Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
Rok 2015
 
Lipiec
 
 
Tydzień 27
 
Roboty drogowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Naprawa dróg technologicznych km 310+000-320+010 - w trakcie
2 Roboty ziemne – nasyp z dokopu  km 313+525-314+150;
km 310+600-312+980
18 000 m3 12 400 m3
3 Wykonanie wykopu km 316+200, 319+500 3000 m3  3 700 m3
4 Wykonanie nasypu z wykopu ul. Kolumny 1130E, Węzeł Romanów 3000 m3 3 700 m3
5 Wykonanie w-wy mrozoochronnej - 15 000 m2  25 000 m2
6 Stabilizacja kruszywa cementem - 5 000 m2 7 000 m2
7 Wykonanie górnej w-wy nasypu - 2 500 m3 nie wykonano
8 Podbudowa z chudego betonu - 11 500 m2 13 700 m2
9 Wykonanie sączka w pasie rozdziału - 800 mb 2 200 mb
10 Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego - 5 000 m2 4 100 m2
11 Wykonanie krawężnika drogowego metodą ślizgową - 200 m 330 m
12 Ściek korytkowy monolityczny, metodą ślizgową - 1 100 mb 950 mb
13 Studnie rewizyjne - 15 szt. 37 szt.
14 Obrzeża betonowe DW 714 nie planowano 345 m
15 Wzmocnienie podłoża cementem - nie planowano 3500 m2
16 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni - nie planowano 5 500 m2
             
             
Roboty mostowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Zasypka stożków WA-258 75% 75%
2 Zasypka 85% 85%
3 Betonowanie ścianek zaplecznych 50% 50%
4 Betonowanie ustroju  -nitka lewa WA-260 100% 100%
5 Zasypka P1  65% 65%
6 Zasypka P2 65% 65%
7 Deskowanie - nitka prawa 90% 90%
8 Zasypka P1 i P2 WA-261 90% 90%
9 Betonowanie ścian zaplecznych 50% 50%
10 Zasypka P1  WA-262 55% 55%
11 Zasypki stożków 70% 70%
12 Betonowanie ścianek zaplecznych 100% 100%
13 Montaż desek gzymsowych PZSd1 60% 60%
14 Układanie krawężników 60% 60%
15 Zbrojenie kap  100% 100%
16 Montaż desek gzymsowych PZSzd3 60% 60%
17 Układanie krawężników 60% 60%
18 Zbrojenie kap  100% 100%
19 Betonowanie ścian  obudowa magistrali 14
i 15
80% 90%
20 Zasypki P8 50% 50%
21 Betonowanie płyty zespalającej PZM E12  - wykonano
22 Betonowanie płyt przejściowych Pd2 - wykonano
23 Zasypki P2-Ł-05  50% 80%
24 Wklejanie kotew  50% 100%
25 Betonowanie ław wlotu i wylotu pod skrzydła - wykonano
26 Układanie krawężnika na ustroju nośnym WA-264 - wykonano
27 Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P5  WD-265 - wykonano
28 Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego WD-266 - wykonano
29 Betonowanie kap na dojazdach - wykonano
30 Bbetonowanie podwaliny stożków P3 i ścianki zaplecznej P3 WA-267 - wykonano
31 Zasypki 40% 40%
32 Umocnienie stożków trylinką WA-268 50% 15%
33 Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego - wykonano
34 Betonowanie kap na dojazdach - wykonano
35 Zbrojenie kap chodnikowych WA-269 - wykonano
36 Montaż desek gzymsowych - wykonano
37 Betonowanie ścianki zaplecznej P1 - wykonano
38 Deskowanie, zbrojenie i betonowanie S 4 - nitka prawa WA-259 - wykonano
39 Betonowanie, sprężenie i wysunięcie S3. Deskowanie i zbrojenie S4 - nitka lewa - wykonano
40 Deskowanie, zbrojenie i betonowanie S5 - nitka prawa WA-263 - wykonano
41 Betonowanie etapu II, sprężenie i wysunięcie S4. Deskowanie i  zbrojenie S5 – etap I - nitka lewa - wykonano
             
             
             
Roboty branżowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie próby ciśnienia na kanale tłocznym DN315 układ KD20 - wykonano - wynik pozytywny
2 Wykonanie ocieplenia kanału, zasypka i zagęszczanie wykopu na odcinku 2P2-S4 - wykonano
3 Montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikami WA261-WA262 24 szt. 22 szt.
4 Montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikami WD266 – najazdy 23 szt. 21 szt.
5 Montaż studzienek wpustowych wraz z przykanalikami 315+600 – 315+900 26 szt. 10 szt.
6 Przebudowa wodociągu - wykonanie likwidacji wodociąg 2W1 100% 100%
7 Przebudowa wodociągu - wykonanie likwidacji wodociąg 2W2 100% 100%
8 Przebudowa wodociągu 2W9 70% 70%
9 Budowa rurociągu kablowego 6-cio otworowego wzdłuż autostrady - - wykonano
10 Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe - nie planowano 36 szt.
11 Zgrzewanie odcinka kanału tłocznego PEHD DN315 (wraz z kształtkami) - nie planowano 25,4 m
 
 
 
Tydzień 28
 

Roboty drogowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

1

Naprawa dróg technologicznych

km 310+000-320+010

-

w trakcie

2

Roboty ziemne – nasyp z dokopu

km 313+525-314+150;
km 310+600-312+980

10 000 m3

10 100 m3

3

Wykonanie wykopu

km 316+200, 319+500

3 000 m3

3 600 m3

4

Wykonanie nasypu z wykopu

ul. Kolumny 1130E, Węzeł Romanów

2 500 m3

3 000 m3

5

Wykonanie w-wy mrozoochronnej

-

3 000 m2

8 000 m2

6

Stabilizacja kruszywa cementem

-

10 000 m2

16 000 m2

7

Wykonanie sączka w pasie rozdziału

-

1 000 mb

950 mb

8

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego

-

13 500 m2

20 100 m2

9

Wykonanie krawężnika drogowego metodą ślizgową

-

800 mb

800 mb

10

Ściek korytkowy monolityczny, metodą ślizgową

-

800 mb

600 mb

11

Studnie rewizyjne

-

20 szt.

20 szt.

12

Rozbiórka nawierzchni

DW 714

-

wykonano

13

Obrzeża betonowe

-

400 m

390 m

14

Ułożenie kostki betonowej - chodnik

-

200 m2

930 m2

15

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych

-

3 000 m2

2 800 m2

16

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych

-

7 500 m2

7 800 m2

17

Podbudowa bitumiczna gr. 18 cm

-

5 000 m2

5 130 m2

18

Podbudowa bitumiczna gr. 7 cm

-

3 000 m2

3 400 m2

19

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 9 cm

-

4 500 m2

900 m2

20

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm

-

3 000 m2

3 200 m2

             
             
             

Roboty mostowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

1

Zasypka P2

WA-258

95%

95%

2

Montaż dylatacji

50%

50%

3

Wykonanie murków oporowych

25%

25%

4

Zbrojenie  ustroju - nitka prawa

WA-260

50%

50%

5

Sprężenie ustroju - nitka lewa

-

wykonano

6

Betonowanie podwalin stożków P1

-

wykonano

7

Zasypki stożków

50%

50%

8

Zasypki stożków

WA-261

100%

100%

9

Wykonanie murków oporowych

25%

25%

10

Wykonanie ścianek zaplecznych

100%

100%

11

Montaż dylatacji

50%

50%

12

Zasypka P1

WA-262

85%

85%

13

Montaż dylatacji

100%

100%

14

Montaż desek gzymsowych

PZSd1

90%

90%

15

Montaż krawężników

90%

90%

16

Betonowanie kap

-

nie wykonano

17

Montaż desek gzymsowych

PZSzd3

90%

90%

18

Montaż krawężników

90%

90%

19

Betonowanie kap

-

nie wykonano

20

Montaż zbrojenia, szalowanie i betonowanie ścian i płyt stropowych

obudowa magistrali 14
i 15

-

wykonano

21

Montaż elementów wyposażenia studni odwadniającej

obudowa magistrali 19

-

wykonano

22

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł - wylot

P8

-

wykonano

23

Deskowanie, zbrojenie i betonowanie portali na wlocie i wylocie

PZM E12

-

wykonano

24

Wykonanie drenażu za płytami przejściowymi

Pd2

-

wykonano

25

Zbrojenie i deskowanie skrzydeł na wlocie i wylocie

P2-Ł-05

-

wykonano

26

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł na wlocie i wylocie

P4-Ł-01

-

wykonano

27

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej

P4-Ł-04

-

wykonano

28

Montaż zbrojenia kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej

WA-264

-

wykonano

29

Układanie papy pod kapami chodnikowymi, wykonanie podwalin stożka w osi 1

WD-265

-

wykonano

30

Montaż bariery szczeblinkowej

WD-266

-

wykonano

31

Wykonanie umocnienia stożków trylinką

50%

50%

32

Montaż kolektora odwodnienia

-

wykonano

33

Wykonanie podwalin stożków w osi  3, wykonanie ścianki zaplecznej w osi 3

WA-267

-

wykonano

34

Zasypki za przyczółkami oś 1 + 3

40%

40%

35

Ułożenie papy pod kapami

-

wykonano

36

Ustawienie krawężnika

50%

50%

37

Wykonanie umocnienia stożków trylinką

WA-268

75%

75%

38

Wykonanie kap chodnikowych na dojazdach

-

wykonano

39

Montaż kolektora odwodnienia

-

wykonano

40

Zabetonowanie kap chodnikowych na ustroju niosącym

WA-269

-

wykonano

41

Zasypki oś 1 + 3

-

wykonano

42

Beton płyt przejściowych w osi 1

-

wykonano

43

Nitka lewa – Sprężenie i wysunięcie S4. Szalowanie i zbrojenie S5

WA-259

-

wykonano

44

Nitka prawa – Betonowanie, sprężenie i wysunięcie S4

-

wykonano

45

Nitka lewa – Betonowanie S5

WA-263

-

wykonano

46

Nitka prawa- Sprężenie i wysunięcie S5. Szalowanie, zbrojenie i betonowanie etapu I S6. Zbrojenie etapu II S6.

-

wykonano

             
             
             

Roboty branżowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

1

Montaż studzienek wpustowych

315+600 – 315+900

24 szt.

26 szt.

2

Montaż studzienek wpustowych

313+700 – 314+100

16 szt.

12 szt.

3

Montaż studzienek wpustowych

WA262-WA263

23 szt.

24 szt.

4

Montaż studzienek wpustowych

317+900 – 318+200

16 szt.

3 szt.

5

Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe

WA261-WA262

36 szt.

26 szt.

6

Montaż kanału tłocznego

„13”-S11 (KD39b)

-

wykonano

7

Roboty ziemne i montażowe

2W12

30%

30%

8

Próba ciśnienia i dezynfekcja

2W9

-

wykonano

9

Płukanie i dezynfekcja

2W5

-

wykonano

10

Włączenie nowego odcinka do sieci

2W7

-

wykonano

11

Montaż hydrantu

-

wykonano

12

Budowa kabli oświetleniowych ROMANÓW

Węzeł "Romanów"

-

w trakcie

13

Budowa rurociągu kablowego 6-cio otworowego wzdłuż autostrady

-

-

w trakcie

14

Budowa kabla SN Romanów

Węzeł "Romanów"

110 m

110 m

15

Montaż pierścieni odciążających na studzienki wpustowe

-

nie planowano

10 kpl.

 
 
 
 
Tydzień 29
 
 

Roboty drogowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

1

Roboty ziemne – nasyp z dokopu

km 313+525-314+150;
km 310+600-312+980

15 000 m3

13 900m3

2

Wykonanie wykopu

km 316+200, 319+500

3 000 m3

3 000 m3

3

Wykonanie nasypu z wykopu

ul. Kolumny 1130E, Węzeł Romanów

2 500 m3 

2 100 m3

4

Wykonanie w-wy mrozoochronnej

-

6 000 m2

1 200m2

5

Platforma robocza

-

7 000 m2

6 100 m2

6

Stabilizacja podłoża

-

6 000 m2

nie wykonano

7

Podbudowa z kruszywa łamanego

 

7 500 m2

7 500 m2

8

Wykonanie krawężnika betonowego

-

600 m

270 m

9

Ściek korytkowy monolityczny, metodą ślizgową

-

500 mb

360 mb

10

Rozbiórka nawierzchni

DW 714

-

wykonano

11

Obrzeża betonowe

-

600 m

450 m

12

Ułożenie kostki betonowej - chodnik

-

1 000 m2

680 m2

13

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych

-

3000 m2

3000 m2

14

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych

-

5 500 m2

5 500 m2

15

Podbudowa bitumiczna gr. 8 cm

-

3 000 m2

2 400 m2

16

Nawierzchnia bitumiczna SMA gr. 4 cm

-

8 000 m2

6 100 m2

17

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm

-

700 m2

nie wykonano

18

Zasypanie pasa rozdziału

-

5 000 m3

5 000 m3

19

Podbudowa z chudego betonu

-

13 000 m2

25 000m2

20

Zbiornik 2 z 21 w-wa piasku i geomembrana

-

-

Wykonano prace na zbiorniku 2Z20

21

Układanie krawężnika i kostki na rondzie przy DR714, humusowanie ronda, nawierzchnia bitumiczna na rondzie

-

-

wykonano

22

Montaż barier sprężystych na dojazdach do WD266

-

-

nie wykonano

             
             
             

Roboty mostowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

1

Zasypka P1

WA-258

95%

95%

2

Montaż dylatacji

100%

100%

3

Betonowanie wnęk dylatacyjnych i płyt przejściowych P1

-

wykonano

4

Zbrojenie  ustroju - nitka prawa

WA-260

100%

100%

5

Betonowanie podwalin stożków P2

-

wykonano

6

Zasypki stożków

70%

70%

7

Betonowanie płyt przejściowych

WA-261

75%

75%

8

Montaż dylatacji

100%

100%

9

Zasypka P1

WA-262

90%

90%

10

Betonowanie podwalin stożków

75%

75%

11

Betonowanie kap

PZSd1

-

wykonano

12

Betonowanie kap

PZSzd3

-

wykonano

13

Montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian i płyt stropowych

obudowa magistrali 14
i 15

20%

20%

14

Betonowanie skrzydeł wlotu i I etapu wlotu i wylotu

P8

-

wykonano

15

Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe

PZM E12

-

wykonano

16

Zasypka za skrzydłami

100%

100%

17

Betonowanie wlotu - I etap

Pd2

-

wykonano

18

Betonowanie płyty zespalającej

P2-Ł-05

-

wykonano

19

Izolacja płyty zespalającej

P4-Ł-04

-

wykonano

20

Zasypka

P3-Ł-01

70%

70%

21

Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym i warstwy wyrównawczej pod kapy na dojazdach, ustawienie krawężnika na dojazdach

WA-264

-

wykonano

22

Układanie papy pod kapami chodnikowymi
Betonowanie wnęk dylatacyjnych

WD-265

-

wykonano

23

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

WD-266

-

wykonano

24

Wykonanie umocnienia stożków trylinką

50%

20%

25

Montaż dylatacji oś 1+3

WA-267

-

wykonano

26

Zasypki za przyczółkami oś 1 + 3

80%

80%

27

Montaż zbrojenia kap chodnikowych

-

wykonano

28

Ustawienie krawężnika

100%

100%

29

Montaż deski gzymsowej

50%

50%

30

Wykonanie umocnienia stożków trylinką

WA-268

100%

100%

31

Ustawienie schodów

20%

20%

32

Montaż dylatacji oś 1

WA-269

-

wykonano

33

Zasypki oś 1 + 3

50%

50%

34

Nitka lewa – Sprężenie i wysunięcie S5

WA-259

-

wykonano

35

Nitka prawa – Sprężenie i wysunięcie S4, betonowanie S5

-

wykonano

36

Nitka lewa – Sprężenie i wysunięcie S5. Betonowanie S6 - Etap I.

WA-263

-

wykonano

37

Nitka prawa – Sprężenie i wysunięcie S6

-

wykonano

             
             
             

Roboty branżowe

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

planowane

wykonane

1

Montaż studzienek wpustowych

318+000

15 szt.

18 szt.

2

Montaż studzienek wpustowych

318+600

12 szt.

12 szt.

3

Montaż studzienek wpustowych

310+000

10 szt.

8 szt.

4

Montaż kanałów i studni

Układ KD22

20%

10%

5

Montaż studzienek wpustowych

313+800

nie planowano

6 szt.

6

Montaż pierścieni odciążających na studzienki wpustowe

313+600

nie planowano

8 kpl.

7

Przebudowa kolizji wodociągowej

2W12

80%

80%

8

Przebudowa kolizji wodociągowej

2w5

90%

90%

9

Przebudowa

2W9

90%

90%

10

Budowa oświetlenia

WD-266

-

100%

11

Budowa rurociągu kablowego 6-cio otworowego wzdłuż autostrady

-

-

100%

 
 
 
Tydzień 30
 
Roboty drogowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie poboczy i pasa rozdziału - - w trakcie
2 Roboty ziemne – nasyp z dokopu km 313+525-314+150;
km 310+600-312+980
12 000 m3 11 500 m3
3 Wykonanie wykopu - 4000 m3 3 300 m3
4 Wykonanie nasypu z wykopu - 3000 m3 3000 m3
5 Wykonanie w-wy mrozoochronnej - 5 000 m2 5 200 m2
6 Stabilizacja kruszywa cementem - 4 000 m2 4 500 m2
7 Stabilizacja podłoża cementem - 3 000 m2 4 600 m2
8 Warstwa podbudowy z chudego betonu - 7 400 m2 5 200 m2
9 Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego - 4 500 m2 10 000 m2
10 Ułożenie kostki betonowej - chodnik - 300 m2 1 000 m2
11 Nawierzchnia z betonu cementowego - 18 500 m2 18 350 m2
12 Wykonanie pali pod ekrany akustyczne DW 714 – najazdy WD 268 - - wykonano
13 Bariery sprężyste - 400 m 350 m
14 Ściek korytkowy monolityczny- metoda ślizgowa - 500 mb 440 mb
15 Obrzeża betonowe - 300 m 600 m
16 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych  - nie planowano 1 100 m2
17 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych  - nie planowano 1 100 m2
18 Wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 7 cm - 800 m2 1 080 m2
19 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm - 900 m2 1 050 m2
             
           
             
Roboty mostowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Betonowanie płyt przejściowych P1 WA-258 - wykonano
2 Zasypki stożków  80% 80%
3 Demontaż deskowania ustroju - nitka lewa WA-260 50% 50%
4 Zasypki stożków 80% 80%
5 Betonowanie płyt przejściowych WA-261 100% 100%
6 Betonowanie wnęk dylatacyjnych - wykonano
7 Montaż krawężnika i desek gzymsowych   20% 20%
8 Betonowanie podwalin stożków i płyt przejściowych P1 WA-262 100% 100%
9 Montaż krawężników i desek gzymsowych na obiekcie 80% 80%
10 Ułożenie izolacji grubej PZSd1 100% 100%
11 Montaż schodów 20% 20%
12 Ułożenie izolacji grubej PZSzd3 100% 100%
13 Montaż schodów 20% 20%
14 Betonowanie  płyt stropowych obudowa magistrali 14
i 15
100% 100%
15 Izolacja cienka 100% 100%
16 Zasypka 50% 50%
17 Betonowanie płyt przejściowych PZM E12 - wykonano
18 Betonowanie ław skrzydeł wylotu Pd2 - wykonano
19 Betonowanie skrzydeł P2-Ł-05  - wykonano
20 Zbrojenie wlotów i wylotów P4-Ł-04 - wykonano
21 Zasypka P3-Ł-01  90% 90%
22 Betonowanie II etapu wylotu P8 - wykonano
23 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach - podpora P2 WA-264 - nie wykonano
24 Betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy na dojazdach - wykonano
25 Układanie papy pod kapami chodnikowymi WD-265 - wykonano
26 Betonowanie murka pod drenaż – oś 1 i 5 - wykonano
27 Zasypka 80% 80%
28 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-266 80% 80%
29 Wykonanie umocnienia stożków trylinką 50% 50%
30 Montaż schodów   - wykonano
31 Montaż reperów   - wykonano
32 Montaż dylatacji oś 1+3 WA-267 - wykonano
33 Zasypki za przyczółkami oś 1 + 3 100% 100%
34 Betonowanie kap chodnikowych - wykonano
35 Warstwa wyrównawcza pod płytę przejściową oś 1 - wykonano
36 Ustawienie schodów WA-268 - wykonano
37 Montaż reperów - wykonano
38 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu - wykonano
39 Montaż dylatacji oś 1 + 3 WA-269 - wykonano
40 Betonowanie wnęk dylatacyjnych - wykonano
41 Nitka prawa: Zbrojenie, szalowanie, zabetonowanie, sprężenie oraz wypchnięcie seg. S6, zazbrojenie i zabetonowanie bosaży i poprzecznic seg. S4 WA-259 - wykonano
42 Nitka lewa: Zbrojenie, deskowanie, zabetonowanie, sprężenie oraz wypchnięcie seg. S6, zazbrojenie i zabetonowanie bosaży i poprzecznic seg. S4 - wykonano
43 Nitka prawa: Zbrojenie, deskowanie + zabetonowanie etap I i etap II seg. S7 WA-263 - wykonano
44 Nitka lewa: Zbrojenie, deskowanie + zabetonowanie seg. S6 – etap II, następnie sprężenie i wypchnięciem seg. S6; zbrojenie, szalowanie seg. S7 etap I - wykonano
             
             
             
Roboty branżowe
Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów i studni  Układ KD22 (319+500) 15% 15%
2 Montaż kanałów i studni  Układ KD4 (311+400) 6% 6%
3 Montaż kanałów i studni  Układ KD32 (313+000)  90% 90%
4 Montaż studzienek wpustowych 310+250 – 310+500 10 szt. 8szt. 
5 Montaż studzienek wpustowych  Węzeł Andrespol  - strona lewa  10  szt. 11szt.
6 Montaż kratek żeliwnych na studzienki wpustowe WA261-WA263 - 52szt.
7 Montaż studzienek wpustowych 311+400 - 6 szt.
8 Montaż studzienek wpustowych 312+500 - 8 szt.
9 Przebudowa kolizji wodociągowej  2W12 - 90%
10 Przebudowa 2w4 - 40%
11 Przebudowa kolizji wodociągowej  2W9 - 95%
12 Budowa oświetlenia - fundamenty WD-268 - 100%
13 Budowa oświetlenia - kable fundamenty - - 20%
 
 
 
Tydzień 31
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie poboczy i pasa rozdziału - - w trakcie
2 Roboty ziemne – nasyp z dokopu km 313+525-314+150;
km 310+600-312+980
12 000 m3 11 000 m3
3 Wykonanie wykopu - 4 000 m3 3 500 m3
4 Wykonanie nasypu z wykopu - 3 000 m3 3 250 m3
5 Wykonanie w-wy mrozoochronnej - 2 000 m2 8 900 m2
6 Stabilizacja kruszywa cementem - 5 000 m2 4 500 m2
7 Stabilizacja podłoża cementem - 3 500 m2 6 100 m2
8 Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 - 3 500 m2 450 m2
9 Wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 7 cm - 600 m2 730 m2
10 Wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 8 cm   1 500 m2 1 450 m2
11 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm - 600 m2 780 m2
12 Wykonanie pali pod ekrany akustyczne  DW 714 - najazdy WD-268 - wykonano
13 Bariery sprężyste - 300 mb 300 mb
14 Ułożenie kostki betonowej - chodnik - 1 000 m2 1 090 m2
15 Ściek korytkowy monolityczny- metoda ślizgowa - 200 mb 130 mb
16 Obrzeża betonowe - 200 m 300 m
17 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych  - 500 m2 780 m2
18 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych  - 2 000 m2 2 160 m2
             
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Betonowanie płyt przejściowych P2 i wnęk dylatacyjnych WA-258 - wykonano
2 Demontaż deskowania ustroju - nitka lewa WA-260 100% 100%
3 Sprężenie ustroju - nitka prawa - wykonano
4 Betonowanie kap - nitka lewa WA-261 - nie wykonano
5 Montaż krawężnika i desek gzymsowych na obiekcie 60% 95%
6 Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego - nitce lewej   - wykonano
7 Betonowanie kap - nitka prawa i lewa WA-262 - wykonano
8 Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego - nitka lewa - wykonano
9 Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego PZSd1 - nie wykonano
10 Montaż schodów  80% 80%
11 Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego PZSzd3 - nie wykonano
12 Ułożenie izolacji grubej 100% 100%
13 Montaż schodów 20% 20%
14 Zasypka obudowa magistrali 14
i 15
90% 90%
15 Zasypka PZM E12 100% 100%
16 Betonowanie skrzydeł wylotu Pd2 - wykonano
17 Betonowanie wlotów i wylotów P4-Ł-04 50% 50%
18 Betonowanie płyty zespalającej P3-Ł-01  - wykonano
19 Betonowanie płyty zespalającej P8 - wykonano
20 Zbrojenie ław skrzydeł P1 - wykonano
21 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach podpora P2 + P1 WA-264 - nie wykonano
22 Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej 50% 100%
23 Betonowanie wnęki dylatacyjnej, skrzydeł (oś 5) i kap chodnikowych na ustroju WD-265 - wykonano
24 Wykonanie umocnienia stożków trylinką WD-266 100% 100%
25 Montaż poręczy przy schodach - wykonano
26 Montaż reperów   - wykonano
27 Betonowanie wnęk dylatacji oś 1+3 i płyty przejściowej oś 3 WA-267 - wykonano
28 Ustawienie barierki przy schodach WA-268 -