Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2016
 
Marzec
 
 
Tydzień 9
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 3 500 m2 nie wykonano
2 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm  - 3 500 m2 nie wykonano
3 Montaż paneli – zielona ściana - 300 szt. 462 szt.
4 Montaż barier stalowych - 1 000 m 838 m
5 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem DS 45, 45 A  1 400 m2 1 400 m2
6 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DS 45, 45 A, 50, 51  3 000 m2 1 600 m2
7 Wykonanie koryta DS 47  - wykonano
8 Przygotowanie podłoża  pas technologiczny 2000 m 2000 m
9 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych  pas technologiczny 1300 m 270 m
10 Ułożenie geomembrany  rów 600 m nie wykonano
11 Ogrodzenia – wykonanie rowka pod ogrodzenia ogrodzenie 1 000 m nie wykonano
12 Zbiornik 2z3 – układanie płyt ażurowych na skarpach - 450 m2 450 m2
13 Betonowanie zatoczek wpustowych na odcinku WA-263 – WA-264 25 szt. 22 szt.
14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na parkingach  MOP WGW i WGZ 500 m2  nie wykonano
15 Układanie krawężnika MOP WGW i WGZ 200 m 360 m
16 Układanie kostki kamiennej  MOP WGW i WGZ 400 m2 220 m2
17 Montaż belek podwalinowych - nie planowano 10 szt.
18 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem  DS 53  nie planowano 2 000 m2
19 Ułożenie krawężnika ul. Trakcyjna  nie planowano 180 m
20 Wykonanie poboczy z kruszywa pobocza nie planowano 1 400 m
21 Wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego - nie planowano 7 szt.
22 Montaż elementów oznakowania pionowego - nie planowano 30 szt.
23 Wykonanie drenu pas rozdziału nie planowano 52 m
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych i betonowaniem WA-259 95% 95%
2 Podwalina pod stożek P9  50% 50%
3 Profilowanie stożków  50% 50%
4 Prace wykończeniowe wewnątrz skrzynek obiektu WA-263 90% 90%
5 Wykonanie podwalin stożków P1 nitka lewa i prawa 75% 75%
6 Montaż schodów skarpowych  50% 50%
7 Profilowanie stożków  50% nie wykonano
8 Brukowanie stożków trylinką 5% nie wykonano
9 Roboty wykończeniowe Pd1, P23, P1 100% 100%
10 Roboty wykończeniowe P6, P7 50% 50%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie kanału 2Ks3 ul. Zakładowa 50% 50%
2 Brukowanie w obrębie przepompowni 2P2 100% 100%
3 Instalacje wewnętrzne –montaż oświetlenia w drugim szachcie, montaż zestawów zasilających WA-263 - wykonano
4 Budowa kabla zasilającego szafę SO2/1 Węzeł Andrespol  - nie wykonano
5 Budowa rury ochronnej 1 x fi 160  na rurociągu kablowym 6 x fi 40 km 310+820 ÷ 310+835  16 m 16 m
6 Budowa studni kablowej B3 (SKMP3)  km 310+870 (stożek przy obiekcie 259 - dół) - nie wykonano
7 Budowa kanalizacji kablowej 2 x fi 160  (połączenie z rurami wychodzącymi z przyczółka obiektu 259 i wprowadzenie do studni B4) km 310+875 ÷ 310+880  6 m 6 m
8 Budowa rurociągu kablowego 6 x fi 40  km 316+660 ÷ 316+810  150 m 150 m
9 Budowa studni kablowej C2 (SKMP3) i C2/1 (SKR2) km 317+040  - wykonano
10 Budowa rurociągu kablowego 6 x fi 40 km 317+040 ÷ 317+200 - wykonano
11 Budowa studni kablowej C4 (SKMP3) km 318+100  - wykonano
12 Budowa kanalizacji 2 x fi 125  km 318+100 (skarpa) między studniami C4 i C4/1 10 m 10 m
13 Budowa kanalizacji wtórnej 3 x fi 40  km 318+100 między studniami C4 i C4/1 12 m 12 m
14 Budowa kanalizacji wtórnej 3 x fi 40  km 318+400 między studniami C5 i C5/1  10 m 10 m
15 Budowa rurociągu kablowego 6 x fi 40 o długości 130 m i wraz z rurą osłonową 1 x fi 160 o długości 18 m km 318+950 ÷ 319+080  - wykonano
16 Montaż studni: S3, S4, S4/1, S5 oraz wykonanie kanalizacji pierwotnej między studniami: S4-S4/1, S3-S4 Węzeł Romanów  - wykonano
17 Zasilanie ITS - wykonanie wykopu wraz z ułożeniem kabla energetycznego YAKY 4x185mm2 km 316+350 ÷ 317+250 900 m 1 170 m
18 Instalacje wewnętrzne –montaż oświetlenia w drugim szachcie, montaż zestawów zasilających WA-263 - wykonano
19 Zasypywanie i zagęszczanie wykopów w obrębie zbiornika na materiały niebezpieczne i komory zasuw MOP WG Wschód  - wykonano
20 Regulacja włazów żeliwnych MOP WG Wschód  3szt. 3szt.
21 Zasypywanie i zagęszczanie wykopów w obrębie zbiornika na materiały niebezpieczne i komory zasuw MOP WG Zachód - wykonano
22 Regulacja włazów żeliwnych MOP WG Zachód 3szt. 3szt.
23 Montaż wylotu prefabrykowanego DN800 zbiornik 2Z3 nie planowano wykonano
24 Roboty wykończeniowe przy studzienkach wpustowych Węzła Romanów nie planowano 24 szt. 
25 Zasilanie ITS - wykonanie przewiertu sterowanego - nie planowano 293 m 
26 Ustawienie fundamentów pod słupy MOP WG Zachód nie planowano 16 szt.
27 Montaż słupów oświetleniowych MOP WG Zachód nie planowano 12 szt.
 
 
 
Tydzień 10
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych  - 4 000 m2 4 000 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 4 000 m2 4 500 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm  - 4 000 m2 4 000 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm  - 4 000 m2 4 000 m2
5 Montaż paneli – zielona ściana - 400 szt. 592 szt.
6 Montaż schodów przy wyjściach ewakuacyjnych - 20 m nie wykonano
7 Montaż barier stalowych - 1 000 m nie wykonano
8 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DS 63, 64 3 500 m2 3 500 m2
9 Chodnik z kostki betonowej  ul. Trakcyjna 300 m2 320 m2
10 Przygotowanie podłoża pas technologiczny 2 000 m 2 000 m
11 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 1300 m 700 m
12 Ułożenie geomembrany rów 300 m nie wykonano
13 Ściek o zmiennej niwelecie - 200 m 150 m
14 Montaż elementów oznakowania pionowego - 80 szt. 105 szt.
15 Ogrodzenia – wykonanie rowka pod ogrodzenia - 1 000 m 1 550 m
16 Przygotowanie terenów płaskich pod humusowanie Węzeł Romanów  - w trakcie
17 Humusowanie terenów płaskich MOP WGW  - w trakcie
18 Układanie krawężnika MOP WGW i WGZ 200 m 370 m
19 Układanie kostki kamiennej  MOP WGW i WGZ 400 m2 500 m2
20 Montaż belek podwalinowych - nie planowano 124 szt.
21 Wykonanie poboczy z kruszywa - nie planowano 1 000 m
22 Wbijanie kotew pod słupki ogrodzenia - nie planowano 1 000 m
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż zbrojenia kap chodnikowych WA-259 100% 100%
2 Podwalina pod stożek P9 100% 100%
3 Profilowanie stożków 100% 100%
4 Ułożenie schodów skarpowych na P1 nitka lewa 100% nie wykonano
5 Brukowanie stożka P1 nitka lewa trylinką  20% nie wykonano
6 Przygotowanie płyty pomostu pod izolację 50% 50%
7 Prace wykończeniowe wewnątrz skrzynek WA-263 95% 95%
8 Montaż schodów skarpowych P7 nitka lewa 100% 100%
9 Profilowanie stożków 100% 100%
10 Brukowanie stożka P7 nitka lewa trylinką 50% 50%
11 Roboty wykończeniowe PZM-E12, PZM-E13, PZM-E14, PZM-E15, P6, P7 100% 100%
12 Roboty wykończeniowe PZM-E17, PZM-E18 40% 40%
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie kanału 2Ks3 ul. Zakładowa 50%
(narastająco: 100%)
25%
(narastająco: 75%)
2 Roboty wykończeniowe przy studzienkach wpustowych  km 319+000
i km 318+450
÷ 318+650
16 szt. 57 szt.
3 Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe km 310+800 5 szt. 3 szt.
4 Oświetlenie - montaż złączy IZK w latarniach Węzeł Romanów - wykonano
5 Zasilanie ITS, wykonanie wykopu wraz z ułożeniem kabli energetycznych km 317+500 ÷ 318+500 1 000 m 1 000 m
6 Zasilanie elektryczne - wykonanie 3 przepustów na trasie kabla do ZWGZ-BP1, BP2 MOP WG Zachód - wykonano
7 Zasilanie elektryczne - pomiary izolacji i ciągłości żył kabli wcześniej wbudowanych MOP WG Zachód - wykonano
8 Roboty wykończeniowe (wyprawianie, obrabiane) studni wpustowych - nie planowano 41 szt.
9 Gładzie gipsowe i malowanie ścian w korytarzu serwisowym MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
nie planowano wykonano
10 Czyszczenie kanalizacji deszczowej MOP WG Wschód nie planowano wykonano
11 Montaż AKPiA  oraz dyfuzorów na oczyszczalniach ścieków MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 11
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 5 000 m2 5 000 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 10 000 m2 10 800 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm  - 400 m2 500 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm  - 5 000 m2 5 600 m2
5 Warstwa wiążąca gr. 4 cm - 4 000 m2 3 600 m2
6 Warstwa ścieralna gr. 4 cm  - 5 000 m2 5 200 m2
7 Montaż paneli - zielona ściana - 400 szt. 294 szt.
8 Montaż schodów przy wyjściach ewakuacyjnych wyjścia ewakuacyjne 20 m 30 m
9 Montaż barier stalowych - 800 m nie wykonano
10 Przygotowanie podłoża  pas technologiczny 2 000 m 2 200 m
11 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 1 500 m 1 520 m
12 Ogrodzenia – wykonanie rowka pod ogrodzenia - 2 000 m 2 000 m
13 Ściek o zmiennej niwelecie - 100 m 100 m
14 Przygotowanie terenów płaskich pod humusowanie Węzeł Romanów  - w trakcie
15 Wykonanie nasypu pod schody wyjść awaryjnych - - nie wykonano
16 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DS 51, 53  1 800 m2 1 900 m2
17 Przygotowanie podłoża pod prefabrykaty rzeka Ner  - wykonano
18 Układanie kostki kamiennej MOP WGW i WGZ 500 m2 870 m2
19 Humusowanie terenów płaskich MOP WGW - w trakcie
20 Wykonanie podbudowy bitumicznej ul. Trakcyjna nie planowano 900 m2
21 Wykonanie platform ewakuacyjnych - nie planowano 5 szt.
22 Montaż belek podwalinowych - nie planowano 12 szt.
23 Wbijanie kotew pod słupki ogrodzeniowe - nie planowano 550 m
24 Wykonanie poboczy z kruszywa - nie planowano 1 100 m
25 Ułożenie gomembrany rów nie planowano 300 m
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie schodów skarpowych na P1 nitka lewa WA-259 80% 100%
2 Ułożenie schodów skarpowych na P1 nitka prawa 30% 30%
3 Brukowanie trylinką stożka P1 nitka lewa 50% 100%
4 Brukowanie trylinką stożka P1 nitka prawa 15% 15%
5 Przygotowanie płyty pomostu nitka prawa pod izolację 100% 100%
6 Przygotowanie płyty pomostu nitka lewa pod izolację 30% 50%
7 Przygotowanie kap chodnikowych na nitce prawej pod wykonanie warstwy z żywicy 25% 100%
8 Montaż balustrad na nitce prawej nie planowano 80%
9 Izolacja płyty papą nitka prawa nie planowano 100%
10 Prace wykończeniowe wewnątrz skrzynek WA-263 100% 100%
11 Brukowanie trylinką stożka P7 nitka lewa 100% 100%
12 Brukowanie trylinką stożka P7 nitka prawa 100% 100%
13 Ułożenie schodów skarpowych na P1 nitka lewa 100% nie wykonano
14 Ułożenie schodów skarpowych na P1 nitka prawa 100% nie wykonano
15 Brukowanie trylinką stożka P1 nitka lewa  70% nie wykonano
16 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu 50% 50%
17 Roboty wykończeniowe PZM-E16  90% 90%
18 Roboty wykończeniowe PZM-E17, PZM-E18 80% 80%
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie kanału 2Ks3 ul. Zakładowa 25%
(narastająco 100%) 
25%
(narastająco 100%) 
2 Montaż kanałów i studni układ KD25 22%
(narastająco 100%)
22%
(narastająco 100%)
3 Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe km 310+800 2 szt. 2 szt.
4 Roboty wykończeniowe przy studzienkach wpustowych Węzeł Andrespol 39 szt. 39 szt.
5 Roboty wykończeniowe przy studniach wpadowych - 6 szt. 6 szt.
6 Telematyka – montaż studni: C4A, C5, C6 - - nie wykonano
7 Telematyka – budowa rurociągu głównego 6xRHDPE 40/3,7 wraz z rurami osłonowymi km 318+470 ÷ 318+950  - nie wykonano
8 Zasilanie ITS - wykonanie wykopu wraz z ułożeniem kabli energetycznych km 310+000 ÷ 310+500 oraz od ronda Józefiaka do obiektu mostowego nr 259 1 000 m 1 780 m
9 Energetyka – wykonanie fundamentu pod kontener agregatu MOP WG Wschód  - wykonano
10 Energetyka – montaż złączy kablowych MOP WG Wschód  3 złącza 3 złącza
11 Energetyka – wprowadzenie kabli do RGA i RGNN MOP WG Wschód  - 60%
12 Energetyka – porządkowanie terenu w obrębie ST MOP WG Wschód  - 60%
13 Czyszczenie kanalizacji sanitarnej MOP WG Wschód  - wykonano
14 Dokończenie czyszczenia kanalizacji sanitarnej MOP WG Wschód  - wykonano
15 Regulacja włazów MOP WG Wschód  - wykonano
16 Malowanie lamperii, montaż przyborów sanitarnych MOP WG Wschód  - wykonano
17 Energetyka – budowa kabla do ZWGZ-SP MOP WG Zachód  - wykonano
18 Czyszczenie kanalizacji sanitarnej  MOP WG Zachód  - wykonano
19 Czyszczenie kanalizacji deszczowej MOP WG Zachód  - wykonano
20 Regulacja włazów MOP WG Zachód  - wykonano
21 Malowanie lamperii, montaż przyborów sanitarnych MOP WG Zachód  - wykonano
22 Montaż studni i kanalizacji pod telekomunikację MOP WG Wschód i Zachód  nie planowano wykonano
23 Montaż studni C13/1 wraz z odcinkiem kanalizacji do studni C7/1A - nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 12
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż przepustów rurowych betonowych DN800 P-67 i P-68 - wykonano
2 Betonowanie zatoczek wpustowych na odcinku
WA-262
÷ WA-263
45 szt. 45 szt.
3 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 3 000 m2 4 000 m2
4 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 6 000 m2 7 000 m2
5 Warstwa wiążąca gr. 4 cm  - 3 000 m2 4 000 m2
6 Warstwa ścieralna gr. 4 cm - 6 000 m2 7 400 m2
7 Betonowanie głowic i montaż słupów  - - 19 szt.
8 Montaż paneli – zielona ściana  - 200 szt. 74 szt.
9 Montaż paneli szklanych - - 82 szt.
10 Montaż schodów przy wyjściach ewakuacyjnych  7 szt. 7 szt.
11 Montaż barier stalowych  - 800 m 300 m
12 Montaż belek podwalinowych - - 6 szt.
13 Zdjęcie warstwy humusu - - 1 100 m2
14 Stabilizacja podłoża cementem - - 4 000 m2
15 Ogrodzenia – wykonanie rowka, montaż kotew i słupków - 3 000 m 2 300 m
16 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DS. 52, 52A, 65, 65A 1 500 m2 2 800 m2
17 Humusowanie terenów płaskich MOP WGW  - w trakcie
18 Układanie kostki kamiennej MOP WGW i WGZ  500 m2 560 m2
19 Układanie krawężnika MOP WGZ  - 80 m
20 Wykonanie poboczy z kruszywa - - 850 m
21 Przygotowanie podłoża pas technologiczny 2 000 m 1 500 m
22 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 1 000 m 1 080 m
23 Ułożenie geomembrany rów - 180 m
24 Montaż konstrukcji wsporczych – oznakowanie pionowe - - 9 szt.
25 Montaż zastawek rów - 8 szt.
26 Przygotowanie terenów płaskich pod humusowanie Węzeł Romanów  - w trakcie
27 Odcinek próbny oznakowania poziomego - - wykonano
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie schodów skarpowych na P1 nitka prawa WA-259 100% 100%
2 Brukowanie trylinką stożka P1 nitka prawa 100% 100%
3 Ułożenie asfaltu twardolanego na nitce prawej 90% 50%
4 Przygotowanie płyty pomostu pod izolację - nitka lewa  100% 100%
5 Wykonanie izolacji płyty pomostu - nitka lewa  90% 90%
6 Przygotowanie kap chodnikowych do wykonania żywicy - nitka lewa 50% 50%
7 Montaż balustrad - nitka prawa 100% 100%
8 Montaż balustrad - nitka lewa 50% 50%
9 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu WA-263 80% 80%
10 Roboty wykończeniowe  PZM-E16, PZM-E17,
PZM-E18
100% 100%
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Roboty wykończeniowe przy studniach wpadowych: KD1 – KD7 - wykonano
2 Roboty wykończeniowe przy studzienkach wpustowych na odcinku km 317+300 ÷ 318+150 - wykonano
3 Oświetlenie – budowa kabla ul. Kolumny, od L23 do istniejącego kabla nn - wykonano
4 Telematyka –  budowa rurociągu głównego 6xRHDPE 40/3,7 km 319+260 - wykonano
5 Oświetlenie – montaż szafy oświetleniowej SO2/3 i kabla zasilającego km 316+500 - wykonano montaż kabla zasilającego
6 Energetyka – montaż złączy kablowych MOP WGW - wykonano
7 Energetyka – porządkowanie terenu wokół ST MOP WGW - wykonano
8 Montaż zasobnika CWU MOP WGW - wykonano
9 Montaż zestawów wodomierzowych MOP WGW - wykonano
10 Montaż izolacji na przewodach MOP WGW - wykonano
11 Montaż drzwiczek pod zawory MOP WGW - wykonano
12 Montaż zasobnika CWU MOP WGZ - wykonano
13 Montaż zestawów wodomierzowych MOP WGZ - wykonano
14 Montaż izolacji na przewodach MOP WGZ - wykonano
15 Montaż drzwiczek pod zawory MOP WGZ - wykonano
16 Czyszczenie kanalizacji deszczowej MOP WGZ nie planowano wykonano
17 Czyszczenie kanalizacji sanitarnej MOP WGZ nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 13
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 3 000 m2 5 400 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 4 500 m2 4 500 m2
3 Warstwa wiążąca gr. 4 cm - 3 000 m2 5 400 m2
4 Warstwa ścieralna gr. 4 cm - 3 500 m2 3 500 m2
5 Warstwa ścieralna SMA  ul. Trakcyjna 900 m2 900 m2
6 Montaż paneli – zielona ściana - 100 szt. 70 szt.
7 Montaż schodów przy wyjściach ewakuacyjnych - 6 szt. 6 szt.
8 Ogrodzenia – wykonanie rowka, montaż kotew i słupków - 1 500 m 1 600 m
9 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DS 50 1 500 m2 2 500 m2
10 Humusowanie terenów płaskich MOP WGW  - w trakcie
11 Układanie kostki kamiennej MOP WGW i WGZ 150 m2 610 m2
12 Przygotowanie podłoża pasy technologiczne  1 000 m 1 400 m
13 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pasy technologiczne  1 000 m 1 350 m
14 Montaż konstrukcji wsporczych – oznakowanie pionowe - 12 szt. 12 szt.
15 Montaż zastawek  rów 10 szt. 40 szt.
16 Wypełnienie dylatacji masą zalewową – nawierzchnia betonowa - - wykonano
17 Humusowanie terenów płaskich  Węzeł Romanów - w trakcie
18 Przygotowanie nawierzchni pod oznakowanie poziome, trasowanie - - w trakcie
19 Montaż paneli szklanych - nie planowano 58 szt.
20 Frezowanie nawierzchni bitumicznej DS 63, ul. Łącznikowa nie planowano 1 500 m2
21 Wzmocnienie podłoża cementem DS 61 nie planowano 4 000 m2
22 Sadzenie drzew i krzewów Węzeł Romanów, Węzeł Andrespol, rondo : DW 714; Feliksińska/Wieńcowa nie planowano 835 szt.
23 Ułożenie obrzeża betonowego MOP WGZ  nie planowano 80 m
24 Ułożenie kostki betonowej MOP WGZ  nie planowano 150 m2
25 Wykonanie poboczy z kruszywa - nie planowano 1 050 m
26 Ułożenie geomembrany rów nie planowano 100 m
27 Montaż słupków hektometrowych - nie planowano 200 szt.
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie schodów skarpowych na P9 - nitka prawa WA-259 100% 100%
2 Brukowanie trylinką stożka P9 - nitka prawa 100% 20%
3 Ułożenie asfaltu twardolanego na nitce prawej 90% 25%
4 Wykonanie izolacji płyty pomostu - nitka lewa 100% 100%
5 Przygotowanie kap chodnikowych do wykonania warstwy z żywicy - nitka lewa  100% 100%
6 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu  50% 50%
7 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu WA-263 90% 90%
8 Roboty wykończeniowe PZM-E15 100% 100%
9 Roboty zimne Rzeka Ner,
km 130+773
÷ 130+821
- wykonano
10 Wykonanie podbudowy pod montaż prefabrykatów Rzeka Ner,
km 130+773
÷ 130+821
- wykonano
11 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp Rzeka Ner,
km 131+834
÷ 131+851
- wykonano
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace wykończeniowe przy klapach zwrotnych - 12 szt. 12 szt.
2 Wykończenie studni wpadowych KD8 – KD19 13 szt. 13 szt.
3 Montaż włazów kanałowych układ KD16 11 szt. 11 szt.
4 Prace wykończeniowe przy studzienkach wpustowych km 315+600 ÷ 315+800 26 szt. 26 szt.
5 Zasilanie ITS, wykonanie wykopu wraz z ułożeniem kabli energetycznych km 311+900 ÷ 312+900;
km 319+300
÷ 319+650
1 350 m 1 112 m
6 Telematyka - budowa rurociągu głównego km 318+480 ÷ 318+630 - wykonano
7 Telematyka - studnia SKR-2: C6/1 km 318+920 - wykonano
8 Telematyka - studnia SKR-2: C9/1 i przedłużenie przepustu do studni C9/1 km 319+360 - wykonano
9 Zasilanie instalacji wewnętrznych  WA-263 - wykonano
10 Montaż sufitu podwieszanego MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
- wykonano
11 Wykonanie instalacji elektrycznej MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
- wykonano
12 Montaż pompy CWU MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
- wykonano
13 Montaż naczynia wzbiorczego MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
- w trakcie
14 Telematyka - rura wtórna MOP WG Zachód 500 m w trakcie
15 Regulacja studni C8 i C9 - nie planowano wykonano
16 Regulacja studni pas technologiczny nie planowano wykonano
 
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'