Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
POSTĘP ROBÓT
 
 
 
Rok 2016
 
Kwiecień
 
 
Tydzień 14
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 35 000 m2 24 400 m2
2 Warstwa ścieralna SMA - 35 000 m2 24 400 m2
3 Wykonanie ścieku korytkowego  - 120 m 120 m
4 Wykonanie ścieku podchodnikowego - 4 szt. 4 szt.
5 Humusowanie skarp km 310+000 ÷ 310+500 - w trakcie
6 Montaż paneli – zielona ściana  - 70 szt. 70 szt.
7 Montaż osłon przeciwolśnieniowych - 500 m nie wykonano
8 Montaż schodów przy wyjściach ewakuacyjnych - 4 szt. 4 szt.
9 Montaż barier stalowych - 500 m 400 m
10 Montaż słupków i tarcz znaków - 100 szt. 100 szt.
11 Sadzenie drzew i krzewów MOP WGW  - w trakcie
12 Ogrodzenia – wykonanie rowka, montaż kotew i słupków - 1 500 m 1 500 m
13 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DS 61 2 000 m2 2 500 m2
14 Humusowanie terenów płaskich MOP WGW - w trakcie
15 Układanie kostki kamiennej MOP WGW i WGZ  150 m2 320 m2
16 Przygotowanie podłoża pas technologiczny 1 500 m 1 500 m
17 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 1 500 m 1 500 m
18 Humusowanie  terenów płaskich  Węzeł Romanów  - w trakcie
19 Przygotowanie nawierzchni pod oznakowanie poziome, trasowanie - - w trakcie
20 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych  - nie planowano 1 350 m2
21 Podbudowa bitumiczna gr. 8 cm ul. Łącznikowa nie planowano 1 000 m2
22 Warstwa ścieralna 4 cm DS 61  nie planowano 350 m2
23 Podbudowa z kruszywa łamanego DS 61  nie planowano 1 050 m2
24 Podbudowa z kruszywa łamanego  ul. Łącznikowa nie planowano 1 100 m2
25 Ogrodzenia – montaż siatki - nie planowano 2 000 m
26 Ogrodzenia – montaż siatki dla płazów - nie planowano 500 m
27 Ułożenie obrzeża betonowego MOP WGZ nie planowano 150 m
28 Ułożenie kostki betonowej MOP WGZ nie planowano 350 m2
29 Wykonanie poboczy z kruszywa - nie planowano 700 m
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Ułożenie schodów skarpowych na P9 - nitka prawa WA-259 100% 100%
2 Brukowanie trylinką stożka P9 - nitka prawa 100% 100%
3 Ułożenie asfaltu twardolanego na nitce prawej 90% 90%
4 Wykonanie izolacji płyty pomostu - nitka lewa 100% 100%
5 Izolacja kap chodnikowych - nitka lewa 50% 50%
6 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu  50% 50%
7 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu  WA-263 90% 90%
8 Wykonanie montażu prefabrykatów rzeka Ner 90% 90%
9 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp 20% 20%
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Prace wykończeniowe przy studniach rewizyjnych i wpadowych km 318+000 ÷ 319+100 - wykonano
2 Prace wykończeniowe przy studzienkach wpustowych km 313+800 ÷ 314+250 20 szt. 20 szt.
3 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych i montaż włazów żeliwnych układ KD17 12 szt. 12 szt.
4 Zasilanie ITS, wykop  wraz z ułożeniem kabli energetycznych , wciąganie kabla przez most km 311+800; km 312+600; km 319+575  1 000 m 1 300 m
5 Oświetlenie -przeciągniecie kabli po wykonanych przepustach przewiertem przy L4/6, L2/5, L2/8 Węzeł Andrespol  - wykonano
6 Telematyka –budowa rurociągu głównego  km 319+360 ÷ 319+520,
pomiędzy studniami C9
÷ C10
- wykonano
7 Telematyka – wciąganie rur kanalizacji wtórnej WA-259, WA-263 - wykonano
8 Podłączenie zbiornika podgrzewacza elektrycznego MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
- wykonano
9 Zagruntowanie podłoża przed tynkowaniem MOP WG Wschód - wykonano
10 Zasilanie – montaż złącz kablowych MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
- wykonano
11 Montaż zasuw w komorze zasuw MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
nie planowano wykonano
12 Montaż rury ze stali nierdzewnej w studni do zrzutu ścieków z autokaru MOP WG Wschód
i MOP WG Zachód
nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 15
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 35 000 m2 45 400 m2
2 Warstwa ścieralna SMA - 35 000 m2 45 400 m2
3 Wykonanie ścieku korytkowego - 50 m 50 m
4 Wykonanie chodnika DP 1164  20 m2 20 m2
5 Wykonanie chodnika DW 714  40 m2 40 m2
6 Montaż paneli – zielona ściana - 20 szt. 187 szt.
7 Wykonanie ścieku skarpowego - 20 m 25 m
8 Montaż barier stalowych - 500 m 500 m
9 Sadzenie drzew i krzewów Węzeł Andrespol,
MOP WGW
- w trakcie
10 Montaż osłon przeciwolśnieniowych  - 500 m 500 m
11 Ogrodzenia – wykonanie rowka, montaż kotew i słupków - 2 000 m 2 000 m
12 Wykonanie oznakowania poziomego - 6 000 m 2 000 m
13 Przygotowanie powierzchni pod oznakowanie poziome - trasowanie - - w trakcie
14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DS 61 1 000 m2 1 500 m2
15 Humusowanie terenów płaskich MOP WGW - w trakcie
16 Układanie kostki kamiennej MOP WGW i WGZ 150 m2 360 m2
17 Ułożenie obrzeża betonowego MOP WGZ  100 m 100 m
18 Ułożenie kostki betonowej MOP WGZ  200 m2 250 m2
19 Przygotowanie podłoża pas technologiczny 1 500 m 1 500 m
20 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 1 500 m 1 500 m
21 Humusowanie terenów płaskich  Węzeł Romanów  - w trakcie
22 Wykonanie koryta DS 44  nie planowano 2 500 m2
23 Wzmocnienie podłoża cementem DS 44  nie planowano 2 500 m2
24 Montaż belek podwalinowych  - nie planowano 45 szt.
25 Montaż paneli szklanych - nie planowano 58 szt.
26 Wykonanie poboczy z kruszywa - nie planowano 850 m
27 Wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej ul. Kolumny  nie planowano 8 szt.
             
           
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie docelowej izolacji na kapie chodnikowej - nitka lewa WA-259 100% 80%
2 Wykonanie docelowej izolacji na kapie chodnikowej - nitka prawa 100% 80%
3 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu 100% 80%
4 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu WA-263 100% 100%
5 Wykonanie schodów skarpowych stożka P1 - nitka prawa 100% 100%
6 Brukowanie trylinką stożka P1 - nitka prawa i lewa 100% 100%
7 Wykonanie docelowej izolacji na kapie chodnikowej - nitka lewa 100% 100%
8 Wykonanie docelowej powłoki na podporach - nitka prawa i lewa 25% 25%
9 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp rzeka Ner 45% 45%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających układ KD39 2 kpl. 2 kpl.
2 Montaż krat wlotowych przy studniach wpadowych - 3 szt. 3 szt.
3 Porządkowanie terenu w obrębie układów układ: KD1, KD9, KD24, KD25, KD28 - wykonano
4 Regulacja wysokościowa studni KD16a-S13 - wykonano
5 Zasilanie ITS, montaż złączy na kablach energetycznych, pomiary, montaż słupków oznaczeniowych, prace porządkowe - - wykonano
6 Oświetlenie - montaż słupów oświetleniowych na obiekcie WA-259 - wykonano
7 Oświetlenie – pionowanie słupów oświetleniowych - - wykonano
8 Zasilanie oświetlenia – budowa kabli zasilających szafy SO2/7 Węzeł Romanów  - wykonano
9 Tynkowanie budynków MOP WG Wschód i MOP WG Zachód - wykonano
10 Wykonanie mozaiki MOP WG Wschód i MOP WG Zachód - wykonano
11 Montaż parapetów zewnętrznych MOP WG Wschód i MOP WG Zachód - wykonano
12 Montaż wycieraczek zewnętrznych MOP WG Wschód i MOP WG Zachód - wykonano
13 Montaż studni i rurociągu między ul. Trakcyjną  – Zakładową – WA-263 nie planowano wykonano
 
 
 
Tydzień 16
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych - 35 000 m2 36 400 m2
2 Warstwa ścieralna SMA - 35 000 m2 36 400 m2
3 Montaż paneli – zielona ściana - 80 szt. 182 szt.
4 Wykonanie ścieku skarpowego - 20 m 22 m
5 Montaż barier stalowych - 500 m 500 m
6 Sadzenie drzew i krzewów Węzeł Andrespol  - w trakcie
7 Wykonanie ścieku korytkowego - 50 m 50 m
8 Sadzenie drzew i krzewów MOP WGZ  - w trakcie
9 Ogrodzenia – wykonanie rowka, kotwy, słupki, siatka  - 3 000 m 3 000 m
10 Wykonanie oznakowania poziomego - 6 000 m 6 000 m
11 Przygotowanie powierzchni pod oznakowanie poziome - trasowanie - - w trakcie
12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego DS 61 500 m2 800 m2
13 Humusowanie terenów płaskich MOP WGZ  - w trakcie
14 Układanie kostki kamiennej MOP WGW  100 m2 240 m2
15 Ułożenie obrzeża betonowego MOP WGZ  100 m 100 m
16 Ułożenie kostki betonowej  MOP WGW i WGZ 100 m2 100 m2
17 Oznakowanie pionowe MOP WGW  - w trakcie
18 Przygotowanie podłoża pas technologiczny 1 500 m 1 500 m
19 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 1 500 m 1 500 m
20 Sadzenie drzew i krzewów km 317+100-317+950 lewa i prawa strona - w trakcie
21 Wykonanie chodnika PP-264A  - wykonano
22 Humusowanie terenów płaskich  Węzeł Romanów  - w trakcie
23 Wykonanie umocnienia skarpy w obrębie przepustu rurowego - - 5 szt.
24 Ułożenie geomembrany rów nie planowano 500 m
25 Wzmocnienie podłoża cementem DS 44  nie planowano 1 000 m2
26 Ułożenie krawężnika kamiennego MOP WGZ nie planowano 100 m
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie docelowej izolacji na kapie chodnikowej - nitka lewa i prawa WA-259 100% 100%
2 Prace przygotowawcze na podporach pod antykorozję betonu 100% 100%
3 Montaż barier mostowych 100% 100%
4 Montaż wypełnień ekranów 100% w trakcie
5 Ułożenie warstwy SMA  WA-261 100% 100%
6 Ułożenie warstwy SMA  WA-262 100% 100%
7 Wykonanie docelowej powłoki na podporach - nitka lewa i prawa WA-263 50% 50%
8 Montaż drabin i balustrad na podporze P1 i P7 100% 100%
9 Montaż barier mostowych  100% 100%
10 Ułożenie warstwy SMA - nitka lewa  100% 100%
11 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp rzeka Ner 50% 50%
12 Betonowanie ścianek czołowych 90% 100%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Montaż kanałów i studni układ KD9  38%
narastająco 100%
38%
narastająco 100%
2 Wykonanie umocnienia rowu drogowego w obrębie wylotu z kanalizacji deszczowej  - 30 mb 30 mb
3 Montaż instalacji oświetleniowej ul. Rokicińska - pod WA259  - wykonano
4 Oświetlenie – budowa zasilania rezerwowego ul. Feliksińska  - wykonano
5 Budowa telematyki  Węzeł Romanów    
6 Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych  MOP WG Wschód - wykonano
7 Tynkowanie budynków MOP WG Wschód - wykonano
8 Montaż przyborów sanitarnych MOP WG Zachód - wykonano
9 Zamiast  tego wykonano montaż studni: C7 i przedłużenie przepustu, C7/1 iprzedłużenie przepustu, C8, C8/1, C9 - nie planowano wykonano
10 Montaż włazów kanałowych  układ: KD6, KD7, KD19, KD17 nie planowano 14 szt.
 
 
 
Tydzień 17
 
 

Roboty drogowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nie bitumicznych - 4 000 m2 5 400 m2
2 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni  bitumicznych - 12 000 m2 12 400 m2
3 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm - 4 000 m2 4 350  m2
4 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 8 000 m2 6 000 m2
5 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA  gr. 4 cm - 4 000 m2 2 000 m2
6 Montaż paneli  - zielona ściana - 80 szt. 324 szt.
7 Montaż bram wjazdowych DW 714  5 szt. 2 szt.
8 Montaż drzwi ewakuacyjnych  - 30 szt. 30 szt.
9 Montaż barier stalowych  - 100 m 150 m
10 Oznakowanie pionowe MOP WGZ  - wykonano
11 Przygotowanie podłoża pas technologiczny 500 m 750 m
12 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych pas technologiczny 800 m 830 m
13 Ogrodzenia – wykonanie: rowek, kotwy, słupki, siatka - 4 000 m 4 200 m
14 Humusowanie terenów płaskich MOP WGZ  - 18 000 m2
15 Humusowanie terenów płaskich Węzeł Romanów  - 5 000 m2
16 Przygotowanie powierzchni pod oznakowanie poziome - trasowanie - - wykonano
17 Wykonanie oznakowania poziomego - - 13 000 m2
18 Sadzenie drzew i krzewów  MOP  WGZ  - 40 szt.
19 Sadzenie drzew i krzewów Węzeł Andrespol  - 185 szt.
20 Sadzenie drzew i krzewów  km 317+100 ÷ 317+950 lewa i prawa strona - 1 576 szt.
21 Wykonanie ścieku korytkowego - 50 m 65 m
22 Wykonanie ścieku skarpowego  - 20 m 25 m
23 Zamulanie kostki kamiennej MOP WG Wschód i Zachód - wykonano
24 Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego DS 61  - wykonano
25 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznych - 4 000 m2 4 200 m2
26 Wykonanie umocnienia skarpy w obrębie przepustu rurowego: 2 wlotów/wylotów     - - wykonano
             
           
             
 

Roboty mostowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego WA-258 100% 100%
2 Wykonanie docelowej powłoki na podporach nitka lewa i prawa WA-259 90% 90%
3 Spadki z asfaltu lanego  100% 100%
4 Próbne obciążenie obiektu  100% 100%
5 Prace wykończeniowe i porządkowe - w trakcie
6 Montaż wypełnień ekranów  100% 100%
7 Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego WA-260 100% 100%
8 Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego WA-261 100% 100%
9 Wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego WA-262 100% 100%
10 Wykonanie docelowej powłoki na podporach - nitka lewa i prawa WA-263 90% 90%
11 Spadki z asfaltu lanego 100% 100%
12 Próbne obciążenie obiektu 100% 100%
13 Wykonanie umocnienia dna rowów i skarp rzeka Ner 60% 60%
             
             
             
 

Roboty branżowe

Lp. Nazwa Lokalizacja planowane wykonane
1 Umocnienie rowu drogowego  w obrębie wylotu z kanalizacji deszczowej 95 mb 95 mb
2 Włączenie stacji transformatorowych i szaf oświetleniowych Węzeł Andrespol, Węzeł Romanów, MOP WG - wykonano
3 Wykonanie przepustu pod oświetlenie między L2/1 i L3/1 SO2/1 Węzeł Andrespol  - wykonano
4 Budowa telematyki  Węzeł Romanów  - wykonano
5 Montaż i podłączenie agregatu MOP WG Wschód  - wykonano
6 Regulacja wysokościowa studni na terenie MOP MOP WG Wschód  5 szt. 5 szt.
7 Montaż przyborów sanitarnych MOP WG Zachód  - wykonano
 
 
POSTĘP LINIOWY
 
 
wstecz
 
 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'