Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2016
 
Maj
 
 
Tydzień 18
 
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 4 000 m2 6 670 m2
2 Wykonanie warstwy wiążącej  gr. 4 cm  - 3 000 m2 1 600  m2
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 4 000 m2 4 070 m2
4 Wykonanie  warstwy ścieralnej SMA gr. 4 cm - 1 000 m2 2 600 m2
5 Montaż barier stalowych - 100 m 100 m
6 Montaż bram wjazdowych DW 714  2 szt. 4 szt.
7 Przygotowanie podłoża pas technologiczny 500 m 500 m
8 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 800 m 800 m
9 Ogrodzenia – wykonanie : rowek, kotwy, słupki, siatka - 4 000 m 4 100 m
10 Humusowanie terenów płaskich  MOP WGZ  4 000 m2 4 000 m2
11 Humusowanie terenów płaskich Węzeł Romanów - w trakcie
12 Montaż „ kocich” oczek - 1 523 szt. 1 523 szt.
13 Wykonanie oznakowania poziomego  - 630 m2 630 m2
14 Sadzenie drzew i krzewów  MOP  WGZ  1 000 szt. 608 szt.
15 Sadzenie drzew i krzewów  Węzeł Andrespol  300 szt. 300 szt.
16 Sadzenie drzew i krzewów  km 317+100-317+950 lewa i prawa strona - 200 szt.
17 Wykonanie umocnienia skarpy w obrębie przepustu rurowego wlot/wylot  - 6 szt. 6 szt.
18 Porządkowanie terenu budowy - - w trakcie
19 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych  - nie planowano 1 600 m2
20 Ułożenie krawężnika  ul. Feliksińska nie planowano 30 m
21 Ułożenie kostki betonowej ul. Feliksińska nie planowano 50 m2
22 Wykonanie ścieku skarpowego  - nie planowano 25 m
23 Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego DS 44 i 48 nie planowano 1 100 m2
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego WA-258 100% 100%
2 Wykonanie docelowej powłoki na podporach - nitka lewa i prawa WA-259 90% 90%
3 Spadki z asfaltu lanego  100% 100%
4 Próbne obciążenie obiektu  100% 100%
5 Prace wykończeniowe i porządkowe - w trakcie
6 Montaż wypełnień ekranów 100% 100%
7 Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego WA-260 100% 100%
8 Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego WA-261 100% 100%
9 Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego WA-262 100% 100%
10 Wykonanie docelowej powłoki na podporach - nitka lewa i prawa WA-263 90% 90%
11 Spadki z asfaltu lanego 100% 100%
12 Próbne obciążenie obiektu  100% 100%
13 Prace wykończeniowe i porządkowe - w trakcie
14 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp rzeka Ner 60% 60%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Umocnienie rowu drogowego  w obrębie wylotu z kanalizacji deszczowej 10mb 10mb
2 Telematyka – montaż kanalizacji wtórnej Węzeł Romanów  - wykonano
3 Budowa kabla zasilającego szafę oświetleniową SO2/1 Węzeł Andrespol  - wykonano
4 Montaż szafy oświetleniowej SO2/1 Węzeł Andrespol  - wykonano
5 Montaż przyborów sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Zachód - wykonano
6 Kanalizacja wtórna MOP Wiśniowa Góra Zachód nie planowano wykonano
7 Rurociąg  km 316+216-316+270 nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 19
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 1 800 m2 2 170 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 1 800 m2 2 170 m2
3 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm  - 1 800 m2 2 170 m2
4 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 1 800 m2 2 170 m2
5 Montaż barier stalowych  - 100 m 100 m
6 Przygotowanie podłoża pas technologiczny 500 m 500 m
7 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 500 mb 500 mb
8 Ogrodzenia – wykonanie: rowek, kotwy, słupki, siatka - 2 000 m 2 000 m
9 Humusowanie terenów płaskich MOP WGZ - wykonano
10 Humusowanie terenów płaskich Węzeł Romanów  - w trakcie
11 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach  400 m2 420 m2
12 Umocnienie rowu płytami ażurowymi  - 300 m 300 m
13 Sadzenie drzew i krzewów MOP  WGZ  137 szt. 137 szt.
14 Nasadzenia  na terenach płaskich trasy głównej 1 776 szt. 1 776 szt.
15 Humusowanie terenów płaskich i obsiew km 313+350 ÷ 315+000 - wykonano
16 Porządkowanie terenu budowy - - w trakcie
17 Roboty dodatkowe  - ułożenie krawężnika ul. Kolumny  nie planowano 40 m
18 Ułożenie krawężnika ul. Feliksińska nie planowano 40 m
19 Ułożenie kostki betonowej ul. Feliksińska nie planowano 75 m2
20 Wykonanie ścieku podchodnikowego   - nie planowano 4 szt.
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Niwelacja terenu pod obiektem, umocnienie kruszywem WA-259 80% 80%
2 Prace wykończeniowe i porządkowe - w trakcie
3 Niwelacja terenu pod obiektem, umocnienie kruszywem WA-263 80% 80%
4 Prace wykończeniowe i porządkowe - w trakcie
5 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp rzeka Ner 75% 75%
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oświetlenie – przeciąganie kabli w podwieszonych rurach, montaż złącz w latarniach WA-259 - wykonano
2 Oświetlenie – włączenie szafy SO2/1, sprawdzenie obwodów - - wykonano
3 Telematyka – regulacja studni 310+000 ÷ 312+000 - wykonano
4 Montaż przyborów sanitarnych  MOP Wiśniowa Góra Wschód - wykonano
5 Montaż małej architektury  - wykonano
6 Montaż przyborów sanitarnych  MOP Wiśniowa Góra Zachód - wykonano
7 Montaż małej architektury  - wykonano
 
 
 
 
Tydzień 20
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego - 400 m2 420 m2
2 Przygotowanie podłoża pasy technologiczne i place manewrowe 1 000 m2 1 000 m2
3 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pasy technologiczne i place manewrowe 1 000 m2 1 100 m2
4 Ogrodzenia – wykonanie : rowek, kotwy, słupki, siatka - 2 000 m 2 170 m
5 Humusowanie terenów płaskich Węzeł Romanów  - w trakcie
6 Umocnienie rowu - 300 m 320  m
7 Porządkowanie terenu budowy - - w trakcie
8 Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego PZSd1, PZSzd3, PZM+E18  600 m2 600 m2
9 Ułożenie karpin i głazów kamiennych PZSd1, PZSzd3  - w trakcie
10 Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego DS 61, 62  2 000 m2 2 000 m2
11 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego ul. Feliksińska 600 m2 600 m2
12 Humusowanie terenów płaskich, obsiew km 315+000- 318+000 100% 100%
13 Humusowanie rowów DS 61 i 62 strona lewa i prawa 100% 100%
14 Nasadzenia  trasa główna 5 000 szt. 4 200 szt.
15 Humusowanie ul. Malownicza, WA-259, WA-263 - 300 m
16 Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego - 400 m2 410 m2
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Niwelacja terenu pod obiektem, umocnienie kruszywem WA-259 100% 100%
2 Prace porządkowe - w trakcie
3 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp rzeka Ner 85% 85%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oświetlenie  Węzeł Andrespol, ciąg główny przy MOP WG - wykonano
2 Pomiary oświetlenia Węzeł Romanów - wykonano
3 Oświetlenie – przygotowanie do odbiorów z gestorami sieci ul. Kolumny, ul. Trakcyjna, ul. Rokicińska - wykonano
4 Oświetlenie – regulacja opraw, pionowanie latarni  - - wykonano
5 Montaż przyborów sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Wschód
i MOP Wiśniowa Góra Zachód
- wykonano
 
 
 
 
Tydzień 21
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ogrodzenia – wykonanie: rowek, kotwy, słupki, siatka   - 2 000 m 2 000 m
2 Humusowanie terenów płaskich Węzeł Romanów  - w trakcie
3 Umocnienie rowu  - 300 m 300 m
4 Porządkowanie terenu budowy - - w trakcie
5 Humusowanie terenów płaskich, obsiew km 315+000 - 318+000 100% 100%
6 Humusowanie rowów DS 61 i 62 strona lewa
i prawa
100% 100%
7 Nasadzenia trasa główna  4 000 szt. 1 200 szt.
8 Humusowanie ul. Malownicza, WA-259, WA-263 - wykonano
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Niwelacja terenu pod obiektem wraz z umocnieniem kruszywem WA-259 100% 100%
2 Prace porządkowe - w trakcie
3 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp rzeka Ner 95% 95%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Telematyka – pompowanie wody ze studni w celu wprowadzenia kanalizacji wtórnej, montaż kanalizacji wtórnej  MOP Wiśniowa Góra Wschód - wykonano
2 Montaż przyborów sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Wschód - wykonano
3 Montaż przyborów sanitarnych MOP Wiśniowa Góra Zachód - wykonano
       
 
 
POSTĘP LINIOWY
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'