Autostrada A1 Stryków - Węzeł Tuszyn
 
Zadanie I: od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000
 

 

 
ZAKRES ROBÓT
 
 
W ramach inwestycji przewiduje się kontynuację projektu i budowę autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65, w zakresie Zadania I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000, Zadania II odcinek od km 310+000 do km 320+010, Zadania III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950). W ramach trzech zadań przewiduję się kontynuację następujących robót budowlanych:

Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000

• budowa odcinka autostrady o nawierzchni sztywnej (14,15 km);

• budowa węzłów autostradowych:

o „Brzeziny”, długość łącznic 2122,67m;

• budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) kategorii I:

o „Skoszewy Zachód” o powierzchni nawierzchni 15.000m2, MOP powiązany będzie drogą dojazdową z drogą gminną nr 106307E Nowe Skoszewy – Janinów,

o „Skoszewy Wschód” o powierzchni nawierzchni 15.000m2, MOP powiązany będzie drogą dojazdową z drogą gminną nr 106307E Nowe Skoszewy – Janinów;

• przebudowa istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z autostradą:

o Droga krajowa Nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka, długość przebudowy około 1050m:

o Drogi powiatowe,

o Drogi gminne;

• przebudowa drogi gminnej równoległej do autostrady:

• budowa dróg dojazdowych/serwisowych (obsługujących tereny przyległe do autostrady) wraz ze zjazdami:

o Drogi serwisowe bez mijanek,

o Drogi serwisowe z mijankami;

• budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

• budowa pasa technologicznego;

• budowa obiektów mostowych - wiaduktów autostradowych, wiaduktów drogowych, przejść dla zwierząt) w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą w ilości 12 sztuk;

• budowa przepustów skrzynkowych w ilości 17 szt.;

• budowa pozostałych obiektów inżynierskich;

• budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia oczyszczające);

• wykonanie urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń ochronna, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, retencyjno – infiltracyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady;

• budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przyautostradowych i zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: sieci energetycznych zasilających i oświetleniowych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i innych;

• przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych);

• budowa oświetlenia drogowego;

• budowa systemów: łączności autostradowej, zarządzania ruchem, gromadzenia danych statystycznych o ruchu;

• oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady;

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich;

• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to wymagane stosownymi decyzjami;

• po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad;

• przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy;

• przywrócenie do stanu poprzedniego (w miarę istniejących możliwości) i naprawienia szkód powstałych w trakcie robót budowlanych na terenach, którymi GDDKiA dysponuje w ramach ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ustalonych decyzja ZRID lub Wykonawca uzyskał prawo do czasowego zajęcia;

• wykonanie wszelkich innych robót jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
 
 
 
Interaktywna mapa schematu drogi wraz z obiektami - kliknij aby powiększyć.
 

 

 

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Łódź
91-857 Łódź ul. Irysowa 2
tel. (42) 233-96-06, 42 233-96-07
fax. (42) 233-96-08

 
 
 
WYKONAWCA ROBÓT:
 
 
 
 
Strabag sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
 
BIURO BUDOWY
 95-060 Brzeziny  ul. Moniuszki 15A,

Tel. +48 42 291 69 40
Fax.+48 42 291 69 00
 
 
 
 

NADZÓR INWESTYCYJNY:

 

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j.
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel. (42) 633-00-52
fax. (42) 633-00-57

 

 

 
WYKONAWCA ROBÓT:
 

 


Budimex SA (partner konsorcjum) z siedzibą
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa

 
BIURO BUDOWY
95-030 Rzgów ul. Krótka 2

Tel. 042 215 81 65
Fax. 042 215 90 71
 
 

'