Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie II: od km 310+000 do km 320+010
 

 

 
OPIS PROJEKTU
 
 

Interaktywna mapa schematu drogi wraz z obiektami - kliknij aby powiększyć
 

 

Na terenie Polski autostrada A1 przebiega przez Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowę - Katowice – do południowej granicy państwa z Czechami w Gorzyczkach.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: zgierskim, łódzkim wschodnim, na terenach gmin:

Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów, Tuszyn.


Autostrada A1 wraz z autostradą A2 stanowić będzie podstawowy układ drogowy stabilizujący możliwości rozwojowe województwa łódzkiego określone w zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego (bądź stadiach uwarunkowań) poszczególnych gmin.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady :
•przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
•odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
•oszczędności czasu podróży,
•oszczędności paliwa,
•zapewnienie komfortu jazdy,
•zmniejszenie ryzyka wypadków,
•ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
•przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Budowa autostrady wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach krajowych nr 1 i nr 14. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenach znajdujących się w pobliżu tych dróg. Zastosowanie nowoczesnej nawierzchni, poprawienie płynności ruchu oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci: ekranów akustycznych, niezbędnych wykupów, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni oraz systemu odprowadzania i podczyszczania wód opadowych przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska. Inwestycja polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.


Celem inwestycji jest:
•stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
•wybudowanie odcinka autostrady o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi dla klasy A o prędkości projektowej Vp=120 km/h,
•geometryczno-wysokościowe rozwiązanie odcinka autostrady wraz z dostosowaniem do lokalizacji węzłów.
 
 
◦ Zadanie II: odcinek od km 310+000 do km 320+010

Wykonawca Umowy:
Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

Data podpisania Umowy: 06 października 2014r.
Wartość umowy: 293 290 304,01 złotych netto (360 747 073,93 złotych brutto).
Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy.
Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
Do czasu realizacji umowy wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 

Parametry techniczne:

•Klasa techniczna – A;
•Prędkość projektowa Vp – 120 km/h;
•Kategoria ruchu – KR6;
•Dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś;
•Skrajnia pionowa – 4,70 m;
•Liczba jezdni – 2;
•Szerokość jezdni – 7,50 m (2×3,75 m);
•Szerokość pasa ruchu – 3,75 m;
•Liczba pasów ruchu – 2x2 (w II etapie poszerzenie do 2x3 pasy ruchu);
•Szerokość pasa awaryjnego – 3,00 m;
•Szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska);
•Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 12,50 m w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka);
•Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu za węzłem „Tuszyn” – 4,50 m w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach na zewnątrz);
•Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 36,00 m;
•Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu – 28,00 m.

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 

Mota Engil Central Europe S.A. z siedzibą
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

BIURO BUDOWY
Ul. Zakładowa 147B
92-402 Łódź
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

'