Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2016
 
Luty
 
 
Tydzień 5
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż słupów - 20 szt. 55 szt.
2 Montaż paneli  - zielona ściana - 50 szt. 98 szt.
3 Montaż barier stalowych - 500 m 1 500 m
4 Prace porządkowe Węzeł Andrespol  - w trakcie
5 Prace porządkowe Węzeł Romanów  - w trakcie
6 Prace porządkowe MOP WGZ - w trakcie
7 Montaż konstrukcji bramownic - 6 szt. 6 szt.
8 Wykonanie nasypu - 500 m3 500 m3
9 Wykonanie wykopu - 500 m3 1 500 m3
10 Przygotowanie podłoża pod pasy technologiczne pasy technologiczne 400 m 450 m
11 Ułożenie krawężnika kamiennego MOP WGW 200 m 400 m
12 Ułożenie geomembrany rów 300 m nie wykonano
13 Korytowanie ul. Trakcyjna 500 m2 1 200 m2
14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ul. Trakcyjna 500 m2 nie wykonano
15 Korytowanie i profilowanie DS 45 300 m2  nie wykonano
16 Montaż belek podwalinowych - nie planowano 27 szt.
17 Wykonanie platformy roboczej z kruszywa stabilizowanego cementem  - nie planowano 450 m2
18 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego trasa główna nie planowano 450 m2
19 Humusowanie skarp - nie planowano 1 500 m2
20 Montaż przepustów rurowych betonowych DN800 - 2 szt. 2 szt.
21 Montaż ścianek czołowych przepustów - 50 szt. 82szt. 
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż rur osłonowych pod obiektem WA-259 50% 50%
2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych
i betonowaniem
60% 60%
3 Prace wykończeniowe wewnątrz skrzynek obiektu WA-263 10% 10%
4 Układanie odwodnienia P4-Ł04, P23, P1, P-Trakcyjna, P Zakładowa 30% 30%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace wykończeniowe w obrębie węzła Romanów - wykonano
2 Przewiert sterowany km 310+200 nie planowano wykonano
3 Studnie B1, B1/1 km 310+200 nie planowano wykonano
4 Studnia B2/2 km 312+470 nie planowano wykonano
5 Połączenie studni B2-B2/1-B2/2 km 312+470 nie planowano wykonano
6 Rurociąg 6x40/3.7 między studniami B15-B16 km 312+990 nie planowano wykonano
7 Studnia B18/1 km 313+350 nie planowano wykonano
8 Połączenie studni B17-B18 i B18-B18/1 km 313+350 nie planowano wykonano
9 Przewiert sterowany km 313+810 ÷ 313+840 ul. Wieńcowa nie planowano wykonano
10 Rurociąg 6x40/3.7 km 313+800 ÷ 313+920 nie planowano wykonano
11 Studnia B19/1 km 313+920 nie planowano wykonano
12 Połączenie studni B19-B19/1 km 313+920 nie planowano wykonano
13 Studnie B20/1 i B20/2 km 314+400 nie planowano wykonano
14 Połączenie studni B20/1-B20/1/1 km 314+400 nie planowano wykonano
15 Dokończenie układania kabli - oświetlenie ciąg główny Węzeł Andrespol od L3/1 do L3/4 SO2/2
od L1/2 do L1/3 SO2/2
nie planowano wykonano
16 Wejście na obiekt  z pracami instalacyjnymi  WA-263 nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 6
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace porządkowe MOP WGZ  - w trakcie
2 Prace porządkowe Węzeł Romanów - w trakcie
3 Prace porządkowe Węzeł Andrespol  - w trakcie
4 Montaż paneli – zielona ściana - 50 szt. 336 szt.
5 Montaż słupów  - 20 szt. 7 szt.
6 Wykonanie koryta  MOP WGZ - parking dla Tirów  2000 m2 2000 m2
7 Układanie krawężnika kamiennego MOP WGW i WGZ 800 m 984 m
8 Wykonanie nasypu  - 1000 m3 2940 m3
9 Przygotowanie podłoża pod pasy technologiczne pasy technologiczne 700 m 1600 m
10 Montaż barier stalowych - 1 500 m 1 500 m
11 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych  pas technologiczny 300 m nie wykonano
12 Ułożenie geomembrany rów 300 m 1050 m
13 Stabilizacja podłoża cementem ul. Trakcyjna  900 m2 nie wykonano
14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ul. Trakcyjna  900 m2 nie wykonano
15 Wykonanie wykopu Zbiornik 2z3 - 2940 m3
16 Humusowanie pobocza, skarpy nie planowano 7000 m2
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż rur osłonowych pod obiektem WA-259 75% 75%
2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych i betonowaniem 75% 75%
3 Wykonanie zasypki pod płytę przejściową P1L 100% 100%
4 Wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1L 100% 100%
5 Montaż zbrojenia wraz z betonowaniem płyty przejściowej P1L 95% 95%
6 Prace wykończeniowe wewnątrz skrzynek obiektu WA-263 50% 50%
7 Układanie odwodnienia P4-Ł04, P23, P1,
P-Trakcyjna,
P-Zakładowa
50% 50%
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obrębie przepompowni 2P1 - wykonano
2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obrębie przepompowni 2P2 - wykonano
3 Montaż zatoczek wpustowych km 315+800 8 szt. 8 szt.
4 Montaż kratki żeliwnej na wpuście deszczowym km 315+800 8 szt. 11 szt.
5 Dokończenie ułożenia kabla zasilającego do pompowni P1 od strony złącza, montaż złącza - 20 m 20 m
6 Montaż instalacji wewnętrznych obiektu  WA-263 - wykonano
7 Telematyka  – budowa brakujących odcinków kanalizacji i studni, połączeń między studniami km 314+120÷317+000 - wykonano studnie SKR2 -8 szt., SKMP3- 3 połączeń rurami fi 2x125 - 92m
8 Telematyka  – budowa brakujących odcinków kanalizacji i studni, połączeń między studniami km 318+100÷319+000 nie planowano wykonano w km 318+100 – 319+000 -SKR2-5szt., SKMP3- 1szt., połączenia rurami fi 2x125 -62m, przewiert w km 319+000, wprowadzenie rur 2x160 do północnego przyczółka WA-259
 
 
 
Tydzień 7
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace porządkowe MOP WGZ, Węzeł Romanów, Węzeł Andrespol  - w trakcie
2 Montaż paneli – zielona ściana - 350 szt. 350 szt.
3 Układanie krawężnika kamiennego MOP WGW i WGZ 800 m 1300 m
4 Wykonanie nasypu - 1500 m3 1900 m3
5 Przygotowanie podłoża pod pasy technologiczne pas technologiczny 800 m 800 m
6 Wymiana uszkodzonych i prostowanie krzywo wbudowanych słupków barier stalowych - - wykonano
7 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 600 m 1000 m
8 Ułożenie geomembrany rów 400 m 500 m
9 Wykonanie platformy roboczej - 1000 m2 1000 m2
10 Wykonanie warstwy mrozoochronnej - 200 m2 1000 m2
11 Stabilizacja podłoża cementem ul. Trakcyjna 900 m2 1000 m2
12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ul. Trakcyjna 900 m2 1000 m2
13 Wykonanie wykopu Zbiornik 2z3 1000 m3 1000 m3
14 Wykonanie warstwy filtracyjnej i ułożenie geomembrany Zbiornik 2z3 720 m2 350 m2
15 Humusowanie pobocza, skarpy 18 000 m2 26 400 m2
16 Montaż przepustu betonowego DN800 P-10 - - wykonano
17 Montaż przepustu betonowego DN800 P-11 - - wykonano
18 Przygotowanie zatoczek wpustowych do betonowania wraz z betonowaniem km 317+300 ÷ 318+150 - nie wykonano
19 Montaż zatoczek wpustowych km 318+000; km 319+000 7 szt. 16 szt. 
20 Montaż słupów  - nie planowano 20 szt.
21 Montaż belek podwalinowych - nie planowano 26 szt.
22 Układanie krawężnika betonowego  MOP WGZ  nie planowano 250 m
23 Układanie kostki kamiennej MOP WGW nie planowano 75 m2
24 Usunięcie humusu drogi serwisowe nr 50 i 53 nie planowano 6000 m2
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż rur osłonowych pod obiektem WA-259 90% 100%
2 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych
i betonowaniem
80% 80%
3 Podwalina pod stożek P1 - nitka lewa 100% 100%
4 Prace wykończeniowe wewnątrz skrzynek obiektu WA-263 75% 75%
5 Układanie odwodnienia P4-Ł04, P2Ł05, P23, P1,
P-Trakcyjna, P Zakładowa
90% 90%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kratki żeliwnej na wpuście deszczowym km 318+000 7 szt. 13 szt.
2 Wykończenie studni wpadowych układ KD1 i KD2
(km 310+100)
- nie wykonano
3 Prace wykończeniowe przy klapach zwrotnych - - nie wykonano
4 Studnia nr B25 km 316+250  - nie wykonano
5 Studnia nr TM2-11A i przedłużenie przepustu; studnia nr TM2-11B; studnia nr TM2-11C i przedłużenie przepustu km 316+500 - wykonano
6 Studnia nr C4A km 318+280 - nie wykonano
7 Studnia nr C5 i przedłużenie przepustu; studnia nr C5/2; studnia nr C5/3
i przedłużenie przepustu
km 318+400 - nie wykonano
8 Studnia nr C5/1 km 318+400 - wykonano
9 Studnia nr C10 km 319+520 - wykonano
10 Studnia nr C11 km 319+530  - wykonano
11 Trasa rurociągu głównego 6xRHDPEp od studni C11 do studni C12 (km 319+530 ÷ 319+750) - wykonano
12 Studnia nr C12; studnia nr C12/1 km 319+750 - wykonano
13 Studnia nr C13 i przedłużenie przepustu km 319+860  - wykonano
14 Montaż instalacji wewnętrznych: lamp, korytek, kabla NHXMH WA-263 - wykonano oświetlenie
1 szachtu i montaż zestawów zasilających
15 Ułożenie kabla oświetleniowego, doprowadzenie do istniejącego słupa  oświetleniowego ul. Kolumny, od   lampy L23  poprzez wykonany przepust 40 m nie wykonano
16 Wykonanie montażu kabla oświetleniowego wraz bednarką Węzeł Andrespol, odcinki  od: L 2/5 – 6/21   SO2/2
-L 4/6 - 2/18  SO2/2
-L 2/8 – 5/23  SO2/2
- nie wykonano
17 Montaż Rozdzielnicy Głównej Agregatu, wprowadzenie kabli z ich zarobieniem, niwelacja terenu w obrębie RGA MOP Wiśniowa Góra  Wschód - wykonano
18 Montaż   kabla 2xYAKXS   4x240 mm2  odcinek  13 metrów pomiędzy RGNN a RGA, ułożenie kabli,  montaż  i wprowadzenie ich do RGA i RGNN MOP Wiśniowa Góra  Wschód - nie wykonano
19 Montaż wylotów prefabrykowanych DN200 - nie planowano 3 szt. 
20 Montaż studzienki wpustowej wraz z przykanalikiem - nie planowano 1 kpl.
21 Wykonanie ocieplenia z keramzytu pod drogą technologiczną na kanałach KD11 i KD13 nie planowano wykonano
22 Wykop i układanie w wykopie kabla YAKY 4x185 mm2 km 314+600 ÷ 315+350 nie planowano 1250 m
23 Montaż odwodnienia liniowego MOP Wiśniowa Góra Wschód nie planowano wykonano
24 Regulacja oraz montaż włazów MOP Wiśniowa Góra Zachód  nie planowano 42 szt.
25 Przyłącze zbiornika p.poż. z przepompownią MOP Wiśniowa Góra Zachód  nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 8
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace porządkowe Węzeł Romanów, Węzeł Andrespol, MOP WGZ - w trakcie
2 Montaż paneli – zielona ściana - 300 szt. 433 szt.
3 Montaż barier stalowych - 1 000 m 1 200 m
4 Przygotowanie podłoża pod pasy pas technologiczny 2 000 m 2 000 m
5 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 1 000 m 1 000 m
6 Ułożenie geomembrany rów 600 m 600 m
7 Wykonanie platformy roboczej - 1 000 m2 1 400 m2
8 Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego - 1 000 m2 1 150 m2
9 Rzeka Ner – wykonanie wykopu - 1 000 m3 nie wykonano
10 Wykonanie warstwy filtracyjnej i ułożenie geomembrany Zbiornik 2z3 370 m2 600 m2
11 Wykonanie podbudowy z chudego betonu – parking TIR MOP WGZ  1 500 m2 1 900 m2
12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na parkingach MOP WGZ  1 000 m2 580 m2
13 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem MOP WGW i WGZ  3 000 m2 2 500 m2
14 Układanie kostki kamiennej  MOP WGW i WGZ  200 m2 200 m2
15 Układanie krawężnika kamiennego i betonowego MOP WGW i WGZ  500 m 1 240 m
16 Montaż belek podwalinowych - nie planowano 14 szt.
17 Wykonanie stabilizacji podłoża cementem  drogi serwisowe nr 50, 53, 64  nie planowano 3 700 m2
18 Wykonanie koryta drogi serwisowe nr 45, 45A  nie planowano 1 600 m2
19 Wykonanie poboczy z kruszywa pobocza nie planowano 600 m
20 Czyszczenie i betonowanie zatoczek wpustowych km 317+300 ÷ 318+150  nie planowano 68 szt.
21 Czyszczenie i betonowanie zatoczek wpustowych Węzeł Romanów nie planowano 41 szt.
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych i betonowaniem WA-259 90% 90%
2 Podwalina pod stożek P1 - nitka prawa 100% 100%
3 Prace wykończeniowe wewnątrz skrzynek obiektu WA-263 80% 80%
4 Wykonanie podwalin stożków P7 - nitka lewa i prawa 100% 100%
5 Wykonanie podwalin stożków P1 - nitka lewa i prawa 50% 50%
6 Roboty wykończeniowe Pd1, P23, P1 100% 100%
7 Roboty wykończeniowe P6, P7 50% 50%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Betonowanie kinety w studniach z regulatorem odpływu - 3 szt. 2 szt.
2 Wykonanie ocieplenia z keramzytu pod drogą technologiczną na kanałach KD1, KD2, KD6, KD7, KD10 i KD20 - wykonano
3 Wykończenie studni KD22-Wp2 i przepompowni 2P2 - - wykonano
4 Instalacje wewnętrzne – montaż oświetlenia w drugim szachcie, montaż zestawów zasilających WA-263 - wykonano
5 Budowa kanalizacji wtórnej 1 x fi 40 km 312+470 między studniami B12 i B12/1
(w rejonie ul. Zakładowej)
57 m 57 m
6 Budowa kanalizacji wtórnej 2 x fi 40 km 312+700 między studniami B13 i B13/1
(w rejonie ul. Zakładowej)
24 m 24 m
7 Budowa kanalizacji wtórnej 1 x fi 40  km 312+700 między studniami B13/1 i B13/2 (w rejonie ul. Zakładowej) 39 m 39 m
8 Budowa kanalizacji wtórnej 3 x fi 40  km 318+100 ÷ 318+140 między studniami C4/1 – C4/1/1 – C4/1/2 – C4/1/3  41 m 41 m
9 Budowa studni kablowej C4 (SKMP3) km 318+100 - wykonano
10 Budowa kanalizacji 2 x fi 125 km 318+100 (skarpa) między studniami C4 i C4/1  10 m 10 m
11 Budowa kanalizacji wtórnej 3 x fi 40 km 318+100 między studniami C4 i C4/1 12 m 12 m
12 Zasilanie ITS - wykonanie wykopu wraz z ułożeniem kabla energetycznego YAKY 4x185mm2 km 315+350 ÷ 317+000 1650 m 907 m
13 Regulacja i montaż włazów MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód po 5 szt. po 5 szt.
14 Zasilanie elektryczne  - wykonanie przepustów przewiertami pod drogami manewrowymi MOP Wiśniowa Góra Zachód - nie wykonano
15 Zasilanie elektryczne - Montaż kabli   2xYAKY 4x185  mm 2  do ZWGZ-SP MOP Wiśniowa Góra Zachód 390 m nie wykonano
16 Montaż włazów kanałowych układ KD10 nie planowano 4 szt.
17 Zasilanie ITS - wykonanie przewiertu sterowanego - nie planowano 200 m
18 Montaż komory zasuw MOP Wiśniowa Góra Wschód i Zachód nie planowano wykonano
19 Montaż zbiornika na materiały niebezpieczne MOP Wiśniowa Góra Zachód nie planowano wykonano
 
 
Postęp graficzny
 
WA-259
 
WA-263
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'