2
13 Wykonanie ścieku skarpowego - 200 mb 160 mb
14 Ułożenie chodnika - 500 m2 520 m2
15 Wykonanie obrzeża - 200 m 210 m
16 Ułożenie krawężnika metodą ślizgową - 200 m 74 m
17 Wykonanie przepustów - 3 szt. 3 szt.
18 Ściek monolityczny - 300 m 450 m
19 Wykonanie platformy roboczej - 4000 m2 3 950 m2
20 Nawierzchnia betonowa - 22 000 m2 22 000 m2
21 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 23 000 m2 45 800 m2
22 Stabilizacja podłoża cementem - 1 500 m2 4 200 m2
23 Wykonanie drenu w pasie rozdziału - 200 m 110 m
24 Roboty ziemne MOP Wiśniowa Góra WSCHÓD – droga manewrowa nr 2 - w trakcie
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż schodów skarpowych WA-258 75% 75%
2 Krawężniki na dojazdach 100% 100%
3 Nawierzchnia na chodnikach 100% 100%
4 Nitka lewa – zbrojenie betonowanie wysunięcie S 14 WA-259 - wykonano
5 Nitka prawa – zbrojenie betonowanie S 14 - wykonano
6 Hydrofobizacja powierzchni ustroju nośnego - wykonano
7 Wykonywanie płaszczy podpór - wykonano
8 Zasypki za przyczółkami WA-260 80% 80%
9 Zbrojenie kap - nitka prawa 50% 50%
10 Montaż desek 75% 75%
11 Montaż krawężników  100% 100%
12 Odwodnienie liniowe WA-261 100% 100%
13 Osadzanie wpustów 100% 100%
14 Nawierzchnia żywiczna 100% 100%
15 Montaż barier 50% 50%
16 Umocnienie stożków   75% 75%
17 Odwonienie liniowe WA-262 80% 80%
18 Osadzanie wpustów 80% 80%
19 Nawierzchnia żywiczna 100% 100%
20 Montaż barier 50% 50%
21 Umocnienie stożków 75% 75%
22 Montaż chodów skarpowych 100% 100%
23 Nitka lewa – betonowanie etap I i II segment 12 WA-263 - wykonano
24 Nitka prawa – wysunięcie S 12 - wykonano
25 Rozbiórka awanbeków i formy - wykonano
26 Hydrofobizacja powierzchni ustroju nośnego - wykonano
27 Kontynuacja wykonywania płaszczy podpór - wykonano
28 Antykorozja betonu WA-264 100% 100%
29 Antykorozja betonu WD-265 100% 100%
30 Antykorozja betonu WD-267 100% 100%
31 Hydrofobizacja betonu PZSd1 100% 100%
32 Hydrofobizacja betonu PZSzd3 100% 100%
33 Betonowanie ław skrzydeł na wlocie i zasypka przepustu P-Zakładowa 90% 90%
34 Dren za płytami przejściowymi i zasypka P1 100% 100%
35 Zbrojenie ław wlot wylot P-Trakcyjna 100% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Uciąglenie układu układ KD39a na odcinku S2-S3 - wykonano
2 Montaż studzienek wpustowych km 310+200 6 szt. 6 szt.
3 Montaż studzienek wpustowych Węzeł Andrespol nie planowano 2 szt.
4 Montaż osadników - 4 szt. 2 szt.
5 Montaż pierścieni odciążających i płyt pokrywowych na układach układ KD12 nie planowano 4 kpl.
6 Montaż pierścieni odciążających i płyt pokrywowych na układach układ KD17 nie planowano 12 kpl.
7 Montaż kanałów i studni  układ KD7 50% 50%
8 Montaż kanałów i studni  układ KD6 50% nie wykonano
9 Montaż piaskowników  rowy autostradowe nie planowano 17 szt.
10 Montaż studni S13 układ KD4 nie planowano wykonano
11 Montaż wylotów prefabrykowanych na skarpach - 22 szt. 22 szt.
12 Wykonanie  przepustów pod budowę oświetlenia łącznice węzła Andrespol - wykonano
13 Montaż  kabla oraz fundamentów pod oświetlenie drogi dojazdowe do obiektu
WA-269  Węzeł  Romanów
- w trakcie (100% zakładanego wykonania
z 50% całości)
14 Dokończenie montażu latarń  łącznik -Rondo Węzeł Romanów nie planowano wykonano
15 Montaż transformatora  stacja trafo Węzeł Andrespol nie planowano wykonano
16 Prace planowe uzgodnione z PGE - włączenie kabla SN w pole istniejącej rozdzielnicy SN ul. Rokicińska 194 nie planowano wykonano
17 Budowa oświetlenia MOP Wiśniowa Góra nie planowano wykonano
18 Demontaż istniejących latarń nr 8, 9,10 –  w celu umożliwieniu prac drogowcom przy budowie nowego układu drogowego tych ulic oświetlenie ulic Feliksińska –Wieńcowa nie planowano wykonano
19 Tynkowanie MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
20 Kanalizacja sanitarna 2Ks2 od studni S10 - S11 50% 100%
 
 
 
Tydzień 39
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 7 000 m2 7 500 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 14 000 m2 13 300 m2
3 Warstwa wiążąca gr. 4 cm - 8 000 m2 8 000 m2
4 Warstwa ścieralna SMA  - 14 000 m2 13 500 m2
5 Wykonanie nasypu z dokopu - 5 000 m3 3 000 m3
6 Wykonanie nasypu z wykopu - 1 000 m3 1 300 m3
7 Wykonanie wykopu - 1 000 m3 2 300 m3
8 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - - 4 500 m2
9 Palowanie pod ekrany akustyczne - - wykonane
10 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - - 54 szt.
11 Profilowanie skarp - - 4 000 m2
12 Podbudowa z kruszywa łamanego - 2 000 m2 5 500 m2
13 Wykonanie ścieku skarpowego - 200 mb 210 mb
14 Wykonanie chodnika - 550 m2 520 m2
15 Wykonanie obrzeża - 150 m 210 m
16 Ułożenie krawężnika metodą ślizgową - 200 m 74 m
17 Wykonanie przepustów żelbetowych Węzeł Romanów 2 szt. 3 szt.
18 Ściek monolityczny - 300 m 450 m
19 Wykonanie platformy roboczej - 8 000 m2 10 000 m2
20 Wykonanie nawierzchni betonowej - 18 000 m2 22 000 m2
21 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 35 000 m2 45 800 m2
22 Stabilizacja podłoża cementem - 2 000 m2 4 200 m2
23 Roboty ziemne MOP Wiśniowa Góra WSCHÓD – droga manewrowa nr 2 - 800 m3
24 Podbudowa z chudego betonu - 11 000 m2 12 000 m2
25 Ułożenie foli i płyt ażurowych Zbiornik 2z9  - w trakcie
26 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (1/2 jezdni)  DW 714  800 m2 nie wykonano
27 Korytowanie DW 714  150 m3 nie wykonano
28 Roboty ziemne MOP Wiśniowa Góra WSCHÓD – droga manewrowa nr 1, 3 nie planowano 500 m3
29 Wykonanie drenażu pas rozdziału nie planowano 360 mb
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż barier WA-258 50% nie wykonano
2 Montaż schodów skarpowych 100% nie wykonano
3 Odwodnienie obiektu 100% nie wykonano
4 Nitka lewa – zbrojenie, betonowanie, wysunięcie S 15 WA-259 - wykonano
5 Nitka prawa – zbrojenie, betonowanie S 15 - wykonano
6 Hydrofobizacja powierzchni ustroju nośnego - wykonano
7 Kontynuacja wykonywania płaszczy podpór - wykonano
8 Zasypki za przyczółkami WA-260 100% wykonano
9 Zbrojenie kap - nitka prawa 100% wykonano
10 Betonowanie kap 100% wykonano
11 Montaż desek gzymsowych 100% wykonano
12 Izolacja gruba ustroju nośnego  100% wykonano
13 Asfalt twardolany 50% wykonano
14 Montaż barier WA-261 100% 100%
15 Umocnienie stożków 100% 75%
16 Odwodnienie obiektu 100% 100%
17 Odwonienie liniowe WA-262 100% 100%
18 Osadzanie wpustów 100% 100%
19 Montaż barier 100% 100%
20 Umocnienie stożków 100% 100%
21 Odwodnienie obiektu 100% 100%
22 Nitka lewa – wysunięcie, segment 12. Rozbiórka awanbeków
i stanowiska do nasuwania
WA-263 - wykonano
23 Nitka prawa – rozbiórka formy - wykonano
24 Kontynuacja wykonywania płaszczy podpór - wykonano
25 Hydrofobizacja betonu ustroju nośnego - wykonano
26 Układanie izolacji na ustroju nośnym - wykonano
27 Odwodnienie obiektu PZSd1 100% 100%
28 Odwodnienie obiektu PZSzd3 100% 100%
29 Betonowanie ław skrzydeł na wlocie P-Zakładowa - wykonano
30 Zasypka przepustu 90% 90%
31 Betonowanie płyty zespalającej P-Trakcyjna  100% 100%
32 Zasypka 90% 90%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów i studni układ KD19 80% 80%
2 Montaż kanałów i studni układ KD22 20% 20%
3 Montaż kanałów i studni układ KD6 50% 50%
4 Montaż kanałów i studni układ KD20 10% 10%
5 Montaż wylotów prefabrykowanych skarpy 12 szt. 28 szt.
6 Tynkowanie MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód - wykonano
7 Kanalizacja sanitarna 2Ks2  odcinek od studni S11 do S11a  80% 80%
8 Montaż kabla oraz fundamentów pod oświetlenie drogi dojazdowe
do obiektu WA-269  Węzeł  Romanów
- wykonano
9 Budowa oświetlenia okolice MOP Wiśniowa Góra - nie wykonano
10 Demontaż istniejących słupów  ul. Wieńcowa - ul. Feliksińska 3 szt. 3 szt.
11 Montaż piaskowników przy studniach wpadowych - nie planowano 19 szt.
12 Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe - nie planowano 30 szt.
 
 
Postęp graficzny
 
WA-259
 
WA-263
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'