Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2015
 
Listopad
 
 
Tydzień 45
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 6 400 m2 7 600 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 6 400 m2 8 900 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 1 600 m2 2 000 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm  - 1 600 m2 2 000 m2
5 Warstwa wiążąca gr. 4 cm  drogi serwisowe 4 800 m2 5 600 m2
6 Warstwa ścieralna gr. 4 cm drogi serwisowe 4 800 m2 6 900 m2
7 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 1 500 m2 1 500 m2
8 Wykonanie platformy roboczej  - 1 000 m2 1 000 m2
9 Warstwa mrozochronna - 1 800 m2 1 800 m2
10 Wykonanie nasypu - 12 000 m3 13 500 m3
11 Wykonanie wykopu - 4 000 m3 4 200 m3
12 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - 200 szt. 124 szt.
13 Wykonanie ścieku skarpowego - 150 mb 168 mb
14 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 20 000 m2 26 000 m2
15 Płyty przejściowe - 8 szt. 8 szt.
16 Montaż barier sprężystych - 300 m 1412 m
17 Układanie geomembrany rów 1 500 m 1 450 m
18 Nawierzchnia z betonu cementowego - 2 000 m2 3 600 m2
19 Górna warstwa nasypu - 500 m3 nie wykonano
20 Montaż U-12  - nie planowano 150 m
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Betonowanie i sprężenie S17P WA-259 100% 100%
2 Rozbiórka stanowisk do nasuwania 30% 30%
3 Wymiana łożysk z tymczasowych na stałe 17% 17%
4 Montaż kolektora odwadniającego  10% 10%
5 Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P9 - nitka lewa 50% 50%
6 Umocnienie stożków WA-260 50% 50%
10 Asfalt twardolany - nitka prawa WA-263 100% 100%
11 Nawierzchnia na kapach chodnikowych – primer nitka prawa 10% 10%
12 Ścianka zapleczna -nitka prawa 100% 100%
13 Izolacja na płycie pomostu - nitka lewa 70% 70%
14 Kapa chodnikowa - nitka lewa 10% 10%
15 Ułożenie schodów skarpowych PP264A 100% 100%
16 Zasypka P-Trakcyjna 100% 100%
17 Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt P6 50% 50%
18 Wykonanie programu naprawczego PZM-E13 - wykonano
         

 

   
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż przepustów rurowych betonowych - 5 szt. 5 szt.
2 Wykonanie próby ciśnienia na kanale PEHD układ KD39b - wykonano
3 Zabudowa kratki żeliwnej krawężnikami - 40 szt. 40 szt.
4 Montaż włazów żeliwnych na studnie kanalizacyjne - 30 szt. 30 szt.
5 Zabudowa lekka z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym MOP WG 100% 100%
6 Układanie płytek, fugowanie MOP WG 60% 40%
7 Instalacje elektryczne - montaż mat grzewczych, osprzętu, lamp MOP WG 50% 50%
8 Budowa rurociągu pod telematykę trasa główna - wykonano
9 Montaż latarń ul. Feliksińska/Wieńcowa - nie wykonano
10 Montaż opraw PP264A - nie wykonano
11 Montaż szafy oświetleniowej, złącza kablowego i złącza kablowo-pomiarowego ul. Feliksińska/Wieńcowa - nie wykonano
12 Dokończenie okablowania WA-260 - nie wykonano
13 Dokończenie układania kabla i fundamentów latarń pomiędzy WA-259
i WA-260
- nie wykonano
14 Montaż złącza kablowego przepompowni P2 - wykonano
15 Kontynuacja uzbrojenia oczyszczalni ścieków MOP WG Wschód
i Zachód
45% 45%
16 Montaż włazów kanałowych - 12 szt. 6 szt. 
17 Montaż zbiornika na materiały niebezpieczne MOP WG Wschód  - nie wykonano
18 Kabel do zasilania SO2/4 i ZK-3 oraz częściowo do SO2/6 Węzeł Romanów nie planowano wykonano
19 Kabel zasilający, przepusty SO2/2, szafę SO2/2  Węzeł Andrespol nie planowano wykonano
20 Montaż kompletnych latarni Węźle Andrespol nie planowano 68 szt.
 
 
 
 
Tydzień 46
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 1 300 m2 3 300 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 12 700 m2 3 720 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 1 300 m2 1 600 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm - 1 700 m2 1 020 m2
5 SMA warstwa ścieralna gr. 4 cm - 11 000 m2 nie wykonano
6 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  - 2 500 m2 2 500 m2
7 Wykonanie platformy roboczej - 4 000 m2 2 500 m2
8 Warstwa mrozochronna - 4 000 m2 2 500 m2
9 Ułożenie nawierzchni z betonu cementowego MOP WGW 2000 m2 2 500 m2
10 Wykonanie nasypu - 12 000 m3 8800 m3
11 Wykonanie wykopu - 4 000 m3 3 200 m3
12 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - 200 szt. nie wykonano
13 Wykonanie ścieku skarpowego - 150 mb 120 mb
14 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 20 000 m2 19 000 m2
15 Płyty przejściowe - 2 szt. nie wykonano
16 Montaż barier sprężystych - 500 m 1200 m
17 Układanie geomembrany rów 1500 m 1 650 m
18 Górna warstwa nasypu - 1 700 m3 1400 m3
19 Ułożenie zatoki autobusowej z kostki kamiennej - 100 m2 20 m2
20 Warstwa wiążąca gr. 4 cm  drogi serwisowe nie planowano 1 700 m2
21 Warstwa ścieralna gr. 4 cm  drogi serwisowe nie planowano 2 700 m2
22 Ułożenie ścieku monolitycznego - nie planowano 700 m
23 Montaż belek podwalinowych  - nie planowano 142  szt.
             
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Antykorozja obiektu WA-258 80% 80%
2 Rozbiórka stanowisk do nasuwania WA-259 30% 30%
3 Wymiana łożysk z tymczasowych na stałe 17% 17%
4 Montaż kolektora odwadniającego - nitka prawa 20% 20%
5 Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P9 - nitka lewa 100% 100%
6 Umocnienie stożków WA-260 70% 70%
7 Montaż wpustów i drenów 100% 100%
8 Antykorozja obiektu WA-262 80% 80%
9 Izolacja na płycie pomostu - nitka lewa WA-263 100% 100%
10 Kapa chodnikowa - nitka lewa 95% 95%
11 Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P7 - nitka lewa 50% 50%
12 Montaż dylatacji P7 - nitka prawa 100% 100%
13 Betonowanie płyt przejściowych P6 100% 100%
14 Zasypka 100% 100%
15 Odwodnienie za skrzydłami P8 100% 100%
16 Odwodnienie za skrzydłami Pd2 100% 100%
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż przepustów rurowych betonowych - 2 szt. 1 szt.
2 Montaż kanałów i studni układ KD35 10% 10%
3 Zabudowa kratki żeliwnej krawężnikami - 20 szt.  29 szt.
4 Przygotowanie układów kanalizacji deszczowej do odbiorów technicznych: KD20, KD21, KD22, KD24, KD26, KD27, KD29, KD30, KD39a - - wykonano
5 Zabudowa lekka z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym  MOP WGZ 100% 100%
6 Układanie płytek MOP WGZ 20% 20%
7 Instalacje elektryczne - montaż mat grzewczych, układanie kabli w ściankach działowych w peszlu ochronnym - 30% 30%
8 Budowa oświetlenia autostrady (montaż latarni) łącznice Węzła  Andrespol oraz Węzła Romanów - wykonano
9 Budowa oświetlenia- dokończenie obiektów  WA-260, WD-269 - wykonano jedna stronę
10 Telematyka – rurociąg na ciągu głównym autostrady  315+500 – 315+400; 313+350 – 313+800 - wykonano
11 Montaż włazów kanałowych - 30 szt. 30 szt.
12 Montaż zbiornika na materiały niebezpieczne MOP WGW  - wykonano
13 Montaż studni do zrzutów ścieków z autokaru MOP WGW  - wykonano
14 Montaż wylotów prefabrykowanych DN200 - nie planowano 6 szt.
15 Montaż kratek żeliwnych - nie planowano 9 szt.
16 Montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikiem - nie planowano 6 szt.
 
 
 
 
Tydzień 47
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 3 900 m2 1 300 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 5 000 m2 1 300 m2
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm - 3 900 m2 1300 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm  - 5 000 m2 1 300 m2
5 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 3 500 m2 1 500 m2
6 Wykonanie platformy roboczej - 2 500 m2 2 500 m2
7 Warstwa mrozoochronna - 3 000 m2 3 000 m2
8 Wykonanie nasypu - 7 000 m3 5 000 m3
9 Wykonanie wykopu - 1 500 m3 5 000 m3
10 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - 100 szt. 146 szt.
11 Wykonanie ścieku skarpowego - 100 mb 88 mb
12 Humusowanie skarp i pasa rozdziału  - 15 000 m2 17 300 m2
13 Płyty przejściowe - 2 szt. 2 szt.
14 Montaż barier sprężystych - 1 000 m 1 250 m
15 Układanie geomembrany rowy 1 500 m 1 200 m
16 Górna warstwa nasypu - 1 200 m3 2000 m3
17 Ułożenie zatoki autobusowej z kostki kamiennej - 50 m2 nie wykonano
18 Stabilizacja podłoża cementem - 2 000 m2 1 100 m2
19 Nawierzchnia z betonu cementowego MOP WGW 4 000 m2 3 900 m2
20 Podbudowa z chudego betonu MOP WGZ  4 000 m2 1 500 m2
21 Ułożenie ścieku monolitycznego - 200 m 200 m
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Antykorozja obiektu WA-258 90% 90%
2 Rozbiórka stanowisk do nasuwania WA-259 90% 90%
3 Wymiana łożysk z tymczasowych na stałe 40% 40%
4 Montaż kolektora odwadniającego 50% 50%
5 Betonowanie ścianki zaplecznej P9 - nitka prawa 100% 100%
6 Umocnienie stożków WA-260 90% 90%
7 Antykorozja obiektu WA-262 90% 90%
8 Nawierzchnia na kapach chodnikowych – primer nitka prawa WA-263 20% 20%
9 Twardolany na płycie pomostu - nitka lewa 80% 80%
10 Kapa chodnikowa - nitka lewa 100% 100%
11 Kapa chodnikowa - nitka prawa 50% 50%
12 Betonowanie P7 - nitka lewa  100% 100%
13 Montaż dylatacji 100% 100%
14 Montaż korytek odwodnieniowych P6 - wykonano
15 Izolowanie przewodu przepustu PZME16 20% 20%
16 Ułożenie rowu szczelnego P-Trakcyjna 100% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż studni i kanałów  układ KD10 30% nie wykonano
2 Montaż studni i kanałów układ KD11 35% 35%
3 Montaż studni i kanałów układ KD35 30% z 80% 23% z 80%
4 Prace wykończeniowe na układach kanalizacji deszczowej km 310+000 – 313+000 - 50%
5 Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe - 16 szt. 19 szt.
6 Montaż słupów oświetleniowych ciąg główny Węzeł Andrespol, Węzeł Romanów, oraz przy MOP Wiśniowa Góra - wykonano
7 Montaż lamp Prismashield PP-264A - nie wykonano
8 Wpuszczenie kabla niepalnego w rury pod WA-260 - wykonano
9 Budowa rurociągu pod telematykę km 313+400-313+800 - wykonano
10 Montaż studni telematycznych pas rozdziału - km 317+465, km 318+290, km 314+120, km 315+550 50%/50% wykonano
11 Płytki na posadzkach MOP Wiśniowa Góra Zachód 50% 50%
12 Płytki na ścianach MOP Wiśniowa Góra Wschód 95% 95%
13 Płytki na ścianach MOP Wiśniowa Góra Zachód 95% 95%
14 Instalacje elektryczne - montaż mat grzewczych do ogrzewania podłogowego MOP Wiśniowa Góra - nie wykonano
15 Montaż konstrukcji sufitu podwieszanego MOP Wiśniowa Góra Zachód 80% 80%
16 Rozpoczęcie montażu konstrukcji sufitu podwieszanego MOP Wiśniowa Góra Wschód - wykonano
17 Montaż studzienek wpustowych DN500 - nie planowano 8 szt.
18 Zabudowa kratek żeliwnych krawężnikami - nie planowano 15 szt.
19 Montaż złącza ZKP wraz z uzbrojeniem szafy oświetleniowej, 12 lamp oświetleniowych i wysięgników ul. Feliksińska/Wieńcowa nie planowano wykonano
20 Montaż włazów kanałowych - 20 szt. 20 szt.
21 Montaż kratek ściekowych  MOP Wiśniowa Góra Wschód 10 szt.  10 szt. 
 
 
 
 
Tydzień 48
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 3 900 m2 1 450 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 5 000 m2 nie wykonano
3 Podbudowa bitumiczna WMS gr. 18 cm  - 3 900 m2 350 m2
4 Warstwa wiążąca WMS gr. 9 cm - 5 000 m2 nie wykonano
5 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 5 000 m2 5 000 m2
6 Wykonanie platformy roboczej - 3 000 m2 4 400 m2
7 Warstwa mrozoochronna - 3 000 m2 3 600 m2
8 Wykonanie nasypu - 3 000 m3 3 500 m3
9 Wykonanie wykopu - 2 500 m3 3000 m3
10 Montaż słupów wraz z betonowaniem głowic - 150 szt. 160 szt.
11 Wykonanie ścieku skarpowego - 130 mb 150 mb
12 Humusowanie skarp i pasa rozdziału - 15 000 m2 15 500 m2
13 Montaż barier sprężystych - 3 000 m 3 200 m
14 Układanie geomembrany rów 1 500 m 1 500 m
15 Górna warstwa nasypu - 1 000 m3 1 000 m3
16 Ułożenie zatoki autobusowej z kostki kamiennej - 80 m2 80 m2
17 Stabilizacja podłoża cementem - 3 000 m2 1 700 m2
18 Nawierzchnia z betonu cementowego MOP WGW 2 000 m2 1 500 m2
19 Podbudowa z chudego betonu MOP WGZ  4 000 m2 2 300 m2
20 Ułożenie ścieku monolitycznego - 200 m nie wykonano
21 Wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 8 cm  - nie planowano 750 m2
22 Ułożenie kostki betonowej DW 714  nie planowano 150 m2
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe P9 - nitka lewa i prawa WA-259 nie planowano wykonano
2 Wykonanie zasypki za P9 pod płytę przejściową - nitka lewa i prawa nie planowano wykonano
3 Rozpoczęcie montażu zbrojenia płyt przejściowych nie planowano wykonano
4 Wymiana łożysk z tymczasowych na stałe 60% 80%
5 Montaż odwodnienia przęseł P3-P9 wraz z wpięciem do studni 60% 60%
6 Betonownaie ścianki zaplecznej P1 - nitka prawa 85% 85%
7 Umocnienie stożków WA-260 100% 100%
8 Wykonanie zasypki mostowej do wysokości płyty przejściowej P7 - nitka lewa i prawa WA-263 nie planowano wykonano
9 Zamontowanie i zabetonowanie dylatacji P7 - nitka lewa 100% 100%
10 Ułożenie ścieku przykrawężnikowego - nitka prawa nie planowano wykonano
11 Rozpoczęcie układania ścieku przykrawężnikowego - nitka lewa nie planowano wykonano
12 Spoinowanie połączeń PZM-E16 - wykonano
13 Układanie papy termozgrzewalnej - wykonano
14 Betonowanie  połączenia wlotu przepustu z rowem szczelnym rzeki Ner P-Trakcyjna - wykonano
15 Montaż reperów - wykonano
16 Spoinowanie połączeń prefabrykatów - wykonano
17 Montaż korytek za skrzydełkami P-6  100% 100%
18 Montaż wylotów drenu płyt przejściowych - wykonano
19 Spoinowanie połączeń prefabrykatów PD-2  - wykonano
20 Montaż wylotów drenu płyt przejściowych - wykonano
21 Montaż wylotów drenu płyt przejściowych P-7 - wykonano
22 Montaż wylotów drenu płyt przejściowych P-8  - wykonano
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż zbiornika przepompownia 2P1 - wykonano
2 Montaż zbiornika przepompownia 2P2 - wykonano
3 Montaż kanałów i studni  układ KD35 10% 10%
4 Montaż studni i kanałów układ KD10 30% nie wykonano
5 Montaż studzienek wpustowych km 313+300 – 313+500 7 szt. 7 szt.
6 Prace wykończeniowe na układach kanalizacji deszczowej km 311+500 – 314+300 - wykonano
7 Ułożenie płytek na posadzkach MOP Wiśniowa Góra Zachód  80% 80%
8 Konstrukcje sufitów podwieszanych  MOP Wiśniowa Góra Wschód  80% 80%
9 Instalacje elektryczne - montaż mat grzewczych do ogrzewania podłogowego - - wykonano
10 Montaż opraw Prismashield Przejście dla pieszych PP-264A - nie wykonano
11 Ustawienie latarń MOP Wiśniowa Góra - ciąg główny  - 10 szt.
12 Telematyka – studnie B6-B8 rurociąg w km 311+260 - 311+470 - wykonano
13 Prace wykończeniowe  układ KD11 i KD13 nie planowano wykonano
14 Montaż wylotów prefabrykowanych DN200 - nie planowano 9 szt. 
 
 
Postęp graficzny
 
WA-259
 
WA-263
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'